• 正在加载中...
 • 上海话900句

  iao23 gao34 gao34

  编辑摘要
  本词条内容尚未完善,欢迎各位编辑词条,贡献自己的专业知识!
  第一单元 迎送问候 

  1.见面致礼 

  1.张先生,侬早! 
  Zang5xi3sang1, nong23 zao34!
  张先生,您早!
  2.是小林啊,侬好! 
  Ssi23 xiao3lin5a1, nong23 hao34!
  是小林啊,您好! 
  3.长远勿见,我老想念侬个! 
  Ssang2yuoe5vak3ji1, ngu23 lao23 xiang3ni5nong3aak1!
  好久不见,我常念着您呢! 
  4.我也常常想来望望侬。 
  Ngu23 aa23 ssang2ssang4 xiang34 le23 mang2mang5nong1.
  我也常想来看您。 
  5.我今朝碰到侬交关开心。 
  Ngu23 jin5zao1 bbang2dao5nong1 jiao5gue1 ke5xin1.
  我今天碰上你很高兴。 
  6.侬搿抢身体好口伐? 
  Nong23 ggak1qiang3 sen5ti1 hao3va4 你近来身体好吗? 
  7.身体蛮好。 
  Seng5ti1 me5hao1.
  身体挺好的。 
  8.侬最近忙口伐? 
  Nong23 zoe3jjin4 mang2va4 你最近忙不忙? 
  9.还好,勿大忙。侬呢? 
  Ee2hao4, vak1da3 mang23. nong2nak4 还可以,不太忙。你呢? 
  10.搿抢里我老忙个! 
  Ggak1qiang2li3 ngu23 lao23 mang2aak4!
  这一阵我很忙! 

  迎接客人 
  11.王阿姨,是我来了。 
  Wwang2a5yyi1, ssi23 ngu23 le2lak4.
  王阿姨,是你来啦 12.请进,请进来! 
  Qin34 jin34, qin34 jin3le4!
  请进,请进来! 
  13.来,来,坐啊,请坐。 
  Le23, le23, ssu2a4, qin34 ssu23.
  来啊,请坐。 
  14.呒没啥好招待个。 
  M2mak4 sa34 hao34 zao5dde3aak1.
  没什么好招待你的。 
  15.侬要吃茶还是吃咖啡啊? 
  Nong23 yao34 qik5 sso23 e5ssi1 qik5 ka5fi3a1 你想喝茶还是喝咖啡? 
  16.阿姨勿要客气,倒杯白开水吃吃好了。 
  A5yyi1 vak1yao3 kak3qi4, dao3be4 bbak1ke2si3 ?qik3qik5hao3lak1.
  阿姨,您别客气,喝杯开水就行。 
  17.妹妹,今朝侬上门来,有眼啥个事体啊? 
  Me2me4, jin5zao1 nong23 ssang2men4 le23, yyou2nge4 sa3aak4 ssi2ti5a1.
  姑娘,今天你上门来,有些什么事啊? 
  18.我有点小事体想请侬帮忙。 
  Ngu23 yyou2di4 xiao3ssi5ti1 xiang34 qin3nong4 bang51 mang23.
  我有点儿小事情想请你帮忙。 

  送人出门 
  19.侬要走啦? 
  Nong23 yao34 ?zou3la4 你要走了吗? 
  20.辰光勿早,我要回去了。 
  Ssen2guang4 ?vak1zao3, ngu23 ?yao34 wwe2qi5lak1.
  时间不早了,我要回去了。 
  21.再坐一歇好。 
  Ze5 ssu2yik5xik3hao3le1.
  再坐一会儿吧。 
  22.勿坐了,我还有眼事体拉海。 
  Vak2ssu5lak1, ngu23 e5yyou3nge1 ssi2ti5lak3he1.
  不坐了,我还有点事儿呢。 
  23.葛末我来送送侬。 
  Kak5mak1 ngu23 le23 song3song5nong1.
  那么我来送你。 
  24.勿要送得个,我自家走。 
  Vak1yao3 song3dak5aak1, ngu23 ssi2ka4 zou34.
  不用了,我自己走。 
  25.勿要紧个,送侬到电梯口。 
  Vak2yao5jin3aak1, song3nong5dao1 ddi2ti5kou1.
  没关系,送你到电梯口。 
  26.谢谢,谢谢。 
  Xxia2xxia4, xxia2xxia4.
  谢谢。 
  27.走好,走好,搿搭盏灯开一开。 
  Zou3hao4, zou3hao4, ggak1dak3 ?ze34 den51 ?ke5yik3ke1
  慢走,这儿有盏灯开一下。 
  28.留步,留步,勿要送了。 
  Liou2bbu4, liou2bbu4, vak1yao3 song3lak4.
  请留步,别送了。 
  29.再会!有空多来白相相! 
  Ze5wwe1, yyou23 ?kong34 du5le1 bbak1xiang2xiang3!
  再见!有空多来玩儿! 
  30.一定来。拜哎,拜哎! 
  Yik3ddin4 le23, bba24e1, bba24e1.
  一定来。拜哎。 

  代劳致谢 
  31.麻烦侬了。 
  Mo2ve5nong3lak1.
  麻烦你啦。 
  32.乃弄得侬今朝吃力煞了! 
  Ne23 nong5dak3nong1 jin5zao1 qik3lik5sak3lak1.
  这下搞得你今天累死了! 
  33.勿搭界个! 
  Vak1dak3 ga3aak4!
  没关系! 
  34.侬还有啥个要我帮忙口伐? 
  Nong23 e5yyou1 sa3aak4 yao34 ngu23 bang51 mang2vak4 你还有什么要我帮忙吗? 
  35.呒没啥了。 
  M2mak5sa3lak1.
  没了。 
  36.我老勿好意思个。 
  Ngu23 lao23 vak2hao5yi3si3aak1.
  我太不好意思啦。 
  37.谢谢侬噢! 
  Xxia2xxia5nong3ao1!
  谢谢你! 
  38.谢啥!勿要谢,呒没关系个。 
  Xia23 sa34! Vak1yao3 xxia23, m2mak5gue3xi3aak1.
  还谢什么呀!甭谢,没关系的。


  请让时和碰撞后 
  39.谢谢侬让一让我好口伐? 
  Xxia2xxia5nong1 niang2yi5niang3ngu1 hao3va4 请你让我一下好吗? 
  40.噢,搿搭侬好走口伐? 
  Ao51, ggak1dak3 nong23 hao34 zou3va4 哦,这儿你能走吗? 
  41.喔唷,撞着侬了,对勿起! 
  O5yo1, ssang2ssak5nong3lak1, de3vak5qi1!
  哎哟,撞到你了,对不起! 
  42.勿要紧个! 
  Vak3yao5jin3aak1.
  没事儿。 


  词语:

  礼貌词语:谢谢侬xxia2xxia5nong1 拜托侬ba2tok5nong1 ?麻烦侬mo2ve5nong1 请侬qin2nong4 请问qing3ven4 勿好意思vak2hao5yi3si1 添麻烦ti51 mo2ve4 打搅侬dang2jjiao5nong1 抱歉bbao2qi4 对勿起de3vak4qi1 请原谅qin34 nyu2liang4 勿要紧vak3yao5jin1:(没关系) 呒没关系m2mak4 gue5xi1 勿搭界个bak1dak3 ga2aak4:(没关系) 勿碍啥vak3nge5sa1:(没关系) 勿好算啥vak2hao5soe3sa1 无所谓vu2su5wwe1 勿要客气vak1yao3 kak3qi4 呒没谢头m2mak4 xxia2ddou4:(不用谢) 想侬xiang3nong4 ?牵记侬qi5ji3nong1:(想念你) 慢走慢走me2zou4 me2zou4 走好走好zou3hao4 zou3hao4 再会ze5wwe1 明朝会min2zao5wwe1:(明天见) 晏歇会e3xik5wwe1:(待会儿见) 改日会ge3nik5wwe1:(再见) 拜哎bba24e1

  语法:

  一.人称代词:我ngu23(年轻人又读wwu23),阿拉ak3lak4:(我们);侬nong23:(你)、亻那na23:(你们);伊yyi23:(他、她),伊拉yyi2la4:(他们、她们)
  二.程度副词:1. 老……个lao23……aak1:(很、非常)2. 交关jiao5gue1:(很)3. 蛮me51:(挺、相当)4. 勿大vak1dda3:(不太)、5. 煞sak5:(死)形容达到极点。见32句。
  三.否定副词:1. 勿vak12:(不)2. 勿要vak1yao3:(别)3. 呒没m2mak4:(没有) 

  第二单元 介绍认识 

  问人 
  43.请问侬贵姓?
  Qin3men4 nong23 gue3xin4 
  请问你贵姓?
  44.我姓王。
  Ngu23 xin34 wwang23.
  我姓王。
  45.大名叫啥?
  Dda2mmin4 jiao34 sa34 
  大名是什么?
  46.我叫王家明。
  Ngu23 jiao34 wwang2jia4 mmin23.
  我是王家明。
  47.伊啥人啊?
  Yyi23 sa3nin5a1 
  伊是谁?
  48.伊是李樱。
  Yyi23 ssi23 li2yin4.
  伊是李樱。
  49.侬啥地方人?
  Nong23 sa3ddi5fang1 nin23 
  你是哪里人?
  50.我是上海人
  Ngu23 ssi23 ssang2he5nin1.
  我是上海人。
  51.伊啥地方来个?
  Yyi23 sa3ddi5fang1 le2aak4 
  他从什么地方来的?
  52.伊杭州来个。
  Yyi23 aang2zou4 le2aak4.
  他从杭州来。
  53.勿好意思问侬垃拉阿里搭工作?
  Vak2hao5yi3si1 men2nong4 lak1lak3 aa2li5dak1 gong5zok1 
  请问你再哪里工作?
  54.喏,搿个是我个名片。
  Nao23, ggak1aak3 ssi23 ngu2aak4 min2pi4.
  看,这是我的名片。
  55.侬到上海几化辰光了?
  Nong23 dao34 ssang2he4 ji3ho4 ssen2guang5lak1 
  你来上海多少时间了?
  56.我来了交关辰光了。
  Ngu23 le2lak4 jiao5gue1 ssen2guang5lak1.
  我来了好长时间了。
  57.侬上海言话讲得来口伐?
  Nong23 ssang2he4 ee2oo4 gang3dak4 le2va4 
  你会讲上海话吗?
  58.听是听得懂一眼眼,讲讲勿来个。
  Tin51 ssi23 tin5dak3dong1 yik3nge5nge1, gang34 gang3vak5le3aak1.
  能听懂一点儿,但是不会讲。


  辩明身份 
  59.侬是做啥个啊?
  Nong23 ssi23 zu34 sa3aak5a1 
  你是干什么的?
  60.我是阿拉公司个推销员。
  Ngu23 ssi23 ak3lak4 gong5si3aak1 te5xiao3yyu1.
  我是我们公司的推销员。
  61.哀面一位是啥人?
  E5mi1 yik3wwe4 ssi23 sa3nin4 
  那一位是什么人?
  62.伊也是推销员。
  Yyi23 aa2ssi4 te5xiao3yyu1.
  伊也是推销员。
  63.搿位女士是推销员口伐?
  Ggak1wwe3 nyu2ssi4 ssi23te5xiao3yyu3va1
  这位女士是不是推销员?
  64.勿是个,伊是阿拉个业务主管。
  Vak3ssi5aak1, yyi23 ssi23 ak3lak5aak1 nik1vu3 zi3goe4.
  不是的,他是我们的业务主管。
  65.立拉窗口头个搿个人是亻那经理,对口伐?
  Lik1lak3 cang5kou3ddou3aak1 nin23 ssi23 na23 jin5li1, de3va4 
  站在窗口的那个人是你们经理吗?
  66.对个,是阿拉经理。
  De3aak4, ssi23 ak3lak4 jin5li1.
  对,是我们经理。
  67.搿眼人做啥事体个?
  Ggaknge3 nin23 zu34 sa34 ssi2ti5aak1 
  这些人是做什么事的?
  68.大概是点公司员工?
  Dda2ge4 ssi23 di34 gong5si1 yyu2gong4.
  可能是些公司员工。
  69.伊拉勿是公司员工啊?
  Yyi2la4 vak1ssi3 gong5si1 yyu2gong5a1 
  他们不是公司员工吗?
  70.我倒勿大晓得。
  Ngu23 dao34 vak1dda3 xiao3de4.
  我可不太知道。


  建立关系 
  71.今朝老抱歉个,叫侬等了介许多辰光。
  Jin5zao1 lao23 bbao2qi5aak1, jiao34 nong23 den3lak4 ga5xu3du1 ssen2ghang4.
  今天很抱歉,让你等了这么多时间。
  72.勿要客气,呒没关系个。
  Vak1yao3 kak3qi4, m2mak4 gue5xi3aak1.
  别客气,没事儿。
  73.搿个是史密斯先生。
  Ggak1aak3 ssi23 si3mik5si1 xi5sang1.
  这是史密斯先生。
  74.伊是我个朋友。亻那认得口伐?
  Yyi23 ssi23 ngu2aak4 bbang2yyou4. na23 nin2dak5va1 
  他是我的朋友。你们认识吗?
  75.阿拉勿认得。
  Ak3lak4 val3nin5dak1.
  我们不认识。
  76.我来帮亻那介绍一下。
  Ngu23 le23 bang5na1 jia3ssao5yik3xia1.
  我来跟你们介绍一下。
  77.请问,搿位女士是啥人?
  Qin3men4, ggak1wwe3 nyu2ssi4 ssi23 sa3nin4 
  请问,这位女士是什么人?
  78.伊叫玛丽,是我个秘书。
  Yyi23 jiao34 ma24li1, ssi23 ngu2aak4 mi3si4.
  他叫玛丽,是我的秘书。
  79.认得亻那,我老高兴个。
  Nin2de5na1, ngu23 jiao5gue1 gao5xin1.
  认识你们,我很高兴。
  80.大家侪是朋友,以后多多关照。
  Dda2ga4 sse2ssi4 bbang2yyou4, yi51 oou23 du5du1 gue5zao1.
  大家都是朋友,以后多多关照。 

  词语:

  1.职务名词:老板lao2be4 经理jin5li1 董事长dong3ssi5zang1 业主nik1zi3 职员zak3yyu4 白领bak1lin3 工程师gong5ssen3si1 教授jiao3ssou4 推销员te5xiao3yyu1 秘书mi3si4 合同工aak1ddong2gong3 服务员vok1vu2yyu3 营业员yyin2nik5yyu1 厨师ssi2si4 饭司务ve2si5vu1:(厨师) 保姆bao3mu4 钟点工zong5di3gong1 卖票员ma2piao5yyu1 生手sang5sou1 熟手ssok1sou3
  2.疑问代词:啥:(什么) 啥个:(什么) 啥人:(谁)
  3.生活词语:工作gong5zok1 生活1,sen5wwak:(人生活动);2,sang5wwak:(活儿) 白相bak1xiang3:(玩) 言话ee2oo4:(话),俗写作“闲话”。 物事mak1ssi3:(东西) 事体ssi2ti4:(事情) 身体sen5ti1 生意sang5yi1:(买卖) 饭碗头ve2oe5dou1:(职业) 做生活zu3sang5wwak1:(干活)

  语法:

  一.可不用“是”或介词:见49、51、52句。也可说:“侬是啥地方人。”“伊从杭州来个。”
  二.程度词:1.介许多ga51xu3du4:(这么多),见71句。2.一眼眼yik3nge5nge1:(一点儿),又作“一点点”。3.一歇yik3xik4:(一会儿)见21句。一歇歇yik3xik5xik1:一点点时间。如:“一歇歇就好了。”4.交关:许多。见56句。三.V得来、V勿来:讲得来:会讲。讲勿来:不会讲。

  第三单元 时间天气 

  时间 
  81.对勿起,现在啥辰光了?
  De3vak5qi1, yyi2sse4 sa3ssen5guang3lak1 
  请问,现在什么时候?
  82.十点缺五分。
  Ssak1di3 quik5 n2fen4.
  差五分十点。
  83.亻那约好拉啥辰光碰头个?
  Na23 yuik3hao4 lak12 sa34 ssen2guang4 bbang23 ddou2aak4 
  你们约好在什么时间碰头?
  84.还有廿分钟,辰光老宽舒个。
  E5yyou1 ne2fen5zong1, ssen2guang4 lao23 kuoe5si3aak1.
  还有二十分钟,时间很充裕。
  85.我中浪向十二点半还要到浦东去。
  Ngu23 zong5lang3xiang1 ssak1ni2di3 boe34 ee2yao4 dao34 pu3dong5qi1.
  我中午十二点半还要去浦东。
  86.夜饭还呒没好,要到六点三刻开。
  Yya2ve4 e51 m2mak4 hao34, yao23 dao34 lok1di3 se5kak1 ke51.
  晚饭还没有好,要到六点三刻开饭。
  87.我拉两个半钟头以前就吃了中饭。
  Ngu23 lak12 liang2aak5boe1 zong5ddou1 yi51 xxi23 jjiou23 qik3lak4 zong5ve1.
  我在两个半小时以前就吃了午饭。
  88.明朝侬九点钟要到搿搭来个。
  Min2zao1 nong23 jiou3di5zong1 yao34 dao34 ggak1dak2aak3.
  明天你九点钟要来这里的。
  89.侬拉哀面住了多少辰光了?
  Nong23 lak12 e5mi1 ssi2lak4 do5sao1 ssen2guang5lak1 
  你在那儿住了多少时候了?
  90.我等了侬半半六十日!
  Ngu den3lak4 boe3boe4 lok1sak2nik3.
  我等了你很久!

  问日期 
  91.小王,侬是阿里一年养个?
  Xiao3wwang4, nong23 ssi23 aa2li4 yik3ni4 yyang2aak4 
  小王,你是哪年生的?
  92.一九七二年养个。
  Yik3jiou4 qik3liang5ni1 yyang2aak4.
  一九七二年生个。
  93.侬生日几月几号?
  Nong23 sang5nik1 ji3yyuik4 ji3aao4 
  你的生日是几月几号?
  94.二月十二号。侬几时生个啊?
  Liang2yyuik4 ssak1ni2aao3. nong23 ji3ssi4 sang5aak3a1 
  二月十二号。你什么时候生的?
  95.我小侬四个号头。
  Ngu23 xiao3nong4 si3aak4 aao2ddou4.
  我比你小四个月。
  96.今朝是啥个日脚?
  Jin5zao1 ssi23 sa3aak4 nik1jik3 
  今天是什么日子?
  97.今朝七月廿五号。
  Jin5zao1 qik3yyuik1 ne2n5aao1.
  今天是七月二十五号。
  98.今朝礼拜几?
  Jin5zao1 li2ba4 ji34 
  今天星期几?
  99.后日末正好礼拜日。
  Oou2nik5mak1 zen3hao4 li2ba4 nik12.
  后天正好是星期天。
  100.我医院里住了几个礼拜。
  Ngu23 yi5yyu3li1 ssi2lak4 ji3aak4 li2ba4.
  我在医院住了几个星期。
  101.侬回到家乡去住几化日脚?
  Nong23 wwe2dao4 jia5xiang3qi1 ssi23 ji33ho44 nik1jik3 
  你回家乡去住多少天?
  102.上个月是十一月,是口伐?
  Ssang2aak4 yyuik12 ssi23 ssak1yik2yyuik3, ssi2va4 
  上个月是十一月吗?
  103.搿个月是几月?
  Ggak1aak3 yyuik12 ssi23 ji3yyuik4 
  这个月是几月?
  104.去年八月份侬拉阿里啊?
  Qu3ni4 bak3yyuik5ven1 nong23 lak12 aa2li5a1 
  去年八月份你在哪儿?

  天气 
  105.今朝天好。
  Jin5zao1 ti5hao1.
  今天好天气
  106.昨日是啥个天气?
  Ssok1nik3 ssi23 sa3aak4 ti5qi1 
  昨天是什么天气?
  107.昨天落了一日雨。
  Ssok1nik3 lok1lak3 yik3nik4 yyu23.
  昨天下了一天的雨。
  108.明朝天气会好口伐?
  Min2zao4 ti5qi1 wwe23 hao3va4 
  明天天气会好吗?
  109.明朝要落雪。
  Min2zao4 yao34 lok12 xik5.
  明天要下雪。
  110.一个早晨是阴天。
  Yik3aak4 zao3ssen4 ssi23 yin5ti1.
  一早晨是阴天。
  111.下半天大概天转晴。
  Oo2boe5ti1 dda2ge4 ti51 zoe23 xxin23.
  下午大概天转晴。
  112.搿枪天气老冷个,常常到零下二三度。
  Ggak1qiang3 ti5qi1 lao23 lang2aak4, ssang2ssang4 dao34 lin2oo4 liang2se5ddu1
  这阵天气很冷,常常到零下二三度。
  113.上海热天最高温度要到三十八九度,真是热煞快!
  Ssang2he4 nik1ti3 zoe3gao5wen3ddu1 yao34 dao34 se5ssik3bak3jiou3ddu1, zen5ssi1 nik1sak2kua3!
  上海夏天的最高温度要到三十八九度,真快热死了!
  114.为啥搿两日一日比一日热?
  Wwe2sa4 ggak1liang2nik3 yik3nik4 bi34 yik3nik4 nik12 
  为什么这两天一天比一天热?
  115.喔,现在倒有点风了,稍微风凉点了。
  O51, yyi2sse4 dao34 yyou2di4 fong5lak1, sao5wwe1 fong5liang3di3lak1.
  啊,现在倒有点风了,稍微凉快点儿。
  116.天气预报讲,今朝夜快要落雷阵雨。
  Ti5qi1 yyu2bao4 gang34, jin5zao1 yya2kua1 yao34 lok12 le2ssen5yyu1.
  天气预报说,今天傍晚要下雷阵雨。

  词语:

  1.数词:一yik5 二ni23/liang23 三se51 四si34 五n23 六lok12 七qik5 八bak5 九jiou34 十ssak12 廿ne23 零lin23 半boe34 两liang23
  2.时间词:年ni23 月yyuik12 号头aao2ddou4:(月) 礼拜li2ba4 日脚nik1jik3:(日子) 辰光ssen2guang4:(时间) 钟头zong5ddou1 点di34 刻kak5 分fen51 秒miao23
  3.数量疑问代词:几ji34 几化ji2ho4:(多少) 多少du5sao1 啥辰光sa3ss5guang1:(什么时候) 几时ji3ssi4:(什么时候)
  4.天气词:太阳ta3yyang4 月亮yyuik1liang3 星xin51 晴天jjin2ti4 阴天yin5ti1 阴势天yin5si3ti1:(阴天) 多云du51 yyun23 风fong51 阵头风ssen2ddou5fong1:(阵风) 台风dde2fong4 毛毛雨mao2mao5yyu1 阵头雨ssenddou5yyu1 落雨lok12 yyu23:(下雨) 落雪lok12 xik5:(下雪) 起雾qi34 vu23 打雷dang34 le23 雷响le2xiang4:(打雷) 忽闪hok3xi4:(闪电) 霜打sang5dang1 冰胶bin5gao1:(结冰) 热天nik1ti3:(夏天) 冷天lang2ti4:(冬天) 大热天ddu2nik5ti1 黄梅天wwang2me5ti1
  5.形容词:气闷qi5men1:(闷气) 吼势hou5si1:(烦闷) 乌苏wu5su1:潮湿闷热;杂乱而脏,使人难受。 回潮wwe2ssao4:湿度高而潮湿。 塞wak3sak4:不舒服,心中烦闷。 阴凉yin5liang1:因无阳光直射而凉快。 风凉fong5liang1 暖热noe2nik4:(暖和) 瀴yin34:凉,冷。

  语法:

  时间顺序:1. 时段进程:从前头ssong2xxi5ddou1→老早lao2zao4/老底子lao2di5zi1→哀个辰光e5aak1 ssen2guang4(那时候)→近来jjin2le4→新近xin5jjin1→眼门前nge2xxi4(眼前)→最近zoe3jjin4→搿抢ggak1qiang3→现在xxi2sse4/乃ne23→当今dang5jin1→晏歇e3xik4(过会儿)→后首来oou2sou5le1(后来)→后头oou2ddou4(以后)→将来jiang5le1
  2. “年”的时程:大前年ddu2xxi5ni1→前年xxi2ni4→旧年jjiou2ni4/去年qu3ni4→今年jin5ni1→开年ke5ni1/明年min2ni4→后年oou2ni4→大后年ddu2oou5ni1
  3. “日”的时程:大前日ddou2xxi5nik1→前日xxi2nik1→昨日ssok1nik4→今朝jin5zao1→明朝min2zao4→后日oou2nik4→大后日ddu2oou5nik1(“日”都可改“天”)
  4. “月”的时程:前个月xxi2aak4 yyuik12→上个月ssang2aak4 yyuik12→搿个月ggak1aak3yyuik12→下个月oo2aak4 yyuik12→再下个月ze51 oo2aak4 yyuik12
  5.“一天”的时程:清早qin5zao1→早晨头zao3ssen5ddou1→早浪向zao3lang5xiang1/早上zao3ssang4→上半日ssang2boe5nik1/天ti1→中浪向zong5lang3xiang1→下半日oo2boe5nik1/天ti1→夜快头yya2kua5ddou1(傍晚)→黄昏头wwang2huen5ddou1→夜里向yya2li5xiang1→半夜把boe3yya5bo1→下半夜oo2boe5yya1→天亮快ti5jiang3kuak1;二分:日里向nik1li5xiang1/白天bbak1ti3→夜里向yya2li5xiang1/夜里yya2li4;四分:上半日ssang2boe5nik1→下半日oo2boe5nik1→上半夜ssang2boe5yya1→下半夜oo2boe5yya1
  6. 时间副词:曾经ssen2jin4→已经yi3jin4→近来jjin2le4→刚刚gang5gang1→马上ma2ssang4→乃朝后ne23 ssang2oou4→着末脚ssak1mak2jik3 / 最后zoe51 oou23
  (注:“/ ”是表示“或者”的符号。) 

  第四单元 处所方位 

  问住址 
  117.侬住拉阿里搭?
  Nong23 ssi2lak4 aa2li5dak1 
  你住哪儿?
  118.我住垃拉徐家汇清风花苑
  Ngu23 ssi2lak4 xxi2ga5wwe1 qin5fong3ho3yyu1.
  我住在徐家汇清风花苑。
  119.侬个地址讲拨我听好口伐?
  Nong2aak4 ddi2zi4 gang3bak5ngu1 tin51 hao3va4 
  能说给我听你的地址吗?
  120.我垃拉上海虹桥路850弄22号1602室。
  Ngu23 lak1lak3 ssang2he4 oong2jjiao5lu1 bak3bak4 n3sak5long1 ne2ni5aao1 yik3lok5lin3liang1 sak5.
  我在上海虹桥路850弄22号1602室。
  121.对勿起850弄30号垃盖啥地方?
  De3vak5qi1 bak3bak4 n2sak5long1 ne2ni5aao1 lak1ge3 sa3ddi5fang1 
  请问850弄30号在什么地方?
  122.垃盖弄堂着着里向头。
  Lak1ge3 long2ddang4 ssak1ssak3 li2xiang5ddou1.
  在弄堂的最里头。
  123.谢谢侬帮我指点一下。
  Xxia2xxia5nong1 bang5ngu1 zi3di5yik3xia1.
  请你给我指点一下。
  124.搿条弄堂笔直跑跑到底。
  Ggak1ddiao3 long2ddang4 bik3ssak4 bbao23 bbao2dao4 di34.
  这条弄堂一直走走到底。
  125.跑到搿面一条小弄堂左转弯。
  Bbao2dao4 ggak2mi5yik3ddiao1 xiao3long5ddang1 zu3zoe5we1.
  走到那边一条小弄堂向左拐弯。
  126.拉第二埭房子个第三家。
  Lak12 ddi2ni5dda1 vang2zi5aak1 ddi2se5ga1.
  在第二排房子的第三家。

  问路 
  127.谢谢侬河南中路五十二弄垃拉阿里搭?
  Xxia2xxia5nong1 vu2noe4 zong5lu1 n2ssak5ni3long1 lak1lak3 aa2li5dak1 
  请问河南中路五十二弄在什么地方?
  128.朝北转弯走到第二条弄堂就是了。
  Ssao2bok4 zoe3we4 zou3dao4 ddi2ni5ddiao1 long2ddang4 jjiou23 ssi2lak4.
  往北拐弯走到第二条弄堂就是。
  129.请问到大世界去哪能走?
  Qin3men4 dao34 dda2si5ga1 qi34 na2nen4 zou34 
  请问去大世界怎么走?
  130.侬一埭路里朝前走,过了红绿灯就到了。
  Nong23 yik3dda5lu3li1 ssao23 xxi23 zou34, gu3lak4 oong2lok5deng1 jjiou23 dao2lak4.
  你一路往前走,过了红绿灯就到了。
  131.葛末到人民公园哪能介走法?
  Gak5mak1 dao34 ssen2min5gong3yyu1 na2neng4 zou3fak4 
  那么去人民公园怎么走?
  132.此地是西藏路、金陵路口。
  Ci5ddi1 ssi23 xi5ssang3lu1、 jin5lin3lu1 kou34.
  这里是西藏路、金陵路口。
  133.侬从搿搭过去到哀面,穿过第二条横马路就是。
  Nong23 ssong23 gak1dak3 gu3qi4 dao34 e5mi1, coe5gu1 ddi2ni5ddiao1 wwang2mo5lu1 jjiou23 ssi23.
  你从这里过去到那里,穿过第二条横马路就是。
  134.右转弯对马路过去点就到了。
  Yyou2zoe5we1 de3mo5lu1 gu3qi5di1 jjiou23 dao2lak4.
  右拐弯马路对面过去一点就到了。
  135.哪能介远啊?
  Na2nen4 ga51 yyu2a4.
  怎么这么远啊?
  136.搿搭到哀面是老近个。
  Ggak1dak3 dao34 e5mi1 ssi23 lai23 jjin2aak4.
  从这儿到那儿是很近的。
  137.哀面有只电话亭,搿面有爿银行,侬看到口伐?
  E5mi1 yyou23 zak5 ddi2oo5ddin1, ggak1mi3 yyou2bbe4 nin2aang4, nong23 koe3dao5va1 
  那儿有只电话亭,另一边有家银行,你看到没有?
  138.侬到搿搭转弯角子浪去乘地铁。
  Nong23 dao34 ggak1dak3 zoe3we5gok3zi3lang1 qi34 cen34 ddi2tik4.
  你到这儿拐弯角上去坐地铁。
  139.先要乘548路车两站,再转地铁二号线,可以到。
  Xi5 yao34 cen34 n2si4 bak3lu4 co51 liang3sse4, ze51 zoe34 ddi2tik4 liang2aao5xi1, ku3yi4 dao34.
  先要坐548路车坐两站,再转地铁二号线,可以到。
  140.葛是路蛮远个,阿拉叫差头去算了。
  Gak5ssi1 lu23 me51 yyu2aak4, ak3lak4 jiao34 ca5ddou1 qi34 soe3lak4.
  那路当然挺远的,我们打的去算了。  迷路后 
  141.谢谢侬搿搭是啥地方?
  Xxia2xxia5nong1 ggak1dak3 ssi23 sa3ddi5fang1 
  请问这儿是什么地方?
  142.勿好意思搿条路是啥个路?
  Vak2hao5yi3si1 ggak1ddiao3 lu23 ssi23 sa3aak4 lu23 
  请问这条路是什么路?
  143.请问侬新桥饭店离搿搭远勿远?
  Qin3men5nong1 xin5jjiao5ve3di1 li23 ggak1dak3 yyu2vak4 yyu23 
  请问新桥饭店离这儿远不远?
  144.对勿起到南京西路哪能走近一点?
  De3vak5qi1 dao34 noe3jin4 xi5lu1 na2nang4 zou34 jjin2yik5di1 
  请问到南京西路怎么走近一点?
  145.我现在个位置拉地图高头阿里搭?
  Ngu23 yyi2sse5aak1 wwe2zi4 lak12 ddi2ddu5gao3ddou1 aa2li5dak1 
  我现在的位置地图上在哪儿?
  146.阿里个方向是朝北?
  Aa2li5aak1 fang5xiang1 ssi23 ssao23 bok5 
  哪个方向是朝北?
  147.一直朝前走对口伐?
  Yik3ssak4 ssao23 xxi23 zou34 de3va4 
  一直向前走对吧?
  148.谢谢侬帮我搿张纸头浪向画个草图。
  Xxia2xxia5nong1 bang5ngu1 ggak1zang3 zi3dou5lang3xiang1 oo2aak4 cao3ddu4.
  请你帮我在这张纸上画个草图。
  149.请问搿搭附近有勿有厕所?
  Qin3men4 ggak1dak3 yyou2vak5yyou1 ci3su4 
  请问这儿附近有没有厕所?
  150.126路朝新开河方向开个电车拉阿里乘?
  Yik3liang4 lok1lu3 xin5ke3vu1 fang5xiang1 ke5aak1 ddi2co4 lak12 aa2li4 cen34 
  126路往新开河方向开的电车到哪儿去坐? 

  词语:

  1.方位介词:浪lang23/ 浪向lang2xiang4/ 高头gao5ddou1:……上。见148、145句。 上底头ssang2di5ddou1/上头ssang2ddou4 下底头oo2di5ddou1/下头oo2ddou4:(下面) 前头xxi2ddou 后底头oou2di5ddou1/ 后头oou2ddou4 当中dang5zong1:(中间) 头里ddou3li1:(里) 门前men3xxi1/ 面前mi3xxi1
  2.处所词:对过de5gu1/ 对面de5mi1 里向li2xiang4:(里面) 外头nga2ddou4/ 外面nga2mi4边头bi5ddou1/ 边浪向:(边上) 当中横里dang5zong3wwang3li1:(中间) 斜对面xxia2de5mi1 旁边bbang2bi4 贴隔壁tik3gak5bik1:(隔壁) 转弯角子zoe3we5gok3zi1:(拐弯角) 角落头gok3lok5ddou1:(角落) 
  3.处所疑问代词:1.阿里搭:(哪儿)。见117句。2. 阿里:(1)(哪儿),见150句。(2)(哪),见182句。3. 啥地方:(什么地方)

  语法:

  一.“垃拉”、“拉海”、“拉盖”的动词、介词用法:(在)。动词用法见120、121句;介词用法见117、118句。“垃盖”一词为部分年轻人用。
  二.处所指别词:1. 搿搭ggak1dak3:(1)(这儿),见113句,老派说“迭搭ddik1dak3”。(2)又用作“定指”,指手指点处或说话双方预知的地方。见138、124句。 2. 哀面e5mi1/伊面yi5mi1:(那儿),见113句。3. 搿面ggak1mi3:定指的远处。见137句。

  第五单元 日常应对

  辨认事物 
  151.搿个是啥物事?
  Ggak1ggak3 ssi23 sa34 mak1ssi3 
  这是什么东西?
  152.搿个是DVD。
  Ggak1aak3 ssi23 vi2xi4 ddi23.
  这是DVD。
  153.搿个是侬个DVD?
  Ggak1ggak3 ssi23 nong2ggak4 vi2xi4 ddi23
  这是你的DVD?
  154.勿是个,是我儿子个DVD。
  Vak2ssi5aak1, ssi23 ngu23 ni2zi5aak1 vi2xi4 ddi23.
  不是的,是我儿子的DVD.
  155.搿眼是啥人个书?
  Ggak1nge3 ssi23 sa3nin5ggak1 si51 
  这些是谁的书?
  156.搿眼是阿拉个书。
  Ggak1nge3 ssi23 ak3lak5aak1 si51.
  这些是我们的书。
  157.哀面一眼勿是亻那个书?
  E5mi3yik3nge1 vak1ssi3 na2ggak1 si51 
  那些不是你们的书?
  158.哀面个书是伊拉个。
  E5mi3aak1 si51 ssi23 yyi2la5aak1.
  那儿的书是他们的。
  159.搿本书一直是伊用个口伐?
  Ggak1ben3 si51 yik3zzak4 ssi23 yyi23 yyong2ggak5va1 
  这本书是不是他一直用的?
  160.呒没噢,一直我拉用。
  M2mak5aao1, yik3ssak4 ngu23 lak12 yyong23.
  不,一直是我在用。
  161.搿张CD是我个。
  Ggak1zang3 xi5ddi1 ssi23 ngu2ggak4.
  这张CD是我的。
  162.哀张CD是阿拉儿子个。
  E5zang1 xi5ddi1 ssi23 ak3lak4 ni2zi5aak1.
  那张CD是我儿子的。

  拥有存在 
  163.门口头有个人。
  Men2kou5ddou1 yyou2ggak4 nin23.
  门口有个人。
  164.书架高头侪是书。
  Si5ga3gao3ddou1 sse2ssi4 si51.
  书架上都是书。
  165.马路斜对过有一家便利店。
  Mo2lu4 xxia2de5gu1 yyou23 yik3ga4 bbi2li5di1.
  马路斜对面有一家便利店。
  166.一家便利店垃拉马路斜对过。
  Yik3ga4 bbi22li5di1 lak1lak4 mo2lu4 xxi2de5gu1.
  有一家便利店在马路斜对面。
  167.侬屋里有书口伐?
  Nong23 ok3li4 yyou23 si5va1 
  你家里有书吗?
  168.有个。
  Yyou2aak4.
  有的。
  169.有几化?
  Yyou23 ji3ho4 
  有多少?
  170.有交关。
  Yyou23 jiao5gue1.
  有许多。
  171.搿本新书侬有口伐?
  Ggak1ben3 xin5si1 nong23 yyou2va4 
  你有这本新书吗?
  172.搿本书我呒没。
  Ggak1ben3 si51 ngu23 m2mak4.
  我没有这本书。
  173.侬电脑有两只阿是?
  Nong23 ddi2nao4 yyou23 liang2zak4 ak3ssi4 
  你是不是有两个电脑?
  174.搿只电脑侬个,是口伐?
  Ggak1zak3 ddi2nao4 nong2aak4,ssi2va4 
  这个电脑是不是你的?
  175.侬收据有勿有?
  Nong23 sou5ju1 yyou2vak4 yyou23 
  有有没有收据?
  176.有是有个,呒没带来。
  Yyou23 ssi23 yyou2aak4, m2mak4 da3le4.
  我有的,但是没带来。

  表达愿望 
  177.侬要啥个饮料?
  Nong23 yao34 sa3aak4 yin3liao4 
  你要什么饮料?
  178.我要一杯冰红茶。
  Ngu23 yao34 yik3be4 bin5oong3sso1.
  我要一杯冰红茶。
  179.侬欢喜吃点啥?
  Nong23 hoe5xi1 qik3di4 sa34 
  你爱吃点啥?
  180.侬可以拨我一点奶油五香豆
  Nong23 ku3yi4 bak3ngu4 yik3di4 na2yyou4 n2xiang5ddou1.
  你可以给我一点奶油五香豆。
  181.侬喜欢阿里一块?搿块还是哀块?
  Nong23 xi3hoe4 aa2li5yik3kue1 Ggak1kue3 ee2ssi4 e5kue1 
  你喜欢哪一块?这块还是那块?
  182.呒没关系,随便阿里一块。
  M2mak4 gue5xi1, ssoe2bbi4 aa2li4 yik3kue4.
  没关系,随便哪块。
  183.还要多少?
  E5yao1 du5sao1 
  还要多少?
  184.还要一眼眼。
  E5yao1 yik3nge5nge1.
  还要一点儿。
  185.阿里一只侬欢喜一眼?
  Aa2li5yik3zak1 nong23 hoe5xi3yik3nge1.
  哪一个你喜欢一点?
  186.我一只也勿要。
  Ngu23 yik3zak5aa1 vak1yao3.
  我一个也不要。
  187.我要告张先生、李先生谈谈。
  Ngu23 yao23 gao51 zang5xi3sang1、 li2xi5sang1 dde2dde4.
  我要和张先生、李先生谈谈。
  188.伊拉两位现在忙勿过,勿想帮侬谈。
  Yyi2la4 liang2wwe4 yyi2sse4 mang2vak5gu1, vak1xiang3 bang5nong1 dde23.
  他们两位现在太忙了,不想跟你谈。
  189.吃点点心侬看好口伐?
  Qik3di4 di3xin4 nong23 koe34 hao3va4 
  吃点点心你看好吗?
  190.侬如果高兴,就吃一点口伐。
  Nong23 lu2gu4 gao5xin1, jjiou23 qik3yik5di3va1.
  你如果高兴,就吃一点吧。

  处置常事 
  191.搿能个沙发我勿想买。
  Ggak1nen2aak3 so5fak1 ngu23 vak1xiang3 ma23.
  我不想买这样的沙发。
  192.搿桩事体伊告我讲个。
  Ggak1zang3 ssi2ti4 yyi23 gao51 ngu23 gang3aak4.
  这件事情是他跟我说的。
  193.哀面点报纸末,侬告伊送得去。
  E5mi3di1 bao3zi5mak1, nong23 gao51 yyi23 song3dak5qi1.
  那边的报纸,你给他送去。
  194.再好一眼个,像搿能样子个,侬要口伐?
  Ze51 hao3yik5nge3aak1, xxiang23 ggak1nang3 yyang2zi5aak1, nong23 yao3va4 
  像这样子的再好一点儿的,你要吗?
  195.侬钞票或者信用卡带来口伐?
  Nong23 cao3piao4 ook1ze4 xin3yong5ka1 da3le5va1 
  你钱或者信用卡带来没有?
  196.我去拿老王寻得来。
  Ngu23 qi34 no51 lao2wang4 xin2dak5le1.
  我去把老王找来。
  197.伊拿搿能介难做个生活掼拨我。
  Yyi23 no51 ggak1nen2ga3 ne2zu5aak1 sang5wwak1 gge2bak5ngu1.
  他把那么难做的活儿丢给我。
  198.我六扇窗侪关上了。
  Ngu23 lok1soe3 cang51 sse23 gue5ssang3lak1.
  我把六扇窗都关上了。
  199.大家电风扇吹吹。
  Dda2ga4 ddi2fong5soe1 ci5ci1.
  大家吹吹电扇。
  200.地浪向拿扫帚扫一扫。
  Ddi2lang5xiang1 me51 sao3zou4 sao3yik5sao1.
  拿扫帚把地扫一扫。
  201.架子高头灰尘揩一揩。
  Ga3zi5gao3ddou1 hue5ssen1 ka5yik3ka1.
  把架子上的灰尘擦一下。
  202.旧杂志卖光了。
  Jjiou2ssak5zi1 ma2guang5lak1.
  旧杂志卖完了。
  203.一块圆台玻璃敲碎脱了。
  Yik3kue4 yyu2dde4 bu5li1 kao5se3tak3lak.
  一块圆桌玻璃被打碎了。
  204.台子脚拨伊装牢了。
  Dde2zi5jik1 bak3yyi4 zang5lao3lak.
  桌子腿被他装好了。
  205.侬衣裳日良出来!
  Nong23 yi5ssang4 lang2cak5le1!
  你把衣服晾出来!
  206.衣裳日良出去了。
  Yi5ssang1 lang2cak5qi3lak1.
  衣服被晾出去了。 

  词语:

  1.能愿词:要yao34 想xiang34 情愿xxin2nyu4 愿意nyu2yi4 欢喜hoe5xi1/ 喜欢xi3hoe4
  2.存现词:是ssi 有yyou23 垃拉laklak:在;在那儿

  语法:

  一.人、物指别词:1. 搿个ggak1ggak3/ ggak1aak3:(这个),老派为“迭个didk1ggak3”2. 哀个e5ggak1/ e5aak1/伊个yi5ggak1/yi5aak1:(那个,另一个)3. 搿眼ggak1nge3:(这点)4. 哀眼e5nge1:(那点)。多用“哀面一眼e5mi3yik3nge1”,见157句。
  二.方式程度指别词:1. 搿能ggak1nen3:(这么)2. 搿能样子ggak1nen2yyang2zi3:(这样子)3. 介ga51(这么),只用在形容词前表示方式。见135句。4. 搿能介ggak1nen2ga3:(这么)。
  三.亲属领格:在亲属称呼如“姆妈”、“爷叔”的领格代词中通常用复数,如:“搿个是阿拉爸爸个。”见162、641、653句。
  四.V得去,V得来:普通话是用“V去”,“V来”的。见193、196、743、822句。
  五.话题句:提出一个说话关注的主题或对话双方设定的陈述对象,这就是话题,然后对它进行说明,这就是话题句。汉语是话题(topic)优先的语言,上海话比普通话又更丰富的话题句,常用“TSV”、“STV”的句子语序。(T为话题,S为主语,V为动词谓语)如:191、192、193句都是“TSV”句;198、199句都是“STV”(又称“SOV”)句。话题语后,常用“末mak”提示停顿,如193句。
  六.处置句和被动句:1. 处置句,用“拿nao51/ne51”(相当于普通话的“把”把宾语提到动词前,构成“S拿OV”句式,如197、556句,但是常常不用“拿”,改作话题句,如205、540句,又如198句“我拿六扇窗侪关上了。”>“我六扇窗关上了。”但是有的句子用“拿”的地方不是表示处置,如200句的“拿扫帚”。2.上海话的被动句用“拨bak5”表示“被”,如204句,但是往往不用“拨”,如202、203、206句。
  七.“个”:上海话的“个ggak”有多种用法。1. 量词:见163句;2. 结构介词:(的),见154、155句;3. 个字结构:见161句里,“我个”即“我的CD”。又见528句。4. 语气助词:(的),表达确实、肯定语气。见168、136句。
  八.并列连词:告gao34、跟gen51、帮bang51、脱tak5、得dak5,这5个词都是“我和你”的“和”意思,如188、192、251句。“帮”和“跟”,新派用;“脱”和“得/搭”,老派用;“告”两派都用。

  第六单元 情感表达

  互相交流 

  207.唱只歌拨大家听好口伐?
  Cang34 zak5 gu51 bak5 dda2ga4 tin5tin1 hao3va4 
  给大家唱个歌吧?
  208.好个。唱只啥?
  Hao3aak4. Cang34 zak5 sa34 
  行。唱个什么?
  209.我只歌唱得好勿好?
  Ngu23 zak5 gu51 cang3dak4 hao3vak4 hao34 
  我这个歌唱得好不好?
  210.蛮好,勿推扳
  Me51 hao34, vak3te5be1.
  挺好的,不差。
  211.侬看两张照片里阿里张好?
  Nong23 koe34 liang2zang4 zao3pi5li1 aa2li5zang1 hao34 
  你看这两张照片哪张好?
  212.我想是搿张好。
  Ngu23 xiang34 ssi23 ggak1zang3 hao34.
  我像是这张好。
  213.搿个物事侬个是口伐?
  Ggak1aak3 mak1ssi3 nong2aak4 ssi2va4 
  这个东西是你的吗?
  214.是我个,勿是伊个。
  Ssi23 ngu2aak4, vak1ssi3 yyi2aak4.
  是我的,不是他的。
  215.搿桩事体侬晓得口伐?
  Ggak1zang3 ssi2ti4 nong23 xiao3dak5va1 
  你知道这件事吗?
  216.哪能勿晓得呢?
  Na2nen3 vak3xiao5dak3nak1 
  怎么不知道呢?
  217.我为啥一定要晓得呢? 
  Ngu23 wwe2sa4 yik3ddin5yao1 xiao3dak5nak1 
  我为什么一定么知道呢?
  218.侬勿关心咾勿晓得。
  Nong23 vak3gue5xin3lao1 vak3xiao5dak1.
  你不关心,所以不知道。
  219.我老欢喜侬个。
  Ngu23 lao23 hoe5xi3nong3aak1.
  我很爱你。
  220.我就是吃侬。
  Ngu23 jjiou2ssi4 qik5 nong23.
  我就是佩服你。

  赞成反对 
  221.伊做个事体侬赞成个口伐?
  Yyi23 zu3aak4 ssi2ti4 nong23 ze3ssen5va1 
  他做的事情你赞成的吧?
  222.我当然同意个。
  Ngu23 dang5ssoe1 ddong2yi5aak1.
  我当然同意的。
  223.侬答应口勿啦?
  Nong23 dak3yin5vak3lak1 
  你到底答应吗?
  224.勿答应,我从来呒没答应过。
  Vak3dak5yin1, ngu23 ssong2le4 m2mak4 dak3yin5gu1.
  不答应,我从来没有答应过。
  225.伊考寄托侬晓得勿啦?
  Yyi23 kao34 ji3tok4 nong23 xiao3dak5va1 
  他考GRE、TOEFL,你到底知道吗?
  226.我勿大清爽。
  Ngu23 vak1dda3 qin5sang1.
  我不太清楚。
  227.海滩高头侬到底高兴去口伐?
  He3te5gao3ddou1 nong23 dao5di1 gao5xin1 qi3va4 
  海滩上你到底愿意去吗?
  228.侬勿预备去,阿是?
  Nong23 vak3yyu5bbe1 qi34. ak3ssi4 
  你不准备去,是吗?
  229.要我做保姆,我勿情愿做。
  Yao34 ngu23 zu34 bao3mu4, ngu23 vak3jjin5nyu1 zu34.
  要我做保姆,我不愿意做。
  230.我作兴勿会反对伊去。
  Ngu23 zok3xin4 wwe23 fe3de5yyi1 qi34.
  我也许不会反对他去。
  231.侬哪能动也勿动?
  Nong23 na2nen4 dong2aa5vak3dong1 
  你怎么连动也不动?
  232.啥人睬伊!我睬也勿要睬伊!
  Sa3nin4 ce3yyi4! Ngu23 ce3aa4 vak1yao3 ce3yyi4.
  谁理他!我理也不要理他!

  责备道歉 
  233.快一点好口伐!
  Kua3yik5di1 hao3va4!
  快一点好吧!
  234.急啥啦急!
  Jik5 sa3la4 jik5!
  急什么!
  235.侬哪能搿能要紧啦!
  Nong23 na2nen4 ggak1nen3 yao3jin5la1!
  你怎么这么要紧哪!
  236.侬哪能介慢个啦!
  Nong23 na2nen4 ga51 me2aak5la1!
  你怎么这么慢!
  237.为啥勿听我个言话?
  Wwe2sa4 vak1tin3 ngu2aak4 ee2oo4 
  为什么不听我的话?
  238.哪能做法哪能勿告诉我听?
  Na2nen4 zu3fak4 na2nen4 vak2gao5su1 ngu23 tin51 
  怎样做怎么不告诉我听?
  239.侬啥事体要骂人家?
  Nong23 sa34 ssi2ti4 yao34 mo23 nin2ga4 
  侬为什么要骂人家?
  240.啥体勿早点讲!
  Sa5ti1 vak12 zao3di4 gang34!
  为啥不早点讲!
  241.叫侬去为啥咾勿去?
  Jiao3nong4 qi34 wwe2sa5lai1 vak1qu3 
  角你去为什么不去?
  242.为来为去侪为了侬咾勿去!
  Wwe2le5wwe3qi1 sse23 wwe2lak4 nong23 lao2 vak1qi3! 
  一切都是为了你,所以不去!
  243.侬搿牌人推扳勿啦!
  Nong23 gak1bba3 nin23 te5be3vak3la1!
  你这种人差劲吗!
  244.侬素质高一点好口伐!
  Nong23 su3zak4 gao5yik3di1 hao3va4!
  你讲一点素质行吗!
  245.我真真勿好意思!
  Ngu23 zen5zen1 vak2hao5yi3si1!
  我真是不好意思!
  246.我呒没听见咾。
  Ngu23 m2mak4 tin5ji3lao1.
  因为我没听到。
  247.我做得实在忒搭浆
  Ngu23 zu3dak4 ssak1sse3 tak5 dak3jiang4.
  我做底实在太潦草。
  248.实在是抱歉,真对侬勿起!
  Ssak1sse3 ssi23 bbao2qi4, zen51 de3nong5vak3qi1!
  实在抱歉,真对不起你!

  祈使命令 
  249.门开一开!
  Men23 ke5yik3ke1!
  把门开开!
  250.搿条阴沟通好伊!
  Ggak1ddiao3 yin5gou1 tong5hao3yyi1.
  把这条阴沟通好!
  251.一封信脱我寄脱伊!
  Yik3fong4 xin34 tak3ngu4 ji3tak5yyi1!
  替我寄了那封信!
  252.龌龊衣裳去汏汏伊!
  Ok3cok5yi3ssang1 qi34 dda2dda5yyi1!
  把脏衣服拿去洗一洗!
  253.侬去叫伊来。
  Nong23 qi34 jiao3yyi4 le23.
  你去叫他来。
  254.我带亻那去。
  Ngu23 da34 na23 qu34.
  我带你们去。
  255.跟我来!
  Gen3ngu4 le34!
  跟我来!
  256.快点去!慢吞吞、木笃笃做啥!
  Kua3di4 qi34! Me2ten5ten1、 mok1dok2dok3 zu3sa4!
  快点去!干什么慢腾腾、呆头呆脑的!
  257.等等我,慢慢叫!
  Den3den5ngu1, me2me5jiao1!
  等我一下,待一会儿!
  258.喏,拨侬!
  Nao51, bak3nong4!
  给,给你!
  259.请朝前一步。
  Qin34 ssao23 xxi23 yik3bbu4.
  请向前一步。
  260.走过去一眼!
  Zou3gu5qi3yik3nge1!
  走过去一点!
  261.走呀!大家走起来!
  Zou3ya4! Dda2ga4 zou3qi5le1!
  走啊!大家可以开始走了!
  262.轻轻叫放!
  Qin5qin3jiao1 fang34!
  轻一点儿放!
  263.静一点好口伐!
  Xxin2yik5di1 hao3va4!
  请安静一点!
  264.我辰光也来勿及唻,侬快点好勿啦!
  Ngu23 ssen2guang5aa1 le2vak5jjik3le, nong23 kua3di4 hao3vak5la1!
  我时间来不及啦,你快一点呀!
  265.排好队,勿要插队!
  Bba2hao4 dde23, vak1yao3 cak5 dde23!
  排好队,不要插队!
  266.勿好去瞎碰个!
  Vak1hao3 qi34 hak3bbang5aak1!
  不能去乱碰的!
  267.侬勿要来捣蛋好勿啦!
  Nong23 vak1yao3 le23 dao3de4 hao3vak5la!
  你别来捣蛋行吧!
  268.侬勿要瞎讲!
  Nong23 vak1yao3 hak3gang4!
  你别胡说!

  词语:

  单音形容词:好hao34 坏wwa23 大ddu23 小xiao34 高gao51 低di51 长ssang23 短doe34 粗cu51 细xi34 厚oou23 薄bbok12 硬ngang23 软nyu23 重ssong23 轻qin51 紧jin34 松song51 快kua34 慢me23 浓niong23 淡dde23 远yyu23 近jjin23 亮liang23 暗oe34 真zen51 假ga34 新xin51 旧jjiou23 老lao23 嫩nen23 沉zen23 浮vou23 
  阔kuak:(宽) 狭aak12:(窄) 奘zang34:(胖) 瘦sou34 早zao34 晏e34(迟) 清qin51 浑wwen23:(混浊) 贵ju34 口强jjiang23:(便宜)脆coe34 韧nin23: 禾朋mang23:(密) 稀xi51 油yyou23:(肥) 腈jin51:(瘦)

  语法:

  一.是非问句:指可以用点头或摇头来代替答问的疑问句。上海话中最常用为“V口伐”形式,如:“侬去口伐?”见213、215、221、167句;有时也用“V勿V”形式,如:“侬去勿去?”见209句;在与动词“是”、“有”、“晓得”、“会得”结合时偶尔也用“阿V”,如“伊阿会得去?(他会不会去?)”见173、352、564句;另有“V勿啦”,口气较重,带有追究的语气,如:“侬去勿啦?”即“侬到底去口伐?(你究竟去吗?)”表示希望对方去。见223、225、227句。
  二.特指问句:带有疑问代词的问句。如151、211、237句。问人,用“啥人”,如:“侬是啥人?”问东西,用“啥”、“啥个”,如:“搿个是啥?”“啥个水果好吃?”问时间,用“几时”、“啥辰光”,如:“侬几时来?”“侬啥辰光到?”问地点,用“阿里”、“阿里搭”、“啥地方”,如:“侬从阿里搭来?”“侬到啥地方去?”问数量,用“几”、“几化”、“多少”,如:“侬屋里有几个人?”“一共几化人?”“侬买多少物事?”问原因,用“为啥”、“啥体”、“哪能”,如:“侬为啥勿去?”“侬啥体勿高兴?”“侬哪能勿要吃?”问选择,用“阿里”,如:“两只苹果,侬吃阿里一只?”。问方式程度,用“哪能”、“哪能介”,如:“叫我哪能做?”“哪能介吃?(怎么吃?)”“侬哪能介笨?(你怎么这么笨?)”又如129、135句。
  三.“勿”和“呒没”的区别:如224句,“勿”是一般时态的否定句中的否定,“呒没”是完成时态中的否定,即“到现在还没有V”。
  四.祈使句:249-268句都是表达祈使命令的句子,常常无主语。
  五.VC伊,VV伊:“C”表示补语。有祈使句句末用虚指“伊”复指前面的话题,如250句中主语是“搿条阴沟”,句尾再用“伊”。如250、251句是“VC伊”,252句是“VV伊”。

  第七单元 起居家常

  起身到入睡 
  269.我平常醒得特别早。
  Ngu23 bbin2ssang4 xin3dak4 ddak1bbik3 zao34.
  我平常醒得特别早。
  270.我欢喜睏懒觉。
  Wwu23 hoe5xi1 kuen34 le2gao4.
  我爱睡懒觉。
  271.我每天六点钟起床。
  Ngu23 me2ti4 lok1di2zong3 qi34 ssang23.
  我每天六点钟起床。
  272.我要睏到八点半刚刚起来。
  Wwu23 yao34 kuen3dao4 bak3di5boe1 gang5gang1 qi3le4.
  我要睡到八点半才起身。
  273.我穿好衣裳以后就吃早饭。
  Ngu23 coe3hao4 yi5ssang1 yi51 oou23 xxiou23 qik5 zao3ve4.
  我穿好衣服以后就吃早饭。
  274.我辰光来大勿及咾,只好出门买大饼油条。
  Wwu23 ssen2guang4 lw2dda5vak3jjik3lao, zak3hao4 cak5 men23 ma23 dda2bin5yyou3tiao1.
  我时间有点来不及,只能出门买大饼油条。
  275.我可以笃笃定定吃牛奶面包鸡蛋,或者泡饭酱菜。
  Ngu23 ku3yi4 dok3dok5ddin3ddin1 qik5 niou2na4 mi2bao4 ji5dde1, ook1ze3 pao5ve1 jiang3ce4.
  我可以不慌不忙吃牛奶面包鸡蛋,或者泡饭酱菜。
  276.我每日早晨八点钟离开屋里,九点钟开始工作。
  Ngu23 me5nik1 zao3ssen4 bak3di5zong1 li2ke4 ok3li4, jiou3di5zong1 ke5si1 gong5zok1.
  我每天早晨八点离开家,九点开始工作。
  277.从上半日一直做到夜快头。
  Ssong23 ssang2boe5nik1 yik3ssak1 zu3dao4 ya2kua5ddou1.
  从上午一直做到傍晚。
  278.中浪向十二点左右,到阿拉单位饭厅去吃中饭。
  Zong5lang3xiang1 ssak1ni2di3 zu3yyou4, dao34 ak3lak4 de5wwe1 ve2tin5qi1 qik5 ve23.
  中午十二点左右,到我们单位的饭厅去吃午饭。
  279.阿拉常常做到下半天一点钟,盒饭是送上来个。
  Ak3lak4 ssang2ssang4 zu3dao4 oo2boe5ti1 yik3di5zong1, aak1ve3 ssi23 song3ssang5le3aak1.
  我们常常做到下午一点,盒饭是送上来的。
  280.做完生活一般五点半回到屋里吃夜饭。
  Zu3wwoe4 sang5wwak1 yik3be4 n2di4 boe34 wwe2dao4 ok3li4 qik5 yya2ve4.
  做完工作一般是五点半回到家里吃晚饭。
  281.夜头夜报翻翻,电视看看,汏个浴末睏觉。
  Yya2ddou4 yya2bao4 fe5fe1, ddi2ssi4 koe3koe4, da2aak4 yyok1mak3 kuen5gao1.
  晚上翻翻晚报,看看电视,洗个澡就睡觉。
  282.我夜里向总归出去,朋友一道白相相。
  Wwu23 yya2li5xiang1 zong3gue4 cak3qi4, bbang2yyou4 yik3ddao4 bak1xiang2xiang3.
  我晚上总要出去,和朋友一起玩儿。
  283.回来再上上网,发发伊妹儿,弄到十一点钟再睏觉。
  Wwe2le4 ze51 ssang2ssang4 mang23, fak3fak4 yi5me3er1, nong5dao1 ssak1yik2di2zong3 ze51 kuen51 gao34.
  回来再上上网,发几个伊妹儿,搞到十一点才睡觉。

  日常活动 
  284.侬现在垃拉做啥?
  Nong23 yyi2sse4 lak1lak3 zu34 sa34 
  你现在在做什么?
  285.我垃拉打电脑。
  Ngu23 lak1lak3 dang34 di2nao4.
  我正在打电脑。
  286.侬个朋友近来拉海忙点啥?
  Nong2aak4 bbang2yyou4 jjin2le4 lak1he3 mang2di4 sa34 
  你的朋友近来在忙些什么?
  287.伊一直垃海做生意。
  Yyi23 yik3ssak4 lak1he3 zu3sang5yi1.
  他一直在做买卖。
  288.目前我呒没拉做啥个事体。
  Mok1xxi3 ngu23 n2mak4 lak12 zu34 sa34 ssi2ti4.
  目前我没在做什么事情。
  289.侬个朋友哪能还呒没来?
  Nong2aak4 bang2yyou4 na2nen4 e51 m2mak4 le23 
  你的朋友怎么还没来?
  290.侬看,伊垃拉来了。
  Nong23 koe34, yyi23 lak1lak3 le2lak4.
  你看,他正在过来。
  291.天一日日拉海冷下来了。
  Ti51 yik3nik5nik1 lak1he3 lang2oo5le3lak1.
  天气一天天冷下来了。
  292.伊慢慢叫垃拉赶上去。
  Yyi23 me2me5jiao1 lak1lak3 goe3ssang5qi1.
  他在慢慢地赶上去。
  293.伊垃拉要上进了。
  Yyi23 lak1lak3 yao34 ssang2jin5lak1.
  他要上进了。
  294.侬勿要垃拉假痴假呆!
  Nong23 vak1yao3 lak1lak3 ga3ci5ga3nge1!
  你不要装聋作哑!
  295.侬垃盖等啥人啊?
  Nong23 lak1ge4 deng34 sa3nin5a1 
  你等谁来着?
  296.我勿等啥个人。
  Ngu23 vak1den3 sa3aak4 nin23.
  我不等谁。
  297.整个上半天,我侪拉海忙打字。
  Zen3aak4 ssang2boe5ti1, ngu23 sse23 lak1he3 mang23 dang34 ssi23.
  整个上午,我都在忙着打字。
  298.昨日我拉打电话来个辰光,侬垃拉做啥?
  Ssok1nik3 ngu23 lak12 dang34 di2oo5aak1 ssen2guang4, nong23 lak1lak3 zu34 sa34 
  昨天我打电话来的时候,你在干什么?

  邻居串门 
  299.搿套房子是阿拉囡儿女婿蹲个。
  Ggak1tao3 vang2zi4 ssi23 ak3lak4 noe2n4 nyu2xi4 den5aak1.
  这套房子是我女儿女婿住的。
  300.亻那看,窗开垃拉,厨房间门也呒没关!
  Na23 koe34, cang51 ke5lak3lak1, ssi2vang5ge1 men34 aa23 m2mak4 gue51!
  你们看,窗开着,厨房门也没关!
  301.伊拉匆匆忙忙去看足球赛,屋里物事侪摊拉海。
  Yyi2la4 cong5cong3mang3mang1 qi34 koe34 zok3jjiou5se1, ok3li4 mak1ssi3 sse23 te5lak3he1.
  他们匆匆忙忙去看足球赛,屋里头东西都丢在那儿。
  302.菜切好拉海,勿晓得啥个辰光来烧。
  Ce34 qik3hao5lak3he1, vak3xiao5dak1 sa3aak4 ssen2guang4 le23 sao51.
  菜切好了放在那儿,不知道什么时候来做。
  303.小菜摊了一台子,吃剩拉海个肉汤都呒没收好。
  Xiao3ce4 te5lak1 yik3dde5zi1, qik3ssang5lak3he3aak1 niok1tang2du3 m2mak4 sou5hao1.
  菜碗放得满桌都是,连吃剩下来的肉汤也没收拾好。
  304.亻那看,伊拉书房里倒收作得清清爽爽拉海。
  Na23 koe34, yyi2la4 si5vang3li1 dao34 sou5zok3dak1 qin5qin3sang3sang3lak3he31.
  你们看,他们书房里倒收拾得很清洁哪。
  305.写字台高头一叠专业书里混拉海几本卡通书。
  Xia3ssi5dde1 gao5ddou1 yik3ddak4 zoe5nik3si3li1 wwen2lak5he1 ji3ben4 ka3tong5si1.
  书桌上一叠专业书里有几本卡通书混在里面。
  306.墙头高头几张古色古香个字画像煞有介事挂拉海。
  Jjiang2ddou5gao3ddou1 ji3zang4 gu3sak5gu3xiang3aak1 ssi2oo4 xxiang2sak5yyou3ga3ssi1 go3lak5he1.
  墙上煞有介事地挂着几张古色古香的字画。
  307.正房里向家生倒勿推扳拉海!
  Zen3vang5li 3xiang1 ga5sang1 dao34 vak3te5be3lak3he1.
  正房里的家具倒不差的哩!
  308.一套红木家生要十几万洋钿拉海!
  Yik3tao4 oong2mok5ga3sang1 yao34 ssak1ji2ve3 yyang2ddi5lak3he1!
  一套红木家具要十几万钱呢!
  309.辰光还早拉海唻,大家坐下来嘎嘎山河口伐。
  Ssen2guang4 e51 zao3la5he1, dda2ga4 ssu2oo5le1 gga2gga4 se5wwu3va1.
  时间还早着呢,大家坐下来侃一会儿吧。
  310.茶壶里再冲点水拉海。
  Sso2vu5li1 ze51 cong5di1 si3lak5he1.
  茶壶里再冲点水在里面。
  311.阿拉坐拉海看看电视。
  Ak3lak4 ssu2lak5he1 koe3koe4 ddi2ssi4.
  我们坐着看电视。
  312.喏,足球踢得正好紧张拉海。
  Nao23, zok3jjiou4 tik3dak4 zen3hao4 jin3zang5lak3he1.
  看,足球踢得正紧张呢。
  313.要等伊踢完是,有一歇拉海唻!
  Yao34 den3yyi4 tik3ooe5ssi1, yyou2yik5xik3lak3he1!
  要等它踢完啊,有一点时间啦!
  314.阿拉要回去唻,侬托阿拉个事体一定留心拉海。
  Ak3lak4 yao34 wwe2qi5le1, nong23 tok5 ak3lak5aak1 ssi2ti4 yik3ddin4 liou2xin5lak3he1.
  我们要回去啦,你托我们的事情一定留心着。 

  谈家常 
  315.侬饭吃过了口伐?
  Nong23 ve23 qik3gu5lak3va1 
  你吃饭了吗?
  316.我还呒没吃过。
  Ngu23 ee23 m2mak4 qik3gu4.
  我还没吃。
  317.侬今朝下去锻炼过口伐?
  Nong23 jin5zao1 oo2qi4 doe3li5gu3va1 
  你今天下去锻炼了吗?
  318.我已经长远呒没去锻炼了。
  Ngu23 yi3jin4 ssang2yyu4 m2mak4 qi34 doe3li5lak1.
  我已经好久没有去锻炼了。
  319.侬生鱼片吃过歇口伐?
  Nong23 sang5n3pi1 qik3gu5xik3va1 
  你吃过生鱼片吗?
  320.我拉两年前吃过一趟。
  Ngu23 lak12 liang2ni4 xxi23 qik3gu5yik3tang1.
  我在两年前吃过一次。
  321.我买了小菜,烧好了饭,等我儿子来吃饭。
  Ngu23 ma2hao5lak1 ce34, zu3hao5lak1 ve23, den3ngu4 ni2zi4 le23 qik5 ve23.
  我买了菜,做好了饭,等我儿子来吃饭。
  322.已经等了半个钟头了。
  Yi3jin4 den3lak4 boe3aak4 zong5ddou3lak1.
  已经等了半个小时了。
  323.我还请了钟点工相帮打扫好了房间。
  Ngu23 e51 qin3lak4 zong5di3gong1 xiang5bang1 dang3sao5hao3lak1 vang2ge4.
  我还请了钟点工帮忙打扫好了房间。
  324.侬看,台子高头还摆了一叠校样。
  Nong23 koe34, dde2zi5gao3ddou1 e51 ba3lak4 yik3ddik4 jiao3yyang4.
  你看,桌子上还放了一叠校样。
  325.到现在我又打好了两篇稿子。
  Dao34 yyi2sse4 ngu23 yyou23 dang3hao5lak1 liang2pi4 gao3zi4.
  到现在我又打好了两篇稿子。
  326.天好仔,我要拿稿子送到出版社去。
  Ti51 hao3zi4, ngu23 yao34 ne51 gao3zi4 song3dao4 cak3be5sso3li3qi1.
  天好以后,我要把稿子送到出版社去。
  327.我儿子跟仔小王买碟片去了。
  Ngu23 ni2zi4 gen5zi1 xiao3wang4 ma23 ddik2pi5qi3lak1.
  我儿子跟着小王买碟片去了。
  328.伊去买了两趟呒没买到。
  Yyi23 qi34 ma2lak4 liang2tang4 m2mak4 ma2dao4.
  他去买了两回也没买到。
  329.我看伊是,吃了睏,睏了吃,打打游戏,懒是懒得来!
  Ngu23 koe34 yyi2ssi4, qik3lak4 kuen34, kuen3lak4 qik5, dang3dang4 yyou2xi4, le2ssi4 le2dak4 le23!
  我看他,吃了又睡,睡了又吃,游戏打了又打,懒得不得了!


  未来活动 
  330.天亮快了,我要动身了。
  Ti51 liang2kua5lak1, ngu23 yao34 ddong2sen5lak1.
  天快亮了,我要动身了。
  331.水开快唻,泡杯茶吃了再走。
  Si34 ke5kua3le1, pao3be4 sso23, pao3be4 sso23 qik3lak4 ze51 zou34.
  水快开了,泡杯茶喝了再走。
  332.辰光要到快了,侬哪能还捱发捱发。
  Ssen2guang4 yao34 dao3kua5lak1, nong23 na2neng4 ee23 nga2fak5nga3fak1.
  时间快要到了,你怎么还拖啊拖的。
  333.我要到超市去,熟泡面啊,酒酿圆子啊,一样一样买回来。
  Ngu23 yao34 dao34 cao5ssi3qi1, ssok2pao2mi2a3, jiou3niang5yyu3zi3a1, yik3yyang5yik3yyang1 ma2wwe5le1,
  我要去超市,快餐面啊,酒酿团子啊,一样一样买回来。
  334.昨日我要出门快个辰光,伊倒一摇一摇个来了。
  Ssok1nik3 ngu23 cak3men5kua3aak1 ssen2guang4, yyi23 dao23 yik3yyao5yik3yao3aak1 le2lak4.
  昨天我快出门的时候,他倒摇啊摇的来了。
  335.伊拉上半日来坐了坐,讲下半日就要离开上海。
  Yyi2lak4 ssang2boe5nik1 le23 ssu2lak5ssu1, gang34 oo2boe5nik1 jjiou2yao4 li2ke4 ssang2he4.
  他们上午来坐了一下,说下午就要离开上海。
  336.我想去买只优盘,侬得我一道去好口伐?
  Ngu23 xiang34 qi34 ma34 zak5 you5bboe1, nong23 dak5 ngu23 yik3ddao5qi1 hao3va4 
  我想去买个优盘,你和我一起去行吗?
  337.我个儿子大了希望做医生。
  Ngu2aak3 ni2zi4 ddu2lak4 xi5wang1 zu34 yi5sang1.
  我的儿子长大了希望做医生。
  338.如果我搿眼生活可以做光,我要拉礼拜一到南京去。
  lu2gu4 ngu23 ggak1nge3 sang5wwak1 ku3yi4 zu3guang4, ngu23 yao34 lak5 li2ba4 yik5 dao34 noe2jin5qi1.
  如果我这点活儿可以做完,我将在星期一去南京。
  339.假使我告诉侬,大家勿要走来走去,侬有意见口伐?
  Jia3si4 ngu23 gao5su1 nong23, dda2ga4 vak1yao3 zou3le5zou3qi1, nong23 yyou23 yi3ji5va1 
  假如我告诉你,大家不要走来走去,你有意见吗?
  340.一旦我有可能,我就要跳槽。
  Yik3de4 ngu23 yyou23 ku3neng4, ngu23 jjiou2yao4 tiao34 ssao23.
  一旦我有可能,我就要跳槽。
  341.参加派对个言话,侬会穿阿里件衣裳?
  Coe5ga1 pa5de3aak1 ee2oo4, nong23 wwe23 coe51 aa2li5jji1 yi5ssang1 
  参加派对的话,你会穿哪一件衣服?
  342.今朝穿了搿件红兮兮个衬衫,我跑得出去口伐?
  Jin5zao1 coe5lak1 ggak1jji3 oong2xi5xi3aak1 cen3se4, ngu23 bbao2dak5cak3qi2va1 
  今天穿了这件有点儿红的衬衫,我能走出去吗?
  343.作兴伊勿回去过春节。
  Zok3xin4 yyi23 vak3wwe5qi1 gu34 cen5jik1.
  也许他不回去过春节。
  344.阿拉大概去个,不过要看天气哪能再决定。
  Ak3lak4 dda2ge4 qi3aak4, bak3gu4 yao34 koe34 ti5qi1 na2nen4 ze51 juik3ddin4.
  我们大概去了,不过要看天气怎么样再决定。

  词语: 

  一、动作单音动词:吃qik4 着zak5/穿coe51 住ssi23 用yyong23 走zou34 跑bbao23 奔ben51 立lik12:(站) 坐ssu23 蹲den51 gge23:(靠) 爬bbo23 拉la51 扳be51 拖tu51 拎lin51 敲kao51 戳cok5 掼ggue23:(摔,扔,丢) dok5:(丢) 打dang34 掴guak5 汏dda23:(洗) 淘ddao23 挢jjiao23:(撬) 装zang51 囥kang34:(藏) 搬boe51 讨tao34 寻xxin23 开ke51 关gue51 拣ge34 搛ji51:(“夹菜”的“夹”) 缲qiao51 轧ggak12:(挤) 拨bak5 赅ge51:(拥有) 
  二、生活用语:吃饭qik5 ve23 买小菜ma2xiao5ce1:(买菜) 烧饭sao51 ve23:(做饭) 吃茶qik5 sso23:(喝茶) 打瞌目充dang3kak5cong1:(打瞌睡) 着衣裳zak3yi5ssang1:(穿衣) 脱裤子tak3ku5zi1 汏手dda23 sou34:(洗手) 揩面ka51 mi23:(洗脸) 
  三、时间副词:常常ssang2ssang4/ 常庄ssang2zang4 总归zong3gue4 通常tong5ssang1 一直yik3ssak4/一径yik3jin4 专门zoe5men1 老是lao2ssi4 正zen34 立刻lik1kak3 顿时den3ssi4 马上ma5ssang1 有辰光yyou2ssen5guang1/有常时yyou2ssang5ssi1:(有时候) 难板ne2be4:(偶尔) 着生头里zak1sang2ddou2li3/ 辣末生头lak1mak2sang2ddou3:(突然) 

  语法:

  一.一般时和将来时:上海话现在时和过去时的句子,形式相同。如269-283句都没有形态,过去发生和现在发生的事,表达形式一样,如“我六点钟起床。”时间区别是用时间名词表示的,如:“我昨日离开上海。”“我现在离开上海。”但是表示将来发生的将来时句子,是有标志的,一般将来时用“要V”,如330句,即将时用“V快”或“要V快”,如331、332句。假设将来发生的事,用“如果、假使、一旦、个言话”等词,见338-341句;不能肯定的事,用“也许、大概、作兴”等词。
  二.进行体:表示事情正在进行,用“垃V”、“垃拉V”、“拉海”或“拉盖V”形式,见284-298句。使用范围比普通话大,如291、294句。
  三.存续体:表示动作结束后,其状态还在延续或存在着,用“V垃拉”、“V拉海”或“V拉盖”形式,如300-303、306、311、314句。有的句子相当于普通话的“V着”、“V在那儿”的意思。有的有“在里面”的意思,如305、310句。有的只表示“现状”的语气,如304、312、313句,有的表示“程度高”,如308、307句。
  四.完成体:表示事情已经完成或实现,用“V了”形式,如321、322、323句。老派用“V仔”,见327、667、790、805句。上海话表示完成,还用“V过”形式,如315、316、317句。
  五.经历体:表示有过某种经历,用“V过歇”或“V过”形式,如319、320句。

  第八单元 服饰美容

  绅士购衣 
  345.小姐,我想买一件西装,样子好一眼个。
  Xiao3jia4, ngu23 xiang34 ma23 yik3jji4 xi5zang1, yyang2zi4 hao3yik5nge3aak1.
  小姐,我想买件式样好一点的西装。
  346.搿搭一排侪是进口面料欧版个西装。
  Ggak2dak5yik3ba1 sse2ssi4 jin3kou4 mi2liao4 ou5be3aak1 xi5zang1.
  这里一排都是进口面料欧版的西装。
  347.搿只颜色比伊只稍为深一眼。
  Ggak1zak3 nge3sak4 bi34 yi5zak1 sao5wwe1 sen5yik3nge1.
  这种颜色比那种稍微深一点。
  348.侬看搿两件做工要比还有眼考究。
  Nong23 koe34 ggak1liang2jji3 zu3gong4 yao34 bi34 e5yyou3nge1 kao3jiou4.
  你看这两件做工要比那些讲究。
  349.我看侬着稍为淡一点个颜色更加好。
  Ngu23 koe34 nong23 zak5 sao5wwe1 dde2yik5di3aak1 nge2sak4 gen3ga4 hao34.
  我看你穿稍微淡一点的颜色更加好。
  350.我比侬长一点点,比搿个尺码大一点个有勿有?
  Ngu23 bi34 nong23 ssang23 yik3di5di1, bi34 ggakaak3 cak3mo4 ddu2yik5di3aak1 yyou2vak5yyou1 
  我比你稍高一点,有没有比这个大一点的尺码?
  351.旁边一排衣裳告搿搭个衣裳呒没啥两样。
  Bbang2bi5yik3bba1 yi5ssang1 gao51 ggak1dak5aak1 yi5ssang4 m2mak5sa1 liang2yyang4.
  旁边一排衣服跟这里的衣服没什么不一样。
  352.深藏青阿是及勿上黑颜色好看?
  Sen5ssang3qin1 ak3ssi4 jjik1vak2ssang3 hak3nge5sak1 hao3koe4 
  深藏青比不上黑颜色好看,是不是?
  353.搿搭个衬衫呒没伊面个挺刮。
  Ggak1dak2aak3 cen3se4 m2mak4 yi5mi3aak1 tin3guak4.
  这儿的衬衫没那儿的平整质量好。
  354.侬看哀面一件要好一点口伐?
  Nong23 koe34 e5mi3yik3jji1 yao34 hao3yik5di3va1 
  你看那边一件好一点吧?
  355.搿条领带颜色跳一点,跟搿件西装比较配。
  Ggak1ddiao3 lin2da4 nge2sak4 tiao3yik5di1, gen51 ggak1jji3 xi5zang1 bi3jiao4 pe34.
  这条领带颜色亮一点,跟这件西装比较配。
  356.搿眼西装脱哀面眼一样,全部打九折。
  Ggak1nge3 xi5zang1 tak5 e5mi3nge yik3yyang4, jju2bbu4 dang34 jiou3zak4.
  这些西装跟那些一样,全部打九折。

  淑女买首饰 
  357.先生小姐,亻那要买点啥个首饰?
  Xi5sang1 xiao3jia4, na23 yao34 ma2di4 sa3aak4 sou3sak4 
  先生小姐,你们买点什么首饰?
  358.让阿拉先看看再讲。
  Niang23 ak3lak4 xi53 koe3koe4 ze51 gang34.
  让我们线看一下再说。
  359.现在铂金首饰邪气热门。
  Yyi2sse4 bak3jin4 sou3sak4 xxia2qi4 nik1men4.
  现在铂金首饰非常热。
  360.小姐已经有一只戒指,要勿要配条铂金项链
  Xiao3jia4 yi3jin4 yyou23 yik3zak4 ga3zi4, yao3vak5yao1 pe3ddiao4 bak3jin4 aang2li4.
  小姐已经有一个戒指,要不要配一条不仅项链?
  361.好个。亻那搭有几种款式,拨我看看叫。
  Hao3aak4. Na24tak1 yyou23 ji3zong4 koe3sak4, bak3ngu4 koe3koe5jiao1.
  行。你这儿有几种款式,给我看看。
  362.侬看我搿搭一排生有十二条,侪老灵个。
  Nong23 koe34 ngu23 ggak1dak3 yik3bba5sang1 yyou23 ssak1ni2ddiao3, sse23 iao23 lin2aak4.
  你看我这儿一排有十二条,都很棒。
  363.还有哀面柜台里向也有交关垃海。
  E5yyou1 e5mi1 jju2dde5li3xiang1 aa23 yyou23 jiao5gue3lak3he1.
  还有那边柜台里也有很多呢。
  364.我看搿条倒蛮大方。
  Ngu23 koe34 ggak1ddiao3 dao34 me51 dda2fang4.
  我看这条倒挺大方的。
  365.先生眼光真好,阿要试试戴戴看?
  Xi5sang1 nge2guang4 zen51 hao34, ak2yao4 si2si4 da3da5koe1 
  先生眼光真好,要不要试戴一下?
  366.侬看呀,瞎嗲!
  Nong23 koe3ya4, hak3dia4!
  你看,太美啦!
  367.我觉着价钿忒贵,再讲呒没啥特别好看……
  ngu23 gok3ssak4 ga3ddi4 tak5 ju34, ze5gang1 m2mak5sa1 ddak1bbik3 hao3koe4.
  我觉得价钱太贵,再说没什么特别好看……
  368.要末阿拉到别个地方再去看看。
  Yao3mak4 ak3lak4 dao34 bbik2aak5ddi3fang1 ze3qi4 koe3koe4.
  要不我们到别的地方再去看看。

  美容院里 
  369.欢迎光临,小姐今朝头发要剪一剪还是烫一烫?
  Hoe5yyin1 guang5lin1, xiao3jia4 jin5zao1 ddou2fak4 yao34 ji3yik5ji1 e5ssi1 tang3yik5tang1 
  欢迎光临,小姐今天要剪发还是烫发?
  370.搿搭烫发有游离子烫、负离子烫、直板烫、钢丝烫、玉米须烫。
  Ggak1dak3 tang3fak4 yyou23 yyou2li5zi3tang1、 fu2li5zi3tang1、 ssak1be2tang3、 gang5si3tang1、 nuik1mi2xu3 tang34.
  这儿烫发有游离子烫、负离子烫、直板烫、钢丝烫、玉米须烫。
  371.用勿着,汏一汏、吹一吹就可以了。
  Yyong2vak5ssak1, dda2yik5dda1、ci5yik3ci1 jjiou23 ku3yi5lak1.
  不用,洗一洗、吹一吹吧。
  372.侬要干汏呢湿汏啊?
  Nong23 yao34 goe5dda3ni1 sak3dda5a1.
  你要干洗还是湿洗?
  373.干汏好了。
  Goe5dda1 dda2hao5lak1.
  干洗吧。
  374.轻一眼还是重一眼?
  Qin5yik3nge1 e5ssi1 ccong2yik5nge1 
  轻一点还是重一点?
  375.现在正好,勿重也勿轻。
  Yyi2sse4 zen3hao4, vak1ccong3 aa23 vak1qin3.
  现在正好,不重也不轻。
  376.头还痒兮兮口伐?勿痒末,去冲脱伊好口伐?
  Ddou23 e51 yyang2xi5xi3va1 Vak3yyang5mak1, qu34 cong5tak3yyi1 hao3va4 
  头还有点痒吧?如果不痒,就去冲掉它好吗?
  377.挨下来,脱侬按摩按摩要口伐?
  A5oo3le1, tak3nong4 oe5mo3oe3mo1 yao2va4 
  接下去,要跟你按摩一下吗?
  378.阿拉还有得做面膜、修眉毛、蒸面、香熏、指掐贴花、皮肤护理咾啥。
  Ak3lak4 e51 yyou2dak4 zu34 mi2mok4、 xiou51 mi2mao4、 zen51 mi23、 xiang5xun1、 zi3kak4 tik3ho4、 bb12fu4 vu2li5lao3sa1.
  我们还有做面膜、修眉毛、蒸面、香熏、指掐贴花、皮肤护理什么的。
  379.小姐要个言话,好打个八折。
  Xiao3xia4 yao3aak4 ee2oo4, hao34 dang3aak4 bak3zak4.
  如果小姐要的话,可以打八折。
  380.谢谢,呒没辰光了,我只要捏捏背跟腰好了。
  Xxia2xxia4, m2mak4 ssen2guang5lak1, ngu23 zak3yao4 nik1nik3 be34 gen51 yao5hao3lak1.
  谢谢,没时间了,我只要揉揉背和腰就好。

  理发 

  381.谢谢光临,现在人多,请侬坐下来等一等。
  Xxia2xxia4 guang5lin1, yyi2sse4 nin23 du51, qin3nong4 zu2oo5le1 den3yik5den1.
  欢迎光临,现在人很多,请坐下来等一等。
  382.亻那搿搭生意顶好,介闹猛
  Na23 ggak1dak3 sang5yi1 ding34 hao34, ga51 nao3mang4!
  你们这儿生意最好,这么热闹!
  383.侬剃头发要剃得长点还是短点?
  Nong23 ti34 ddou2fak4 yao34 ti3dak4 ssang2di4 e5ssi1 doe3di4 
  你理发要长一点还是短一点?
  384.照老样子好了,稍为短一点。
  Zao34 lao2yyang5zi3hao3lak, sao5wwe1 doe3yik5di1.
  按原样儿吧,稍微短一点。
  385.修面修口伐?
  Xiou51 mi23 xiou5va1 
  修面吗?
  386.修面侬要修修清爽。
  Xiou51 mi23 nong23 yao34 xiou5xiou1 qin5sang1.
  你要修得整齐点儿。
  387.我还要焗油咾吹风。
  Ngu23 e5yao1 jjuik13 yyou23 yyou2lao4 ci51 fong51.
  我还要焗油和吹风。
  388.侬吹风吹啥个式样?
  Nong23 ci51 fong51 ci51 sa3aak4 sak3yyang4 
  吹风,你吹哪个式样?
  389.今朝夜到头侬约会约拉啥地方?
  Jin5zao1 yya2dao5ddou1 nong23 yak3wwe4 yak3la4 sa3ddi5fang1 
  今天晚上你在什么地方有约会?
  390.侬面孔末面孔登样,头发末头发做得锃锃亮,卖相瞎好!
  Nong23 mi2kong5mak1 mi2kong4 den51 yyang23, ddou2fak5mak1 ddou2fak4 zu3dak4 ssang2ssang4 liang23, ma2xiang4 hak3hao4!
  你脸蛋长得帅,头发理得锃亮,太有型了! 

  词语:

  1.形容词: 灵lin23:称赞“好”。如:“搿条吊带裙老灵个!” 女赞ze34:好。意义用法同上。 嗲dia34:除称赞“好”外,还有“精彩”的意味。 鲜xi51:菜肴味道好。 酷ku51 爽sang34 跳tiao34:醒目、突出。 派pa34:时髦,油气派,模样神气。 牛niou23:旺。 妖yao51:奇特。 戆ggang23:傻,笨拙。 巴ba51:土气,不入时。 好看hao3koe4 漂亮piao3liang4 神气ssen2qi4:很精神。 挺刮tin3guak4:挺直平整。 克拉kak3lak4:漂亮。 行俏aang2qiao4:很时行。 台型dde2yyin4:漂亮时髦;显赫。 懂经dong3jin4:时髦,精通。 闹猛nao2mang4:热闹。 搭浆dak3jiang4:马虎草率。 
  2.服饰名词:衣裳yi5ssang1 裤子ku5zi1 裙子jjun2zi4 汗衫ooe2se4 衬衫cen3se4 棉毛衫mi2mao5se1 中装zong5zang4 西装xi5zang1 T恤ti5xuik1 牛仔裤niou2ze5ku1 连衫裙li2se5jjun1 羊毛衫yyang2mao5se1 围巾yyu2jin4 手套sou3tao4 绢头ju3ddou4 帽子mao2zi4 袜子mak1zi3 套鞋tao3aa4 耳环er2ggue4 手镯sou3ssok4 项链aang2li4 手链sou3li4 戒指ga3zi4 

  语法:

  一.短时反复:“V一V”或“VV”(这时动词的对象是定指的)表示短时反复,等于“V一下”。见369、381、377、380句。“vvc”表示经短时反复动作达到结果,常表达希望迅速做完一个动作,见387、404句。
  二.尝试体:“VV看”、“VVO看”表示动作的尝试。见365、431、432句。“看看”后则加“叫”,成“看看叫”,见361句。
  三.比较句:1. 正比:用“比”,见347、348、350、114句;“A一点”,见354句;另外有用在位于作比词的前后的方式来表示,如“小毛头一日大一日。(婴儿一天比一天大。)”,又如95句。2. 逆比。用“及勿上”,见352句;用“呒没”,见353句;3. 等比,见356、351句。 
  四.选择问句:二者选一,用“……呢……”或“……还是……”,见372、374句。
  五.拷贝式话题句:重复动词或名词,不是强调。如:“吃末吃勿好,乘车子末乘勿来。(又是吃不好,又是不会坐车。)”又见385、386、388、389、390句。还可以表示“虽然……但是……”转折关系,如58句。在“讲讲”中,省了一个“是”。拷贝句常用提顿助词“末mak12”、“是ssi23”提顿话题。 

  第九单元 餐饮烹调 

  菜场买菜 
  391.今朝鸡毛菜倒蛮便宜个末!
  Jin5zao1 ji5mao3ce1 dao34 me51 bbi2ni5aak3mak1!
  今天鸡毛菜倒挺便宜的!
  392.一点勿便宜,贵得来熱昏。
  Yik3di5aa1 vak3bbi5ni1, ju3dak5le1 nik1huen3.
  一点也不便宜,贵得不得了。
  393.搿能介烂糟糟个菜要介贵啊!
  Ggak1nen2ga3 le2zao5zao3aak1 ce34 yao34 ga51 ju3a4!
  这样烂的菜还要这么贵啊!
  394.侬看看清爽,勿要忒新鲜噢!
  Nong23 koe3koe4 qin5san1, vak1yao3 tak3qin5sang3ao1!
  你仔细看看,太新鲜啦!
  395.洋山芋口强来死个。
  Yyang2se5yyu1 jjiang2le5xi3aak1.
  土豆很便宜的。
  396.荷兰豆女赞得勿得了!
  Vu2le5ddou1 ze3dak4 vak3dak4 liao23!
  荷兰豆盖了帽了!
  397.阿姨,今朝竹笋老嫩个,称两斤去哪能?
  A5yyi1, jin5zao1 zok3sen4 lao23 nen2aak4, cen5liang3jin3qi1 na2nen4 
  阿姨,今天竹笋特新鲜,称几斤去怎么样?
  398.几钿一斤?
  Ji3ddi4 yik3jin4 
  多少钱一斤?
  399.四元五角一斤,口强得来!
  Si3kue4 n2gak4 yik3jin4, jjiang2dak4 le23!
  一斤四元五毛,便宜得不得了!
  400.介贵个,贵得一塌糊涂!贵了屋里也勿认得了!
  Ga51 ju3aak4, ju3dak4 yik3tak5vu3ddu1! Ju3dak4 ok3li5aa1 vak3nin5dak3lak1!
  这么贵,贵得没命了!贵得找不到门儿!
  401.帮帮忙噢,侬看看,我搭个竹笋是顶好个!
  Bang5bang1 mang23 ao51, nong23 koe3koe4, ngu24dak13aak1 zok3sen4 ssi23 din34 hao3aak4! 
  别瞎说啊,你看,我这儿的竹笋是最好的!
  402.真个啊?葛卖便宜一眼末好唻!
  Zen5aak3a1 Gak5 ma23 bbi2ni5yik3nge3mak1 hao3le!
  是吗?那卖便宜一点算啦!
  403.勿来三个,我勿好做折本生意个。
  Vak2le5se3aak1, ngu23 vak1hao3 zu34 ssak1ben3 sang5yi3aak1.
  不行,我不能做赔本生意。
  404.好好好。侬份量要称称足。
  Hao34 hao34 hao34. Nong23 ven2liang4 yao34 cen5cen3 zok5.
  好吧,好吧。你给我份量要称足。
  405.一句言话!
  Yik3ju4 ee2oo4!
  好嘞!

  餐厅用膳 
  406.今朝我来请客。
  Jin5zao1 ngu23 le23 qin3kak4.
  今天我来请客。
  407.拣爿好吃点个饭店去吃。
  Ge2bbe4 hao3qik5di3aak1 ve2di4 qi34 qik5.
  挑一家好吃点的饭店去吃。
  408.侬来点菜好唻。
  Nong23 le23 di34 ce34 hao3le1.
  你来点菜吧
  409.亻那搿搭啥个菜最有特色 
  Na23 ggak1dak3 sa3aak4 ce34 zoe51 yyou23 ddak1sak3 
  你们那儿什么菜最有特色 
  410.阿拉有只烤乳鸽,吃起来嫩笃笃,香喷喷。
  Ak3iak4 yyou23 zak5 kao34 lu2gak4, qik3qi5le1 nen2do5dok1, xiang5pen3pen1.
  我们有只烤乳鸽,吃上去又嫩又香。
  411.叫只清蒸鲈鱼好呢,还是蚝油牛肉好?
  Jiao34 zak5 qin5zen1 lu2n4 hao3nak4, e5ssi1 aao2yyou4 niou2niok4 hao34 
  叫个清蒸鲈鱼好呢,还是蚝油牛肉好?
  412.弄条活杀大黄蛇吃吃好口伐?
  Nong51 ddiao23 wwak1sak4 ddu2wwang5sso1 qik3qik4 hao3va4 
  搞条活杀大黄蛇吃好吗?
  413.来一只腌笃鲜汤好唻。
  Le23 yik3zak4 yi5dok3xi1 hao3le4.
  叫一个腌笃鲜汤吧。
  414.我要吃本邦菜,栗子红烧肉,浓油赤酱个。
  Ngu23 yao34 qik5 ben3bang5ce1, lik1zi3 oong2sao5niok1, niong2yyou5cak3jiang3aak1.
  我要吃本地菜,浓油赤酱个栗子红烧肉。
  415.蹄膀笃得酥一点,鞋!
  Ddi2pang4 dok3dak4 su5yik3di1, aa23!
  猪蹄煮得酥一点,知道吗?
  416.蹄筋勿好炒了糊达达个噢!
  Ddi2jin4 vak1hao3 cao3lak4 vu2ddak5ddak3aak1 ao51!
  蹄筋不能炒得烂糊了,听到吗?
  417.肉丝切得来习习细,臭豆腐干煎得喷喷香
  Niok1si3 qik3dak5le1 xxik1xxik4 xi34, cou3ddou5vu3goe1 ji5dak1 pen5pen1 xiang51. 
  肉丝切得非常细,臭豆腐干炸得非常香!
  418.搿只鸭子勿大酥。
  Ggak1zak3 ak3zi4 vak1dda3 su51.
  这只鸭子不怎么烂。
  419.我来拿去再烧烧伊。
  Ngu23 le23 ne5qi1 ze51 sao5sao3yyi1.
  我来拿去再把它煮一下。
  420.稍为等一歇,马上就好噢!
  Sao5wwe1 den3yik5xik1, mao2ssang4 jjiou23 hao3ao4!
  稍微等一等,马上就好!
  421.点搿眼小菜好唻!有得吃唻!
  Di34 ggak1nge3 xiao3ce4 hao3le4! Yyou2dak5qik3le1!
  点这些小菜行啦!够吃了!
  422.饭勿要盛了拍拍满
  Ve23 vak1yao3 ssen2lak4 pak3pak4 moe34.
  饭勿要盛得满得很。
  423.买单!今朝我挺账。
  Ma2de4! Jin5zao1 ngu23 tin3zang4.
  埋单!今天我付帐。
  424.勿要噢,劈硬柴好唻!
  Vak3yao5ao1, pik5 ngang2ssa4 hao3le1!
  别,AA制吧!

  上海小吃 
  425.今朝到城隍庙了末,就要尝尝本邦小吃个味道了。
  Jin5zao1 dao34 ssen2wwang5miao3lak3mak1, jjiou23 yao34 ssang2ssang4 ben3bang4 xiao3qik5aak1 mi2ddao5lak1.
  今天既然到了城隍庙,就要尝尝本地小吃的味道了。
  426.搿搭个“南翔小笼”顶脱唻!
  Ggak1dak2ggak3 “noe2xxiang4 xiao3long4” din3tak5le1!
  这里的“南翔小笼”没治了!
  427.听说一只精品鸡鸭血汤,鲜是鲜得来勿谈!
  Tin5sak4 yik3zak4 jin5pin1 ji5ak3xuik3tang1, xi5ssi1 xi5dak1 le23 vak1te3!
  听说一个精品鸡鸭血汤,鲜得没话说!
  428.葛是搿搭个面筋百叶双档最最正宗。
  Gak5ssi1 ggak1dak2aak3 mi2jin4 bak3yyik4 sang5dang1 zoe3zoe4 zen3zong1.
  那当然是这里的面筋百叶双档最最地道。
  429.一碗绉纱馄饨,皮薄是薄得肉也看得见!
  Yik3oe4 zou3so5wwen3dden1, bbi23 bbok1ssi3 bok1dak3 niok12 aa23 koe3dak5ji1.
  一碗绉纱馄饨,皮儿薄得连肉也看得见!
  430.咖哩牛肉汤、油豆腐线粉汤勿要忘记脱错过吃。
  Ga5li1 niou2niok5tang1、 yyou2ddou5vu1 xi2fen5tang1 vak1yao3 mang3ji5tak1 cu3gu4 qik5.
  咖喱牛肉汤。油豆腐线粉汤不要忘记了错过吃。
  431.桂花赤豆汤侬要吃吃看口伐?
  Gue3ho4 cak3ddou5tang1 nong23 yao34 qik3qik5koe3va1 
  你想吃吃桂花赤豆汤吗?
  432.侬闻闻香味看,五香茶叶蛋香勿香?
  Nong23 men2men4 xiang5mi3koe1, n2xiang4 sso2yyik5dde1 xiang3vak4 xiang51 
  你闻闻香味,五香茶叶蛋香不香?
  433.侬讲得我馋也馋煞唻!
  Nong23 gang3dak4 ngu23 sse2aa4 sse2sak5le1!
  你说得我馋死了!
  434.我想吃吃畅咾再走。
  Ngu23 xiang34 qik3qik4 cang3lao4 ze51 zou34.
  我要吃个够再走。

  江南烹调 
  435.上海搿块地方,海内海外样样小菜侪有。
  Ssang2he4 ggak1kue3 ddi2fang4, he3ne4 he3nga4 yyang2yyang4 xiao3ce4 sse23 yyou23.
  上海这个地方,海内海外什么菜肴都有。
  436.烹调方法也又是精致又集江南大成。
  Pen5ddiao1 fang5fak1 aa23 yyou2ssi4 jin5zi1 yyou2ssi4 jjik12 gang5noe1 dda2ssen4.
  烹调方法也又是精致又集江南大成。
  437.火腿要隔水“蒸”,牛百叶只要水里一“汆”。
  Fu3te4 yao34 gak3si4 “zen51”, niou3bak5yyik1 zak3yao4 si3li4 yik5 “coe51”
  火腿要隔水“蒸”,牛百叶只要水里一“汆”。
  438.带鱼吃干“煎”,豆板好油“氽”。
  Da3n4 qik5 goe5“ji1”, ddou2be4 hao34 yyou2“ten4”.
  带鱼吃干“煎”,豆板可油“氽”。
  439.茭白用油“焖”,蛤蜊摆拉蛋里“炖”。
  Gao5bak1 yyong23 yyou2“men4”, gak3li4 ba3lak4 dde2li4 “den34”.
  茭白用油“焖”,蛤蜊放在蛋里“炖”。
  440.牛肉“煠”仔咾再“焐”,咸菜“煸”好以后再“炒”。
  Niou2niok4 “ssak1”zi2lao3 ze51 “wu51”, ee2ce4 “bi5”hao1 yi51 oou23 ze51 “cao34”.
  牛肉“煠”了再“焐”,咸菜“煸”好以后再“炒”。
  441.苏州豆腐干,绍兴霉干菜,宁波黄泥螺,南京鸭肫干要啥有啥
  Su5zou1 ddou2vu5goe1, ssao2xin4 me2goe5ce1, nin2bu4 wwang2ni5lu1, noe2jin4 ak3zen5goe1, yao34 sa34 yyou23 sa34.
  苏州豆腐干,绍兴霉干菜,宁波黄泥螺,南京鸭肫干,要什么有什么。
  442.一到夜里,买两样熟菜,电视末看看,老酒末渳。
  Yik3dao4 yya2li4, ma23 liang2yyang4 ssok1ce4, ddi2ssi5mak1 koe3koe4, lao2jiou5mak1 mi5mi1.
  一到晚上,买几样蔬菜,看看电视,喝喝酒。
  443.伊拉是红肠切切,色拉拌拌,烧烧罗宋汤,自己做西菜。
  Yyi2la5ssi1 oong2ssang4 qik3qik4, sak3lak4 bboebboe4, sao5sao1 lu2song5tang1, ssi2ga4 zu34 xi5ce1.
  他们,切红肠啦,拌色拉啦,煮罗宋汤啦,自己做西菜。
  444.阿拉叫蹄膀笃笃,螺蛳嗍嗍,沪剧哼哼,邪气小乐惠!
  Ak3lak5jiao1 ddi2pang4 dok3dok4, lu2si4 sok3sok4, vu2jjik4 hen5hen1, xxia2qi4 xiao3lok5wwe1!
  我们则一边煮着蹄膀,一边吃着螺蛳,口里哼着沪剧,真是悠然自得!

  词语: 

  一、餐饮名词:饭ve23 面条mi2ddiao4 馒头moe2ddou4 馄饨wwen2dden4 花卷ho5ju1 春卷cen5jyu1 糍饭糕ci5ve3gao1 面饼mi2bin4 大饼dda2bin4 油条yyou2ddiao4 豆腐浆ddou2vu5jiang1 葱油饼cong5yyou3bin1 线粉xi3fen4:(粉丝) 油豆腐yyou2ddou5vu1 阳春面yyang2cen5mi1 盖浇饭ge3jiao5ve1 盒饭aak1ve3 素鸡su3ji4 烤夫kao5fu1 豆芽菜ddou2nga5ce1:(豆芽) 发芽豆fak3nga5ddou1 水蛋si3pu5dde1 八宝饭bak3bao5ve1 水果si3gu4 西瓜xi5go1 火腿fu3te4 红肠oong2ssang4 色拉sak3lak4 酱菜jiang3ce4 泡菜pao5ce1 萝卜干lao2bbok5goe1 鸭肫干ak3zen5goe1 老酒lao2jiou4 啤酒bbi2jipu4 橙汁ssen2zak4 雪碧xik3bik4 纯水ssen2si4
  二、食品词: 卷心菜ju3xin5ce1 番茄fe5gga1 洋山芋yyang2se5yyu1:(土豆) 鸡毛菜ji5mao3ce1 小青菜xiao3qin5ce1 蚕豆ssoe2ddou4 小寒豆xiao3ooe5ddou1:(豌豆) 落苏lok1su3:(茄子) 花菜ho5ce1 香菇xiang5gu1 鸡蛋ji5dde1 虾ho51 蟹ha34 童子鸡ddong2zi5ji1 蛋炒饭dde2cao5ve1 炒茭白cao3gao5bak1 青椒牛肉qin5jiao1 niok1si3 炒腰花cao3yao5ho1 炒虾仁cao3ho5nin1 油爆虾yyou2bao5ho1 蘑菇菜心mo2gu4 ce3xin4 荠菜肉丝xxi2ce4 niok1si3 咸菜炒毛豆ee2ce4 cao34 mao2ddou4 三鲜汤se5xi3tang1
  三、吃饭用具:镬子wwok1zi3 / 锅子gu5zi1 筷kua34 饭碗ve2oe4 调羹ddiao2gang4:(汤匙) 饭抄ve2cao4:(饭勺) 盆子bben2zi4 酒盅jiou3zong4:(酒杯) 茶杯sso2be4 

  语法:

  一.程度副词小结:1. 有表示甚度的:蛮:(挺)见364句;交关:(很,相当)见355句。兮兮xi5xi1:有点,见342句;得来勿谈:(不得了)见427句;得来:(不得了)见399句,“口强得来”,是“口强得来要死”的习惯省略形式;“得来”可简作“来”,如:“房间里闷来!”来死:(很)见395句;煞快:(快死)见113句;勿过:只用于原因句。见188句。真:见365句。2. 有表示极度的:老……个:(很,非常)见362句;邪气:(非常)见359句;瞎:(极了)见366、390句;煞:(死)见433、775句;畅:(到底)见434句;忒;(太)见367句;勿要忒……噢:(太,不亦……乎)见394句;勿得了:(不得了)见396句;一塌糊涂:(没话说了)见400、592句。3. 有表示比较度的:勿大:(不太)见9、418句;一眼:(一点儿)见345、354句;更加:见349句;最:见382句;顶:(最)见401句;最最:见428句;顶脱:(到顶)见426句。
  程度由低到高表示法:勿大A→有点A→A兮兮→A→蛮A→A得来/ 交关A→老A/ 邪气A→非常A→瞎A→A得勿得了→A得一塌糊涂/ 再像也呒没了 (/ 表示“或”)
  表示极端程度,往往用词义很坏的词,如:“要死”“要命”“邪气”“恶”、“暴”、“绝”等,普通话的“很(原是‘狠’)”、“极”、“非常”也如此,可能是形容得过瘾心理的作用。
  二.长时反复:动词重叠“VV”或“VVO”表示经常反复的动作(这时动词的对象不定指),如:“吃吃,睏睏,蛮乐惠。”见442、443、444句。
  三.泛义动词:上海话中,“来le23、弄nong51”,这两个动词都可以代替一些动词用,如英语的make、take,如“弄盘棋来着着。”“来一客冰淇淋。”又如412、721、648、413、283、649、791句。
  四.形容词生动形式:有等级不同,“ABB”表示比较A,如:冷冰冰、硬绷绷,“BBA”表示非常A,如:冰冰冷,绷绷硬。又见393、410句和417、422句

  第十单元 订房购屋 

  选择环境 
  445.搿搭小区绿地面积有多少?
  Ggak1dak3 xiao3qu4 lok1ddi4 mi2jik4 yyou23 du5sao1 
  这里小区的绿地面积有多少?
  446.占建筑总面积百分之几?
  Zoe34 ji3zok4 zong3mi5jik1 bak3ven5zi1 ji34 
  占建筑总面积百分之几?
  447.公共设施有眼啥?
  Gong5ggong1 sak3si4 yyou2nge4 sa34 
  有点什么公共设施?
  448.譬如讲,小区健身房、儿童乐园、图书馆咾啥有口伐?
  Pi3ssi4 gang34, xiao3qu4 jji2sen5fang1、 er2ddong4 lok1yyu3、 ddu2si5goe3lao3sa1 yyou2va4 
  比如说,小区健身房、儿童乐园、图书馆等有吗?
  449.小区旁边出行方便口伐?
  Xiao3qu4 bbang2bi4 cak3yyin4 ang5bbi3va1 
  小区旁边出行方便吗?
  450.譬如讲,我要到市中心,有啥车子好乘出去口伐?
  Pi3ssi4 gang34, ngu23 yao34 dao34 ssi2zong5xin1, yyou23 sa34 co5zi1 hao34 cen3cak5qi3va1 
  比如说,我要到市中心,有什么车子可以坐吗?
  451.搿搭要调地铁咾轻轨便当口伐?
  Ggak1dak3 yao34 ddiao23 ddi2tik5lao1 qin5gue1 bbi2dng5va1 
  这儿要换地铁和轻轨方便吗?
  452.我要上高架末,阿里个路口离搿搭最近?
  Ngu23 yao34 ssang23 gao5ga3mak1, aa2le5ggak1 lu2kou4 li23 ggak1dak3 zoe34 jjin23 
  我如果要上高架,哪个路口离这儿最近?
  453.搿搭周围有勿有小菜场跟大型超市,生活用品买起来方便口伐?
  Ggak1dak3 zou5wwe1 yyou2vak5yyou1 xiao3ce5ssang1 gen51 dda2yyin4 cao5ssi1, sen5wwak1 yyong2pin1 ma2qi5le1 fang5bbi3va1 
  这儿周围有没有小菜场跟大型超市,买生活用品方便吗?
  454.朝南窗口前面还会造高楼,档牢阳光帮视线口伐?
  Ssao23 noe23 cang5kou1 jji2mi4 e5wwe1 ssao23 gao5lou1, tang5lao1 yyang2guang4 bang51 ssi2xi5va1 
  朝南窗口前面还会造高楼,档住阳光跟视线吗?
  455.周围环境哪能介?静勿静?夜里向吵勿吵?
  Zou5wwe1 ggue2jin4 na2nen5ga1 Xxin2vak4 xxin23 Yya2li5xiang1 cao3vak4 cao34 
  周围环境怎么样?静不静?夜晚闹不闹?
  456.小区安全口伐?夜里有照明设施口伐?
  Xiao3qu4 oe5jju3vak1 Yya2li4 yyou23 zao3min5sak3si3va1 
  小区安全吗?夜晚有照明设施吗?

  租房 
  457.我想问亻那租间房子蹲蹲。
  Ngu23 xiang34 ven2na4 zu51 yik3ge4 vang2zi4 den5den1.
  我想向你们租一间屋子住。
  458.房子个采光条件要好一点,勿要角角头个房子。
  Vang2zi5aak1 ce3guang4 ddiao2jji4 yao34 hao3yik5di1, vak1yao3 gok3gak5ddou3aak1 vang2zi4.
  屋子的采光条件要好一点,不要在墙角上的房子。
  459.租个房子要离我工作地方近一眼。
  Zu5aak1 vang2zi4 yao34 li23 ngu23 gong5zok1 ddi2fang4 jjin2yik5nge1.
  租的房屋要离我工作地方近一点。
  460.我要一室一厅个房子,面积拉四十平方左右。
  Ngu23 yao34 yik3sak4 yik3tin5aak1 vang2zi4, mi2jik4 lak12 si3sak4 bbin2fang4 zu3yyou4.
  我要一室一厅的房子,面积在四十平米左右。
  461.亻那搿间房子朝向好勿好?
  Na23 ggak1ge3 vang2zi4 ssao2xiang4 hao3vak4 hao34 
  你们那间屋子朝向好不好?
  462.煤气勿一定要独用,但是卫生要独用个。
  Me2qi4 vak3yik5ddin1 yao34 ddok1yyong3, dde2ssi4 wwe2sen4 yao34 ddok1yyong2aak3.
  煤气不一定要独用,但是卫生要独用。
  463.我最好要多层房个三四层楼。
  Ngu23 zoe3hao4 yao34 du5ssen3vang3aak1 se5si3ssen3lou1.
  我最好要多层房的三四层楼。
  464.是勿是装修好个?
  Ssi2vak5ssi1 zang5xiou3hao3aak1 
  是不是装修好的?
  465.煤气热水器、洗衣机、空调有勿有?
  Me2qi4 nik1si2qi3、 xi3yi5ji1、 kong5ddiao1 yyou2vak4 yyou23 
  有没有煤气热水器、洗衣机、空调?
  466.租金哪能算?水电煤哪能交?
  Zu5jin1 na2nen4 soe34 Si3ddi4 me23 na2nen4 gao51 
  怎么算租金?怎么交水电费煤气费? 

  购新房 

  467.我要搬场快了。
  Ngu23 yao34 boe51 ssang23 kua3lak1.
  我快要搬家了。
  468.我买好了徐家汇附近个高层。
  Ngu23 ma2hao5lak1 xxi2ga5wwe1 vu2jjin5aak1 gao5ssen1.
  我买好了徐家汇附近的高层。
  469.侬搬个真是好地段,现在大家是吃地段吃房型。
  Nong23 boe5aak1 zen5ssi1 hao3ddi5ddoe1, yyi2sse4 dda2ga5ssi qik5 ddi2doe4 qik5 vang2yyin4.
  侬搬的地方真是好地段,现在大家是看上地段和房型。
  470.我搬拉十八层楼,正房帮大厅侪朝南。
  Ngu23 boe5lak1 ssak1bak2cen2lou3, zen3vang4 bang51 ddu2tin4 sse23 ssao23 noe4.
  我搬在十八层楼,正房跟大厅都面南。
  471.侬个房子得房率高勿高?面积大勿大?
  Nong2aak4 vang2zi4 dak3vang5lik1 gao5vak1 gao51 Mi2jik4 ddu2vak4 du23 
  侬三房子得房率高不高?面积大不大?
  472.三房两厅两卫生,建筑面积一百三十六平方,得房率百分之七十。
  Se5vang1 liang2tin4 liang2wwe5sen1, ji3zok5mi3jik1 yik3bak4 se5ssak1 lok12 bbin2fang4, dak3vang5lik1 bak3ven5zi1 qik3sak4.
  三房二厅二卫,建筑面积是一百三十六平米,得房率百分之七十。
  473.勿要忒女赞噢!是毛坯房还是装修房?
  Vak1yao3 tak5 ze34 ao51! Ssi23 mao2pe5vang1 e5ssi1 zang5xiou3vang1 
  太棒了!是毛坯房还是装修房?
  474.毛坯房,现在正垃拉请人装修。
  Mao2pe5vang1, yyi2sse4 zen51 lak1lak3 qin34 nin23 zang5xiou1.
  毛坯房,现在正在请人装修。
  475.搿搭个物业管理好勿好?管理费贵口伐?
  Ggak1dak2aak3 vak1nik3 goe3li4 hao3van4 hao34 Goe3li5fi1 ju2va4 
  那儿的物业管理好不好?管理费贵吗?
  476.马马虎虎,侪属于中上等。
  Ma5ma3fu3fu1, sse23 ssok1yyu3 zong5ssang3den1.
  马马虎虎,侪都属中上等。
  477.侬购房款侪付脱了口伐?
  Nong23 gou3vang5koe1 sse23 fu3tak5lak3va1 
  侬购房款都付了吗?
  478.我只付脱首期房款,余额是用按揭办法付。
  Ngu23 zak5 fu3tak4 sou3jji4 vang2koe4, yyu2ngak4 ssi23 yyong23 oe5jik1 bbe2fak4 fu34.
  我只付了首期房款,余额是用按揭办法付的。 

  宾馆订房 
  479.小姐,今朝夜到有勿有空房间?
  Xiao3jia4, jin5zao1 yya2dao4 yyou2vak5yyou1 kong3vang5ge1 
  小姐,今天晚上有没有空房间?
  480.有个,先生侬有几位?
  Yyou2aak4, xi5sang1 nong23 yyou23 ji3wwe4 
  有的,先生侬有几位?
  481.两个,阿拉住标房好了,几钿一夜?
  Liang2aak4, ak3lak4 ssi23 biao5vang3hao3lak1, ji3ddi4 yik3yya4 
  两个,我们住标准房吧,多少钱一个晚上?
  482.此地是三星级宾馆,三百元一夜。
  Ci5ddi1 ssi23 se5xin3jik1 bin5goe1, se5bak3kue1 yik3yya4.
  这里是三星级宾馆,三百元住一晚。
  483.阿拉要住三夜天。
  Ak3lak4 yao34 ssi23 se5yya3ti1.
  我们要住三晚。
  484.拨侬三楼三零五房间好口伐?
  Bak3nong4 se5lou1 se5lin1 n23 vang2ge4 hao3va4 
  给你三楼三零五房间好吗?
  485.好个。房间里长途电话可以直拨个口伐?
  Hao3aak4. Vang2ge3li1 ssang2ddu5ddi3oo1 ku3yi4 ssak1bak2aak2va3 
  好的。房间里长途电话可以直拨吗?
  486.房间里只好拨市内,长途可以到总台来打。
  Vang2ge5li1 zak3hao4 bak5 ssi2ne4, ssang2ddu4 ku3yi4 dao34 zong3dde5le1 dang34.
  在房间里只能拨市内,长途可以到总台来打。
  487.随便问一声,餐厅夜里几点钟开饭?
  Ssoe2bbi4 men3yik5sang1, coe3tin4 yya2li4 ji3di5zong1 ke51 ve23 
  顺便问一下,餐厅晚上几点钟开饭?
  488.先生,请侬出示护照或者身份证,让我登记一下。
  Xi5sang1, qin34 nong23 cak3ssi4 vu2zao4 ook1ze3 sen5ven3zen1, niang23 ngu23 den5ji3yik3xia1.
  先生,请出示护照或者身份证,让我登记一下。 

  词语:

  一、房舍名词:房子vang2zi4 弄堂nong2ddang4 石库门ssak1ku2men3 新村xin5cen1 新式里弄xin5sak3li3long1 洋房yyang2vang4 工房gong5vang1 大楼房子dda2lou5vang3zi1 高层gao5ssen1 多层du5ssen1 别墅bik1ssi3 花园洋房ho5yyu3yyang3vang1 路梯lu2ti4:(楼梯) 电梯ddi2ti4 阳台yyang2dde4 天井ti5jin1 墙壁xxiang2bik4 地板ddi2be4 天花板ti5ho3be1 书房si5vang1 厨房间ssi2vang5ge1 卫生间wwe2sen5ge1 客厅kak3tin4 房间vang2ge4 走廊zou3lang4 水龙头si3long5ddou1 浴缸yyiok1gang3 马桶mo2ddong4 空调kong5ddiao1 热水器nik1si2qi3 煤气灶me2qi5zao1 
  二、设施名词:地段ddi2ddoe4 房型vang2yyin4 小菜场xiao3ce5ssang1 超市cao5ssi1 烟纸点yi5zi3di1 便利店bbi2li5di1 健身房jji2sen5vang1 浴室yyok1sak3
  三、吃:上海话中“吃”能延伸表达多种意义。(1)用嘴的动作:“吃开水”、“吃酒”、“吃香烟”。(2)出售食物地方:“吃食堂”。(3)吸收:“吃墨”。(4)受:“吃一拳”、“吃记耳光”。(5)侵占:“黑吃黑”。(6)耗费:“吃劲”。(7)得到、收进:“吃进废牌”、“吃零汤团”。(8)钻、嵌:“螺丝吃进去”。(9)按上:“吃硬挡”、“吃错排档”。(10)惹、欺负:“我吃吃侬”。(11)敬佩、喜欢、受吸引:“吃伊聪明”、“吃房型”。(12)碰到、遇上:“吃红灯”。此外,还有“吃香(入时受欢迎)”、“吃价(了不起、看不出)”、“吃酸(棘手、难堪、无可奈何)”“吃瘪(理亏而无言应对)”。 

  语法:

  一.名词重叠:表示小称,用于称呼小的或可爱的东西。如:458句的“角角kok3kok4(小角落)”,598句的“袋袋dde2dde4(口袋)”。又如:“洞洞眼ddong2ddong5nge1”(洞儿)、槽槽ssao2ssao4(小槽)、豁豁huak3huak4(小裂缝)、水潭潭si3dde5dde1(小水坑)、脚脚头jik3jik5ddou1(一点儿剩余物)、泡泡pao5pao1(小泡)、奶奶na2na4(奶)、囡囡noe5noe1(小孩)、狗狗gou3gou4(狗) 
  二.助词“咾”、“咾啥”:1. “咾”跟在前一词上,表示并列的列举,如415、387、604句,现今青少年多用与普通话“跟”类似的并列连词“跟”、“帮”等来连接并列结构,见453、454、470、727;或者只用停顿表示,见465句。2. “咾”表示前后承接,见434、440、726句。3. “咾”表示前后是因果关系,见242、274句。4. “咾啥”表示“等等”,见448、378、695句。

  第十一单元出行交通 

  公共汽车 
  489.126路公共汽车站头,到外滩去,拉啥地方?
  Yik3liang4 lok1lu3 gong5ggong3qi3co1 sse2ddou4, dao34 nga2te5qi1, lak5 sa3ddi5fang1 
  到外滩去的126路车站,在什么地方?
  490.搿部车子到静安寺去口伐?
  Ggak1bbu3 co5zi1 dao34 xxin2oe5ssi1 qi3va4 
  这辆车去静安寺吗?
  491.到了常熟路站,请侬叫一声我。
  Dao3lak4 ssang2ssok5lu1 sse23, qin2nong4 jiao3yik5sang3ngu1.
  到了常熟路站,请你叫我一下。
  492.我已经刷过卡了。
  Ngu23 yi3jin4 sak3gu4 ka3lak4.
  我已经刷卡了。
  493.我坐过站了,哪能办?
  Ngu23 ssu2gu4 sse2lak4, na2nen4 bbe23 
  我坐过站了,怎么办?
  494.搿部是区间车,到梅陇新村要调头。
  Ggak1bbu3 ssi23 qu5ji3co1, dao34 me2long5xin3cen1 yao34 ddiao23 ddou23.
  这辆车是区间车,到梅陇新村要回驶。
  495.下面一站是啥地方?
  Oo2mi5yik3sse1 ssi23 sa3ddi5fang1.
  下一站是什么地方?
  496.“美丽园”站头到了口伐?
  “me3li5yyu1” sse2ddou4 dao3lak5va1 
  “美丽园”站到了没有?
  497.还有两站下去。
  E5yyou1 liang2sse4 oo2qi4.
  还有两站下去。
  498.对勿起,让一让我下车。
  De3vak5qi1, niang2yik5riang3ngu1 oo2co4.
  对不起,请让我下车。

  在的士上 
  499.介夜了,还坐啥个公交车!叫的士口伐。
  Ga51 yya2lak4, e51 ssu23 sa3aak4 gong5jiao3co1! Jiao34 dik3ssi5va1.
  那么晚了,还坐什么公交车!打的吧。
  500.勿要等唻,我来拦一部差头。
  Vak1yao3 den3lai4, ngu23 le23 lak3yik5bbu1 ca5ddou1.
  别等啦,我来招一辆出租汽车。
  501.阿拉要到虹桥路延安西路口。
  Ak3lak4 yao34 dao34 oong2jjiao5lu1 yyi2oe5lu3xi3lu1 kou34.
  我们要到虹桥路延安西路口。
  502.要勿要上高架走?
  Yao3vak5yao1 ssang23 gao5ga1 zou34 
  要不要上高架走?
  503.随便哪能走,哪能快就哪能开!
  Ssoe2bbi4 na2nen4 zou34, na2nen4 kua34 jjiou23 na2nen4 ke51!
  随便怎么走,怎么快就怎么开!
  504.葛末就上高架走。
  Gak5mak1 jjiou23 ssang23 gao5ga1 zou34.
  那么上高架走。
  505.喔唷,碰着塞车,急煞人了!
  Ok5yo1, bbang2ssak4 sak3co4, jik3sak4 nin2jak4!
  哎哟,碰上堵车,急死人了!
  506.就搿搭停车好唻。
  Jjiou23 ggak1dak3 ddin2co5hao3le1.
  就在这儿停车吧。
  507.侬是拉卡还是付现金?
  Nong23 ssi23 la51 ka34 e5ssi1 fu34 yyi2jin4 
  你是刷卡还是付现金?
  508.发票拿好,物事勿要忘记拉车子高头。
  Fak3piao1 nao5hao1, mak1ssi3 vak1yao3 mang2ji4 lak12 co5zi3gao3ddou1.
  拿好发票,别把东西忘在车上。 

  坐火车 
  509.今朝夜到去广州个火车票还有口伐?
  Jin5zao1 yya2dao4 qi34 guang3zou5aak1 fu3co5piao1 yyou2va4 
  今天夜晚去广州的火车票还有吗?
  510.“直快”车票呒没了,“特快”还有。
  “ssak1kua3” co5piao1 m2mak5lak1, “ddak1kua3” e51 yyou23. 
  “直快”车票没有了,“特快”还有。
  511.告我定一张“特快”车票。
  Gao34 ngu23 ddin23 yik3zang4 “ddak1kua3” co5piao1.
  给我订一张“特快”车票。
  512.侬要硬座还是卧铺?
  Nong23 yao34 ngang2ssu4 e5ssi1 ngu2pu4.
  侬要硬座还是卧铺?
  513.软卧票还有口伐?
  Nyu2ngu5piao1 e51 yyou2va4 
  软卧票还有吗?
  514.让我看一看,对勿起,只有硬卧票了。
  Niang2ngu4 koe3yik5koe1, de3vak5qi1, zak3yyou4 ngang2ngu5piao3lak1.
  让我看看,对不起,只有硬卧票了。
  515.从上海火车乘到郑州要几个钟头?
  Ssong23 ssang2he4 dao34 ssen2zou4 yao34 ji3aak4 zong5ddou1 
  从上海火车坐到郑州需几个小时?
  516.火车搿班几点钟开?
  Fu3co4 ggak1be3 ji3di5zong1 ke51 
  这班火车几点钟开?
  517.乘搿部火车,走几号通道?
  Cen34 ggak1bbu3 fu3co4, zou34 ji3aao4 tong5ddao1 
  坐这列火车,走哪号通道?
  518.搿个阿是开到北京去个火车?
  Ggak1aak3 ak3ssi4 ke5dao1 bok3jin5qi3aak1 fu3co4 
  这是不是开到北京去的火车?
  519.搿部火车拉昆山站头停车口伐?
  Ggak1bbu3 fu3co4 lak12 kuen5se1 sse2ddou4 ddin2co5va1 
  这列火车在昆山车站停车吗?
  520.买火车预定票个窗口垃拉阿里?
  Ma23 fu3co4 yyu2din5piao3aak1 cang5kou1 lak1lak3 aa2li4 
  买火车预定票的窗口在哪里? 


  乘飞机 
  521.我想买一张乘到上海个单程机票
  Ngu23 xiang34 yik3zang4 cen3dao4 ssang2he3aak1 de5ssen3co3piao1.
  我想买一张坐到上海的单程机票。
  522.3月30号个班机全部客满。
  Se5yyuik1 se5sak3aao3aak1 be5ji1 jju2bbu4 kak3moe4.
  3月30号的班机全部满座。
  523.几件随机行李要过一过磅。
  Ji3jji4 ssoe2ji4 aang2li4 yao34 gu3yik5gu1 bang34.
  几件随机行李要过一过磅。
  524.侬香烟吃勿吃个?
  Nong23 xiang5yi1 qik3vak5qik3aak1 
  你吸烟吗?
  525.侬吃面条还是吃饭?橙汁还是咖啡?
  Nong23 qik5 mi2ddiao4 e5ssi1 qik5 ve23 Ssen2zak4 e5ssi1 ka5fi1.
  你吃面条还是吃饭?喝橙汁还是喝咖啡?
  526.大家个行李侪拿齐了口伐?
  Dda2ga5aak1 aang2li4 sse23 jji2lak5va1 
  大家的行李都拿齐了吗?
  527.还缺一只箱子。
  E51 quik5 yik3zak4 xiang5zi1.
  还缺一个箱子。
  528.请问亻那几位是美国贸易代表团个口伐?
  Qin3men4 na23 ji3wwe4 ssi23 me3gok4 mao2yik4 dde2biao5ddoe3aak3va1 
  请问你们几位是美国贸易代表团的吗?
  529.亻那一路浪向疲劳了口伐?
  Na23 yik3lu5lang3xiang1 bbi2lao5lak3va1 
  你们一路上疲劳了吧?
  530.一点也勿吃力,谢谢先生来接阿拉。
  Yik3di5aa1 vak3qik5lik1, xia2xia4 xi5sang1 le23 jik5 ak3lak4.
  一点也不累,谢谢先生来接我们。

  词语: 

  一、交通名词:车站co5sse1 站头sse2ddou4:(车站) 地铁站ddi2tik4 轻轨qin5gue1 差头ca5ddou1:(出租车) 大巴dda2ba4 中巴zong5ba1 面包车mi2dao5co1 助动车ssu2ddong5co1 脚踏车jik3ddak5co1:(自行车) 卡车ka3co4(载物车) 轿车jjiao2co4 自备车ssi2bbe5co1(私家车) 黄鱼车wwang2n5co1:用脚踩的三轮小货车。 公共汽车gong5ggong3qi3co1 无轨电车vu2gue5ddi3co1 空调车kong5ddiao3co1 照会zao5wwe1 龙头long2ddou4:(自行车把手) 轮胎len2te4 扶手vu2sou4
  二、交通动词:调头ddiao23 ddou23:回过头来驶。 转弯zoe3we4:拐弯。 拉卡la51 ka34:刷卡。 买票ma23 piao34 倒车dao34 co51 停车ddin2co4 泊车pak3co4


  语法:

  一.定语后置:上海话重短句,定语、状语常常放在中心语后,见489、516、620、345、414句。又如:“要买只竹椅子孙囡坐个。”(要买一个孙女坐的竹椅子。)“搿个小姑娘,刚刚走过来个,生得交关漂亮。”
  二.“跑”和“走”:普通话的“走”,在上海话里有时说“走”,有时说“跑”。通常“跑”用于比较抽象的“走”的行为,如:“侬跑过来看题目啊。”(你过来看题目啊。)又如342句;而“走”用于具体的一步一步行走动作,如:“慢慢叫走过来。”(慢慢地走过来。)至于可“跑”可“走”的行为,旧上海话多用“跑”,新上海话多用“走”,如:“马路浪向跑一埭。”(马路上转一圈。)>“马路高头走一埭。”见517、 

  第十二单元 邮电银行 

  在邮局 
  531.小姐,搿封信寄到旧金山,邮票贴多少?
  Xiao3jia4, ggak1fong3 xin34 ji3dao4 jjiou2jin5se1, yyou2piao4 tik5 du5sao1 
  小姐,这封信寄到旧金山,贴多少邮票?
  532.信放拉磅秤高头称一称,告诉侬。
  Xin34 fang3lak4 bang3cen5gao3ddou1 cen5yik3cen1, gao5su3nong1.
  把信放在秤上称一下,告诉你。
  533.我要寄钞票拨姆妈,拨一张寄款单拨我好口伐?
  Ngu23 yao34 ji34 cao3piao4 bak5 m5ma1, bak3ngu4 yik3zang4 ji3koe5de1 bak3ngu4 hao3va4 
  我要寄钱给我母亲,给我一张寄款单好吗?
  534.台面浪可以自家拿。
  Dde2mi5lang1 ku3yi4 ssi2ga4 nao51.
  自己可以在桌面上拿。
  535.请问辣末一趟开信箱拉啥辰光?
  Qin3wen4 lak2mak5yik3tang1 ke51 xin3xiang4 lak5 sa3ssen5guang1 
  请问最后一次开信箱在什么时间?
  536.五点钟,信豪燥厾下去还来得及。
  N2di5zong1, xin34 aao2sao4 dok3oo5qi1 e51 le2dak5jjik1.
  五点钟,你的信赶快投进去还来得及。
  537.寄挂号信是勿是好快一点?
  Ji34 go3ao5xin1 ssi2vak5ssi1 hao34 kua3yik5di1 
  寄挂号信是不是可以快一点?
  538.挂号信是保险一点,勿会快反而慢。
  Go3aao5xin1 ssi23 bao3xi5yik3di1, vak1wwe3 kua34 fe3er4 me23.
  寄挂号信是保险一点,不会快反而慢。
  539.要末寄“特快邮件”明朝就可以到。
  Yao3mak4 ji34 “dak1kua3 yyou2jji4” min2zao4 jjiou23 ku3yi4 ku3yi4 dao34.
  要不寄“特快邮件”明天就可以到。
  540.寄件人、收件人地址姓名勿要填反脱!
  Ji3jji5nin1、 sou5jji3nin1 ddi2zi4 xin3min4 vak1yao3 ddi23 fe3tak4.
  不要把寄件人、收件人地址的姓名填反了!
  541.邮政编码勿要忘记写!
  Yyou2zen4 bi5mo1 vak3yao4 mang2ji4 xia34!
  别忘了写邮政编码!
  542.我还有一张汇款单,拉侬搿搭领钞票是口伐?
  Ngu23 ee2yyou4 yik3zang4 wwe2koe5de1, lak12 nong23 ggak1dak3 lin23 cao3piao4 ssi2va4 
  我还有一张汇款单,是在你这儿领钱吗?
  543.侬身份证带来口伐?
  Nong23 sen5ven3zen1 da3le5va1 
  身份证你带来吗?
  544.身份证号码我已经填拉海了,可以领口伐?
  Sen5ven3zen1 aao2mo4 ngu23 yi3jin4 ddi2lak5he3lak1.
  身份证号码我已经填在那儿了,可以领吗?
  545.对勿起,呒没身份证是勿好领汇款个。
  De3vak5qi1, m2mak4 sen5ven3zen1 ssi23 vak3hao4 lin23 wwe2koe5aak1.
  对不起,没有身份证是不能领汇款的。

  银行服务 
  546.先生,我要存钞票,哪能存法?
  Xi5sang1, ngu23 yao34 ssen23 cao3piao4, na2nen4 ssen2fak4 
  先生,我要存钱,怎么存?
  547.侬要存活期存款,还是定期存款?“定活两便”也可以个。
  Nong23 yao34 ssen23 wwak1jji3 ssen2koe4, e5ssi1 ssen23 ddin2jji4 ssen2koe4 “ddin2wwak4 liang2bbi4” aa23 ku3yi5aak1.
  侬要存活期存款,还是定期存款?存“定活两便”也可以的。
  548.阿拉搿搭有外币人民币定期一本通,也有活期一本通。
  Ak3lak4 ggak1dak3 yyou23 nga2bbi4 ssen2min5bbi1 ddin2jji4 yik3ben5tong1, aa2yyou4 wwak1jji3 yik3ben5tong1.
  我们这儿有外币人民币定期一本通,也有活期一本通。
  549.活期取款末,侬可以随便啥辰光用硬卡拉。
  Wwak1jji3 qu34 koe34, nong23 ku3yi4 ssoe2bbi44 sa3ssen5guang1 yong23 ngang2ka4 la51.
  活期取款的话,你可以随便什么时候用硬卡刷。
  550.侬可以到有“银联”标志个ATM机里去拿钞票。
  Nong23 ku3yi4 dao34 yyou23 “yin2li4” biao5zi3aak1 e51 ti51 e3m4 ji5li3qi1 nao51 cao3piao4.
  你可以到有“银联”标志的ATM机里去取钱。
  551.搿张卡拨侬,阿拉银行有廿四小时自动服务个。
  Ggak1zang3 ka34 bak3nong4, ak3lak4 yin2hang4 yyou23 ne2si5xiao3ssi1 ssi2ddong4 vok1vu2aak3.
  给你这张卡,我们银行有廿四小时自动服务的。
  552.葛末硬卡哪能用法呢?
  Gak3mak4 ngang2ka4 na3nen4 yong2fak5nak1 
  那么硬卡怎么用呢?
  553.插进去,看伊说明打就是了。
  Cak3jin5qi1, koe3yyi4 sak3min4 dang34 jjiou23 ssi2lak4.
  插进去,看它的说明就是了。
  554.请问,我要拿美元调人民币,搿搭好调拨我人民币口伐?
  Qin3men4, ngu23 yao34 nao51 me3yyu4 ddiao23 zen2min5bbi1, gak1dak3 hao34 ddiao2bal5ngu1 zen2min5bbi3va1 
  请问,我要用美元换人民币,这儿可以换给我人民币吗?
  555.现在日元告人民币个兑换率是多少?
  Yyi2sse4 zak1yyu4 gao34 zen2min5bbi3aak1 dde2ooe4 lik12 ssi23 du5sao1 
  现在日元和人民币的兑换率是多少?
  556.请侬拿搿张旅行支票换成现钞。
  Qing3nong4 nao51 gak1zang3 lyu2yin4 zi5piao1 ooe2ssen4 yyi2cao4.
  请你把搿张旅行支票换成现钞。
  557.请侬垃搿搭地方签个字。
  Qin3nong4 lak12 ggak1dak3 ddi2fang4 qi5aak1 ssi23.
  请你在这个地方签个字。
  558.一共拢总是七千五百四十二元,侬点一点。
  Yik3ggong5long3zong1 ssi23 qik3qi4 n2bak4 si3ssak5ni3kue1, nong23 di3yik5di1.
  一共是七千五百四十二元,你点一点。
  559.请侬帮我换一点零碎钞票好口伐?
  Qin3nong4 bang5ngu1 ooe23 yik3di4 lin2se5cao3piao1 hao3va4 
  请你帮我换一点零钱行吗?

  打电话 
  560.我要打一只电话拨我囡儿。
  Ngu23 yao34 dang34 yik3zak4 ddi2oo4 bak3ngu4 noe2n4.
  我要打给我女儿一只电话。
  561.搿只是自动投币电话,用一元硬币来打个。
  Ggak1zak4 ssi23 ssi2ddong4 ddou2bbi4 ddi2oo4, yyong23 yik3kue4 ngang2bbi4 le23 dang3aak4.
  这是自动投币电话,用一元硬币来打的。
  562.长风饭店是口伐?请转328分机。
  Ssang2fong5ve3di1 ssi2va4 Qin34 zoe34 se5liang1 bak5 fen5ji1.
  是长风饭店吗?请转328分机。
  563.老王,有电话寻侬。
  Lao2wwang4, yyou23 ddi2oo4 xxin2nong4.
  老王,有电话找你。
  564.请问侬阿鹿鸣书店个老板?
  Qin3men4 nong23 ak3ssi4 lok1min3 si5di3aak1 lao2be4 
  请问你是鹿鸣书店的老板吗?
  565.侬声音大一点,我听勿出!
  Nong23 sen5yin1 ddu2yik5di1, ngu23 tin5vak3cak1!
  你声音大一点,我听不出来!
  566.对勿起,呒没人接电话。大概伊出去了口伐。
  De3vak5qi1, m2mak4 nin23 jik5 ddi2oo4, dda2ge4 yyi23 cak3qi5lak3va1.
  对不起,没人接电话。大概他出去了吧,
  567.请侬告诉李民先生,讲我十点钟打过一只电话拨伊个。
  Qin3nong4 gao5su1 li2min5xi3sang1, gang34 ngu23 ssak1di2zong3 dang3gu4 yik3zak4 ddi2oo4 bak3yyi5aak1.
  请你告诉李民先生,说我十点钟打过一个电话给他的。
  568.明朝中浪向叫伊打拨我一只电话。
  Min2zao4 zong5lang3xiang1 jiao34 yyi23 dang3bak5ngu1 yik3zak4 ddi2oo4.
  明天中午叫他打给我一个电话。
  569.稍为等一等,伊马上来接电话。
  Sao5wwe1 den3yik5den1, yyi23 ma2ssang4 le23 jik5 ddi2oo4.
  稍微等一下,他马上来接电话。
  570.喂,张小静垃拉屋里口伐?麻烦侬叫伊听电话。
  Wwe23, zang5xiao3 xxin23 lak1lak3 ok3li5va1 Mo2ve5nong1 jiao3yyi4 tin51 ddi2oo4.
  喂,张小静在家吗?麻烦你叫他听电话。
  571.对勿起,侬电话打错脱了。
  De3vak5qi1, nong23 ddi2oo4 dang3cu5tak3lak1.
  对不起,你打错电话了。
  572.大众出租汽车公司个电话号码是啥?
  Dda2zong4 cak3zu5qi3co1 gong5si3aak1 ddi2oo4 aao2mo4 ssi23 sa34 
  大众出租汽车公司的电话号码是什么?
  573.喂,我要叫一部的士,现在辰光到华山路200弄40号门口。
  Wwe23, ngu23 yao34 jiao34 yik3bbu4 dik3si4, yyi2sse5ssen3guang1 dao34 oo2se5lu1 liang2bak5long1 si3sak5aao1 men2kou4.
  喂,我要一辆的士,现在就到华山路200弄40号门口。
  574.谢谢侬勿要拉车厢里哗啦哗啦打手机,可以改发短信!
  Xxia2xxia5nong1 vak1yao3 lak12 co5ziang3li1 wwa2la5wwa3la1 dang34 sou3ji4, ku3yi4 ge3fak4 doe3xin4.
  请你不要在车厢里大声打手机,可以改发短信!

  叫快递 
  575.喂,请问现在脱我马上送一叠稿子好口伐?
  Wwe23, qin3men4 yyi2sse4 tak3ngu4 ma5ssang1 song34 yik3dik4 gao3zi4 hao3va4 
  喂,请问现在能给我马上送一叠稿子吗?
  576.好个。侬住拉啥地方?
  Hao3aak4. Nong23 ssi2lak4 sa3ddi5fang1 
  行。你住在什么地方?
  577.我就住拉愚园路1136弄2号。
  Ngu23 jjiou23 ssi2lak4 yyu2yyu5lu1 yik3yik4 se5lok3long1 liang2aao4.
  我就住在愚园路1136弄2号。
  578.阿拉派人半个钟头里向到侬搭来拿。
  Ak3lak4 pa34 nin23 boe3aak5zong3ddou3li3xiang1 dao34 nong24dak1 le23 nao51.
  我们派人在半个小时里去你那儿取。
  579.几化辰光好送到?
  Ji3ho4 ssen2guang4 hao34 song3dao4 
  多少时间可以送到?
  580.侬要送到阿里?
  Nong23 yao34 song3dao4 aa2li4 
  你要送到哪里?
  581.我要送到上海文艺出版社。
  Ngu23 yao34 song3dao4 ssang2he4 ven2ni4 cak3be5sso1.
  我要送到上海文艺出版社。
  582.请侬告诉我详细地址。
  Qin3nong4 gao5su1 ngu23 xxiang2xi4 ddi2zi4.
  请你告诉我详细地址。
  583.今朝上半天就可以送到,快递费收10元洋钿。
  Jin5zao1 ssang2boe5ti1 jjiou23 ku3yi4 song3dao4, kua3ddi5fi1 sou51 ssak1kue3 yyang2ddi4.
  今天上午就可以送到,快递费收10元钱。
  584.葛末我等垃海,侬马上来噢!再会!
  Kak3mak4 ngu23 den3lak5he1, nong23 mo5ssang1 le23 ao51! Ze5wwe1!
  那么我等着,你马上来吧!再见!

  词语:

  邮电名词:平信bbin2xin4 挂号信go2aao5xin1 快件kua3jji4 特快专递ddak1kua3 zoe5ddi1 包裹bao5gu1 汇款单wwe2koede1 信纸xin3zi4 信壳xin3kok4/ 信封xin3fong4 邮票yyou2piao4 电报ddi2bao4 电传ddi2ssoe4/ FAX fa5kak3si1 伊妹儿yi5me3er1

  语法: 

  一、双宾语句:动词带一人一物两个对象,上海话有几种语序。1. “V +物+拨人”,见533、560、567句;2. “V 拨+人+物”,见554、568、628、180句;3. “物+ V 拨+人”,如:“一本书送拨侬(送你一本书。)”见551句。“拨”:(给) 
  二、口伐:1. 表示是非问:(吗),见544、554、528、194、195句。完成体疑问句用“了口伐”,这时“口伐”相当于“没有”。见496句。2. 表示确认问或推测、劝告商量语气:(吧),见221、449句;566、190、309、632句。 
  三.好口伐、是口伐、有口伐:在较长的问句场合,往往前边有SVO语序说好,接着用“好、是、有、可以”加“口伐”问出,见533、542、509、599句

  第十三单元 逛街购物 

  逛马路 
  585.上海人荡马路一只顶,大概也是都市生态一种。
  Ssang2he5nin1 ddang23 mo2lu4 yik3zak4 din34, dda2ge4 aa2ssi4 du5ssi1 sen5te1 yik3zong4.
  上海人逛马路最拿手,大概也是都市的一种生态。
  586.侬看,马路高头人瞎多,人轧人,大家轧闹猛
  Nong23 koe34, mo2lu5gao3ddou1 nin23 hak5 du51, nin2ggak4 nin23, dda2ga4 ggak1nao2mang3.
  你看,马路上人多极了,人挤人,大家凑热闹。
  587.交关马路商店集中,商品琳琅满目,真好看!
  Jiao5gue1 mo2lu4 sang5di1 jjik1zong3, sang5pin1 lin2lang4 moe2mok4, zen51 hao3koe4.
  好多马路商店集中,商品琳琅满目,真好看!
  588.人也出来荡发荡发,七兜八兜,轧来轧去,走走白相相。
  Nin23 aa23 cak3le4 ddang2fak5ddang3fak1, qik3dou5bak3dou1, ggak2le5ggak3qi1, zou3zou4 bak1xiang2xiang3.
  人们也出来逛啊逛的,东转西溜,挤来挤去,走着玩儿。
  589.倒勿一定要买啥物事,练啥脚劲
  Dao51 vak1ssi4 yik3ddin4 yao34 ma3sa4 mak1ssi3, li23 sa34 jik3jin4.
  倒不一定要买东西,练耐力。
  590.有常时是荡荡看看,领领市面,饱饱眼福。
  Yyou2ssang5ssi1 ssi23 ddang2ddang4 koe3koe4, lin2lin4 ssi2mi4, bao3bao4 nge2fok4.
  有时候是边逛边看,领略市场信息,饱眼福。
  591.一荡马路,总归熬勿牢要买点物事回转去。
  Yik3ddang4 mo2lu4, zon3gue4 ngao2vak5lao1 yao34 ma2di4 mak1ssi3 wwe2zoe5qi1.
  一逛马路,总要忍不住买点东西回去。
  592.现在热闹个地方,夜市面也好得一塌糊涂。
  Yyi2sse4 nik1nao2aak3 ddi2fang4, yya2ssi5mi1 aa23 hao3dak4 yik3tak5wwu3ddu1.
  现在热闹的地方,夜市也好得盖了帽。
  593.南京东路百年老店多,南西高档精品专卖多。
  Noe2jin4 dong5lu1 bak3ni4 lao2di4 du51, noe2xi4 gao5dang1 jin5pin1 zoe5ma1 du51.
  南京东路上百年老店多,南京西路上高档精品专卖多。
  594.淮海路个商品高雅前卫,有海派特色。
  Wwa2he5lu3aak1 sang5pin1 gao5ya1 xxi2wwe4, yyou23 he3pa4 ddak1sak3.
  淮海路的商品高雅前卫,有海派特色。
  595.徐家汇商圈高中低档商品俱全,错位经营。
  Xxi2ga5wwe1 sang5qu1 gao5zong1 di5dang1 sang5pin1 jju2jju4, co5wwe5 jin5yin1.
  徐家汇商圈高中低档商品俱全,错位经营。
  596.再要开眼界,去看人民广场下面个地下商场。
  Ze51 yao34 ke51 nge2ga4, qi34 koe3koe4 ssen2min5guang3ssang1 oo2mi5aak1 ddi2oo4 sang5ssang1.
  再要开眼界,去看人民广场下面的地下商场。
  597.小伙子陪女朋友来白相,眼睛看得五花六花。
  Xiao3fu5zi1 bbe23 nyu2bbang5yyou1 le23 bak1xiang3, ngu2jin4 koe3dak4 n2ho5lok3ho1.
  小伙子陪女朋友来玩,看得眼花缭乱。
  598.袋袋里个钞票摸空勿要紧,去寻自动取款机好唻。
  Dde2dde5li3aak1 cao3piao1 mok1kong3 vak3yao5jin1, qi34 xxin23 ssi2ddong4 qu3koe5ji3hao3le1..
  口袋里的钱摸空了没关系,去找自动取款机吧。

  游绿地 
  599.上海一方面拆脱了交关旧房子,一方面开辟了勿少新绿地。
  Ssang2he4 yik3fang5mi1 cak3tak5lak1 jiao5gue3 jjiou2vang5zi1, yik3fang5mi1 ke5pik3lak1 vak1sao3 lok1ddi3.
  上海一方面拆掉了许多旧房子,一方面开辟了不少新绿地。
  600.既清洁了周围空气,又降低了市中心个气温。
  Ji51 qin5jik3lak1 zou5wwe1 kong5qi1, yyou23 jiang3di3lak1 ssi2zong5xin3aak1 qi3wen4.
  既清洁了周围空气,又降低了市中心的气温。
  601.绿地当中,假山咾,瀑布咾,湖泊咾,田园风光咾,样样侪有。
  Lok1ddi3 dang5zong1, ga3se5lao1, bbok1bu2lao3, vu2pak3lao1, ddi2yyu5fong3guang3lao1 yyang2yyang4 sse2yyou4.
  绿地中,假山啊,瀑布啊,湖泊啊,田园风光啊,什么都有。
  602.白相上海新造个绿地也瞎有劲!
  Bak1xiang3 ssang2he4 xin5ssao3aak1 lok1ddi3 aa23 hak3yyou5jin1!
  去上海新建的绿地玩也特有劲!
  603.名气最响个是拉太平桥绿地当中打造了个“新天地”。
  Min2qi4 zoe51 xiang3aak4 ssi23 lak12 ta3bbin5jjiao1 lok1ddi3 dang5zong1 dang3ssao5lak1 ggak12 “xin5ti3ddi1”.
  最有名的是在太平桥绿地中打造了一个“新天地”。
  604.闹市中心辟出新个天地,闹中取静,又创新咾又怀旧。
  Nao2ssi4 zong5xin1 pik3cak4 xin5aak1 ti5ddi1, nao2zong4 qu34 xxin23, yyou23 cang3xin5lao1 yyou23 wwa23 jjiou23.
  闹市中心辟出新的天地来,闹中取静,又创新又怀旧。
  605.一只长长叫个湖泊水几化清爽!
  Yik3zak4 ssang2ssang5jiao3aak1 vu2pak4 si34 ji3ho4 qin5sang1!
  一个长长个湖泊里,水多么清洁!
  606.一埭排石库门房子,外表还像旧弄堂。
  Yik3dda5bba1 ssak1ku2men3 vang2zi4, nga2biao4 ee23 xxiang23 jjiou2long3ddang1.
  一长排石库门房子,外表还像旧弄堂。
  607.里向开了一爿爿欧式小店,情调瞎嗲!
  Li2xiang4 ke5lak1 yik3bbe5bbe1 ou5se1 xiao3di4, jjin2ddiao4 hak3dia4!
  里面开了一个个欧式的小店,情调好极了!
  608.到搿搭来兜一转,感觉勿要忒好噢!
  Dao34 ggak1dak3 le23 dou5yik3zoe1, goe3juik4 vak1yao3 tak5 hao3ao4!
  到这儿来转一圈,感觉太好啦! 

  商店购物 
  609.A4纸头到啥地方买?
  E5si3zi1 dao34 sa3ddi5fang1 ma34 
  A4纸到哪儿买?
  610.搿个物事几钿?
  Ggak1aak3 mak1ssi3 ji3ddi4 
  这东西多少钱?
  611.搿只照相机拿出来拨我看看叫。
  Ggak1zak3 zao3xiang5ji1 nao5cak3le1 bak3ngu4 koe3koe5jiao1.
  这个相机拿出来给我看看。
  612.搿种样子个皮夹子亻那有得卖口伐?
  Ggak1zong4 yyang2zi5aak1 bbi2gak5zi1 na23 yyou2dak5 ma2va4 
  这种式样的钱包你们有卖吗?
  613.价钿是廿五元五角。
  Ga3ddi4 ssi23 ne2n5kue1 n2gok4.
  价钱是二十五元五毛。
  614.介贵个!可以便宜点口伐?
  Ga51 ju3aak4! Ku3yi4 bbi2ni5di3va1 
  这么贵!能便宜些吗?
  615.忒难看了,有勿有新式一点个?
  Tak5 ne2koe5lak1, yyou2vak5yyou1 xin5sak3yik3di3aak1 
  太难看了,有没有新式一点个?
  616.侬看搿个两样当中阿里一样好?
  Nong23 koe34 ggak1aak3 liang2yyang4 dang5zong1 aa2li4 yik3yyang4 hao34 
  你看这两种哪一种好?
  617.时髦是时髦一点了,价钿忒大!
  Ssi2mao5ssi1 ssi2mao4 yik3di5lak1, ga3ddi4 tak5 ddu23!
  虽然时髦一点,但是价钱太大!
  618.勿要介蹩脚个,要正宗一眼个!
  Vak1yao3 ga51 bbik1jiao2aak3, yao34 zen3zong5yik3nge3aak1!
  不要这么差劲的,要正宗一点的!
  619.今朝搿眼物事大减价,侬听拣好唻。
  Jin5zao1 ggak1nge3 mak1ssi3 dda2ge5ga1, nong23 tin3ge5hao3le1.
  今天这点东西大减价,任凭你挑吧。
  620.勿要是大兴货噢,小地方出产个!
  Vak1yao3 ssi23 dda2xin5fu3ao1, xiao3ddi5fang1 cak3ce5aak1.
  别是小地方出产的冒牌货吧?
  621.货色乓乓响个!阿拉从来勿做一枪头生意。
  Fu3sak4 pang5pang1 xiang3aak4! Ak3lak4 ssong2le4 vak1zu4 yik3qiang5ddou3sang3yi1
  货是响当当的!我们从来不做一次性生意的。
  622.价钿好打折头口伐?
  Ga3ddi4 hao34 dang34 zak3ddou5va1 
  价钱可以打折吗?
  623.搿眼是找头。
  Ggak1nge3 ssi23 zao3ddou4.
  这些是找头。
  624.告我开张发票。
  Gao5ngu1 ke5zang1 fak3piao4.
  给我开张发票。

  小摊还价 
  625.现在处处有“超市”,一记头可以买交关物事。
  Yyi2sse4 ci3ci4 yyou23 “cao5ssi1”, yik3ji5ddou1 ku3yi4 ma23 jiao5gue1 mmak1ssi3.
  现在到处有“超市”,一次性可以买很多东西。
  626.不过上海还有勿少小摊头,买物事可以讨价还价,也蛮有情趣。
  Bak3gu4 ssang2he4 e51 yyou23 vak1sao4 xiao3te5ddou1, ma23 mak1ssi3 ku3yi4 tao3ga4 wwe2ga4, aa23 me5yyou1 jjin2qu4.
  不过上海还有不少小摊子,买东西可以讨价还价,也挺有情趣。
  627.哎,搿眼橘子几钿一斤啊?
  E51, ggak1nge3 juik3zi4 ji3ddi4 yik3jin5a1 
  喂,这橘子多少钱买一斤啊?
  628.写拉海十元五斤,我可以卖拨侬十元六斤。
  Xia3lak5he1 ssak1kue3 n2jin4, ngu23 ku3yi4 ma2bak5nong1 ssak1kue3 lok1jin3.
  写在那儿十元钱五斤,我可以卖给你十元六斤。
  629.我多买点,好口强一眼口伐?
  Ngu23 du51 ma2di4, hao34 jjiang2yik5nge3va1 
  我多买一些,可以便宜点吗?
  630.侬看下面两只要小得多了。
  Nong23 koe34 oo2mi5liang3zak1 yao34 xiao3dak4 du5lak1.
  你看底下几只小得多呢。
  631.我是统货,侬要拣末,就只好十元五斤。
  Ngu23 ssi23 tong3fu4, nong23 yao34 ge3mak4, jjiou23 zak3hao4 ssak1kue3 n2jin4.
  我这是统货,你要挑的话,就只能卖十元五斤。
  632.好了好了!就十元五斤口伐。
  Hao3lak4 hao3lak4! Jjiou23 ssak1kue3 n2jin5va1.
  行了!就十元买五斤吧。
  633.侬只磅秤有问题口伐?
  Nong23 zak5 bang3cen4 yyou23 ven2ddi5va1 
  你这个台秤有问题吗? 
  634.阿拉日日垃搿搭做生意,勿会叫侬吃亏个!
  Ak3lak4 nik1nik3 lak12 ggak1dak3 zu3sang5yi1, vak3wwe5dak1 jiao34 nong23 qik3qu5aak1.
  我天天在这里做买卖,不会让你侬吃亏的!
  635.葛末再加我两只!
  Gak5mak1 ze51 ga5ngu1 liang2zak4!
  那么再加我两只!
  636.好好,好。
  Hao34 hao34, hao34!
  好吧,拿去吧。

  词语:

  一、商业用语:开市ke51 ssi23 开张ke5zang1 开店ke51 di34 打烊dang34 yyang23 门面men2mi4 柜台jjy2dde4 货色fu3sak4:(货物) 热门货nik1men2fu3 落脚货lok1jik2fu3:挑选后剩下来的货物。 老爷货lao2yya5fu1:易坏质差的货物。 蹩脚货bbi1jik2fu:质差的货物或人。 老爷货lao2yya5fu1:一碰就坏的货。 发票fak3piao4 台头dde2ddou4:票据上开列的名称。 付钞票fu34 cao3piao4 找钞票zao34 cao3piao4 打折头dang34 zak3ddou4:打折。 行情aang2xxin4 开销ke5xiao1 现钞xxi2cao4 折本ssak1ben3 出帐cak3zang:(支出) 宕账ddang2zang4:拖账。 涨价zang3ga4 跌价dik3ga4 讨价tao3ga4 还价wwe2ga4 合算gak3soe4 正宗zen3zong4 大兴dda2xin4:冒牌,质差。 斩一刀ze5yik3dao1:敲掉一笔钱。 下海oo23 he34 跳槽tiao34 ssao23 套牢tao3lao4:受困。
  二、水果名词:生梨sang5li:(梨) 苹果bbin2gu4 橘子juik3zi4 香蕉xiang5jiao1 荸萄bbak1ddao3/ 葡萄bbu2ddao4 枇杷bbik1bbok3 文旦ven2de4 杨梅yyang2me4
  三、形容词:标致biao5zi1:漂亮。 蹩脚bbik1jik3:差劲,低劣。 惹气ssa2qi4:不入眼,令人讨厌。 辣手lak1sou3:棘手;手段厉害。 笃定dok3ddin4:不慌不忙,放心。 热昏nik1huen3:昏了头,不理智。 老鬼lao2ju4:资格老,经验多,精明。 猛门mang2men4:蛮不讲理。 准足zen3zok4:准确,足数。 焐心wu5xin1:心中欢喜,高兴。 写意xia3yi4 :舒服,愉快。 服帖vok1tik3:没话说,顺从。 热络nik1lok3:融洽,往来经常。 来三le2ae4:行,能干。 识相sak3xiang4:知趣,看人神色行事。 结棍jik3guen4:身体结实;厉害。 温吞wen5ten1:不冷不热。 宽舒koe5si1:宽余,舒服。 碌乱lok1loe3:杂乱,心里烦乱。 现世yyi2si4:难为情,不要脸。 爽气sang3qi4:爽快。 促掐cok3kak4:刁钻,会作弄人。 弹硬dde2ngang4:过得硬;硬气。 结足jik3zok4:结实。 考究kao3jiou4:讲究。 便当bbi2dang4:方便,容易。 进深jin3sen4 :房屋、弄堂的一定深度。 快活ka3wwak4:高兴。 扎劲zak3jin4:有劲,过瘾。 邋遢lak1tak3 龌龊ok3cok4 尴尬ge5ga1 赅刁ge5diao1:吝啬,小气。 刮皮guak3bbi4:善占人便宜;吝啬。 杀搏sak3bok4:身强力壮,大刀阔斧。 杀辣:爽快利落干练。 精乖jin5gua1 精明乖巧。 出趟:大方,见世面,体面不怯场。

  语法: 

  一.VV 的生动形式:动词重叠表示长时反复的行为,往往有轻松悠闲意味,见588、590句。还有几种生动形式:1.“V 发V 发”,动作时间长,更有慢悠悠的意味,如“坐垃凳子高头摇发摇发。”又见588、332句。 2. “V 来V 去”,表示动作的来去不停。见339句。3.“七 V 八V”,表示动作时间长范围大。见588句。4. “一 V 一V”,表示动作缓慢地、间隔较长地一下一下连续。见334句。
  二.量词:上海话有一些与普通话不同的量词,如:“一部”可以用于“电梯、机器、汽车、电影、梯子”,“一爿”用于“商店”、“天”,见607句;“一点儿”说“一点点、一眼眼、一滴滴、一沰”,还有“一泼”(一拨)见720句,“一埭”(一行),“一埭排”(一长排)见606句,“一枪头”(一次性)“一记头”(一下子、一次)普通话用“个”可以作泛义的个体量词,上海话是用“只”的,如:“狗、台子、电视机、手表、教室、班级、房间、饭店、公司、话剧、报告、文件、风景区、国家”都能用“一只”,相当于“份”的,如“一只青菜”、“一只工作”;相当于“种”的,如“一只花”、“一只颜色”、“一只股票”等,如347句。用于贬义指人,“只老太婆”“一只戆大”。在“一”与量词结合时,“一”常可不说出。
  三.AA 叫:上海话中有少量“AA叫”式,如:长长叫、见605句,笃笃叫dok3dok5jiao31(放心地、很安定地),偷偷叫tou55tou33jiao31(暗地里),如“伊偷偷叫写一封信拨我。” 有的“AA叫”有实的和虚的两个意义,如:好好叫hao33hao55jiao31(好好地;远远)、慢慢叫me22me55jiao31:(慢慢地、等一会),如:“辰光早唻,侬可以慢慢叫走。(时间早着呢,你可以等一会走。)”“路勿长,可以慢慢叫走。(可以慢慢地走)” 
  四.复句1:1. 并列关系:既……又……,见600句;勿要……要……,见618句;又是……又是……,见714句2. 递进关系:……,而且……,789句;勿但……,也……,见809句。

  第十四单元 走亲会友

  亲属之间 
  637.阿拉脱老爸老妈已经分开住分开吃了。
  Ak3lak4 tak5 lao2ba4 lao2ma4 yi3jin4 fen5ke1 ssi23 fen5ke1 qik3lak4.
  我们跟爸爸妈妈已经分开住分开吃了。
  638.我礼拜天常常到丈人丈母搭去帮伊拉做点力气生活。
  Ngu23 li2ba4 ti51 ssang2ssang4 dao34 ssang2nin4 ssang2m5dak1 qi34 bang51 yyi2la4 zu3di4 lik1qi3 sang5wwak1.
  我星期天常常到丈人丈母家去帮他们干点力气活。
  639.阿拉今年要帮阿公老头做八十大寿。
  Ak3oak3 jin5ni1 yao34 bang51 ak3gong5lao3ddou1 zu34 bak3ssak4 dda2ssou4.
  我们今年要给公公做八十大寿。
  640.外甥今年考大学缺几分呒没考进重点大学。
  Nga2sang4 jin5mi1 kao34 dda2ook4 quik5 ji3fen4 m2mak4 kao3jin4 ssong2di5dda3ook1.
  外甥今年考大学少了几分没有考进重点大学。
  641.阿拉表妹半年前养小囡养了一个大胖儿子。
  Ak3lak4 biao3me4 boe3ni4 jji23 yyang2lak4 yik3aak4 ddu2pang5ni3zi1.
  我表妹半年前生小孩生了个大胖儿子。
  642.孃孃拉单位勿景气,伊下岗以后去做月嫂收入倒也勿少。
  Niang5niang3la1 de5wwe1 vak3jin5qi1, yyi23 oo2gang4 yi51 oou23 qu34 zu34 yuik1sao3 sou5ssak1 dao34 aa23 vak1sao3.
  姑妈她单位不景气,她下岗以后去做月嫂收入却不少。 
  643.娘舅拉长远勿去了,伊常常一家头拉屋里忒厌气。
  Niang2jjiou5la1 ssang2yyu4 vak3qu5lak, yyi23 ssang2ssang4 lak12 ok3li4 tak5 yi5qi1.
  舅舅那儿好久不去了,他常常一个人在家太寂寞。
  644.今朝阿拉一家门侪到爷叔搭去白相好口伐?
  Jin5zao1 ak3lak4 yik3ga5men1 sse23 dao34 yya2sok5dak1 qi34 bak1xiang3 hao3va4 
  今天我们一家大小都去叔叔家玩好吗? 
  645.侬看买点啥个物事拨伊吃吃?
  Nong23 koe ma2di4 sa3aak4 mak1 ssi4 bak3yyi4 qik3qik4 
  你看买点什么东西给他吃?
  646.我买好了,两盒西洋参,五斤苹果,还有十只蟹带去。
  Ngu23 ma2hao5lak1, liang2aak4 xi5yyang3sen1, n2jin4 bbin2gu4, e5yyou1 ssak1zak4 ha34 da3qi4.
  我买好了,两盒西洋参,五斤苹果,还有十只蟹带去。

  朋友约会 
  647.垃拉搿搭茶室里碰头,情调勿推扳。
  Lak1lak2 ggak1dak2 sso2sak5li1 bbang23 ddou23, xxin2ddiao4 vak3te5be1.
  在这儿茶室里碰头,情调不错。
  648.侬要吃啥茶?来壶柠檬红茶倒倒好口伐?
  Nong23 yao34 qik5 sa34 sso23 Le23 vu23 nin2mong4 oong2sso4 dao3dao4 hao3va4 
  你要喝什么茶?泡壶柠檬红茶好吧?
  649.再弄点瓜子、腰果、杏仁咾啥剥剥。
  Ze51 nong5di1 go5zi1、 yao5gu1、 aang2nin5lao3sa1.
  再搞点瓜子、腰果、杏仁什么的尝尝。
  650.王兄,侬现在垃拉跑啥个生意?
  Wwang2xiong4, nong23 yyi2sse4 lak1lak2 bbao23 sa3aak4 sang5yi3lak1 
  王兄,侬现在在做什么生意了?
  651.搿两日生意我回头脱了,下个月有家独资公司聘我去做。
  Ggak1liang2nik3 sang5yi1 ngu23 wwe2ddou5tak3lak1, oo2aak4 yyuik13 yyou2ga4 ddok1zi3 gong5si1 pin3ngu4 qi34 zu34.
  这两天我把工作给辞了,下个月有家独资公司聘我去做。
  652.老兄有噱头个!勿像我死样怪气个单位里捂拉海。
  Lao5xiong1 yyou23 xuik3ddou5aak1! Vak1xxiang3 ngu23 xi2yyang5gua3qi3aak1 de5wwe3li1 wu5lak3he1.
  老哥真有能耐!哪像我呆在半死不活个单位里头。 
  653.侬应该跳跳槽,我介绍侬到阿拉连襟个公司去做伊搭子。
  Nong23 yin5ge1 tiao3tiao4 ssao23, ngu23 jia3ssao5nong1 dao34 ak3lak4 li2jin5aak1 gong5si1 qi34 zu34 yyi23 dak3zi4.
  你应该跳个槽,我介绍你到我连襟的公司去做他的搭档。 
  654.侬个艺术细胞丰富来死,葛咾装潢设计完全来事。
  Nong2aak4 ni2ssak4 xi3bao4 fong5fu3le3xi1, gak3lao4 zang5wwang1 sak3ji4 ooe2jju1 le2ssi4.
  你的艺术细胞很丰富,所以搞装潢设计完全行。
  655.帮侬添麻烦啦!
  Bang5nong1 ti51 mo2ve5la1!
  给你添麻烦啦!
  656.朋友淘里,我讲出了末,就帮忙帮到底。
  Bbang2yyou5ddao3li1, ngu23 gang3cak5lak3mak1, jjiou23 bang51 mang23 bang5ddao1 di34.
  朋友之间,我既已说出,就会把忙帮到底的。

  谈恋爱 
  657.我晓得侬会来个!
  Ngu23 xiao3dak4 nong23 we34 le2aak4!
  我知道你会来的!
  658.我勿来末啥人来啊?
  Ngu23 vak1le5mak1 sa3nin4 le2a4 
  我不来谁来呀?
  659.侬真介好唻?
  Nong23 zen51 ga51 hao3le4 
  侬真是那么好吗?
  660.我对别人侪勿好,因为侬发调头叫我来讲讲言话咾。
  Ngu23 de34 bik1nin3 sse23 vak1hao3, yin5wwe1 nong23 fak5 ddiao2ddou4 jiao3ngu4 le23 gang33gang4 ee2oo5lao1.
  我对别人都不好,因为你发指示叫我来谈谈话的啊。
  661.葛末侬频道隔脱伊好唻。
  Gak5mak1 nong23 bbin2ddao4 gak3tak5yyi3hao3le1.
  那么你频道换掉也行啊。
  662.我单飞日脚过得厌脱唻!
  Ngu23 de5fi1 nik1jik3 gu3dak4 yi3tak5le1!
  我单飞的日子过厌啦!
  663.我倒觉着蛮好。
  Ngu23 dao34 gok3ssak4 me51 hao34.
  我倒觉得挺好的。
  664.我会后悔一辈子个呀,对口伐!
  Ngu23 wwe23 oou2hue4 yik3be5zi3aak3ya1, de3va4!
  我会后悔一辈子的啊,对吗!
  665.勿谈了!阿拉到周庄去白相好口伐?
  Vak3dde5lak1! Ak3lak4 dao34 zou5zang1 qi34 bak1xiang3 hao3va4 
  不谈了!我们去周庄玩怎么样? 
  666.伊拉两家头个爱情,已经升了一个台阶。
  Yyi2la4 liang2ga5ddou3aak1 e3xin4, yi3jin4 sen5lak1 yik3aak4 dde2jia4.
  他俩的爱情,已经上升了一个台阶。

  探望病人 
  667.我刚刚晓得侬拉生病,葛咾下仔班来望望侬。
  Ngu23 gang5gang1 xiao3dak4 nong23 lak12 sang51 bbin23, gak3lao4 oo2zi4 be51 le23 mang2mang5nong1.
  我刚知道你在生病,所以下了班来看望你。
  668.我一点点小毛病,侬用勿着来看我个呀!
  Ngu23 yik3di5di1 xiao3mao5bbin1, nong23 yyong2vak5ssak1 le23 koe3ngu5aak3ya1.
  我一点儿小病,侬用不到来看我的!
  669.侬一向身体好来死,哪能辣末生头住医院了?
  Nong23 yik3xiang4 sen5ti1 hao3le5xi1, na2nen4 lak3mak5sang3ddou1 ssi23 yi5yyu3lak 
  你身体一直非常好,怎么突然间住医院了?
  670.是呀,年纪勿饶人,今年四十二岁了。
  Ssi2ya4, ni2ji4 vak1niao3 nin23, jin5ni1 si3ssi5ni3soe3lak1.
  是啊,年纪不饶人,今年四十二了。
  671.过去心脏从来呒没发现毛病,所以搿趟有眼措手勿及。
  Gu3qi4 xin5ssang4 ssong2le4 m2mak4 fak3yyi4 mao2bin4, su5yi1 ggak1tang3 yyou2nge3 cu3sou5vak3jik1.
  过去心脏从来没有发现有病,所以这次有点措手勿及
  672.乃以后,对身体千万大意勿得,省得大家牵记。
  Ne23 yi51 oou23, de34 sen5ti1 qi5ve1 dda2yi5vak3dak1, sang3dak4 dda2ga4 qi5ji1.
  这以后,对身体千万不可大意,免得大家挂念。
  673.搿趟一进医院,再晓得身体健康最最要紧。
  Ggak1tang3 yik3jin4 yi5yyu1, ze51 xiao3dak4 sen5ti1 jji2kang4 zoe3zoe4 yao3jin4.
  这次一进医院,才知道身体健康最最重要。
  674.乃要经常锻炼锻炼。我买了点补药侬吃吃看。
  Ne23 yao34 jin5ssang4 doe3li5doe3li1. Ngu23 ma2lak5di1 bu3yyik4 nong23 qik3qik5koe1.
  这以后要经常锻炼,我买了点补药给你吃吃看。 


  词语: 

  一、亲属名词:爸爸ba5ba1 老爸lao2ba4 姆妈m5ma1:(妈妈) 老妈lao2ma4 爷yya23:父亲的引称。 娘niang:母亲的引称。 老爹lao2dia4/爷爷yya2yya4 唔奶n5na1:(奶奶) 外公nga2gong4 外婆nga2bbo4 阿公ak3gong4/公公gong5gong4 阿婆ak3bbu4/婆婆bbu2bbu4 丈人ssang2nin4 丈姆娘ssang2m5niang1:(岳母) 爷叔yya2sok4:(叔叔) 伯伯bak3bak4 小叔xiao3sok4 婶娘sen3niang4:(婶婶) 姨妈yyi2ma4:妈的姐姐。 阿姨a5yyi1:妈的妹妹。 姨夫yyi2fu4 孃孃niang5niang1:父亲的姐妹。 娘舅niang2jjiou4:(舅舅) 舅妈jjiou2ma4 阿哥ak3gu4/哥哥gu5gu1 阿嫂ak3sao4/ 嫂嫂sao3sao4 阿姐ak3jia4 / 姐姐jia3jia4 姐夫jia3fu4 弟弟ddi2ddi4 弟新妇ddi2xin5vy1:(弟媳) 妹妹me2me4 妹夫me2fu4 老公lao2gong4 老婆lao2bbu4 儿子ni2zi4 新妇xin5vu1:(媳妇) 囡儿noe2n4:(女儿) 女婿nyu2xi4 毛脚mao2jik4:(未婚女婿) 侄子ssak1zi3 侄囡ssak1noe3:(侄女) 孙子sen5zi1 孙囡sen5noe1:(孙女) 外甥nga2sang4 外甥囡nga2sang5noe1 晚娘me2niang4:(后母) 寄爹ji3dia4/过房爷gu3vang5yya1:干爹。 亲眷qin5jyu1/ 亲戚qin5qik1 一家门yik3ga5men1:(一家子)
  二、人品名词:老公公lao2gong5gong1 老太太lao2ta5ta1 老头子lao2ddou5zi1/ 老头lao2ddou4 老太婆lao2ta5bbu1 男小囡noe2xiao5noe1:(男孩) 小姑娘xiao3gu5niang1:(女孩) 小毛头xiao3mao5ddou1:(婴儿) 熟人ssok1nin3 陌生人mak1sang2nin3 胖子pang3zi4 戆大ggang2ddu4:(傻子) 懒惰虫le2ddu5ssong1 老油条lao2yyou5ddiao1:历事久而做事马虎、推拨不动、不听劝戒、油滑的人。
  三、恋爱用词:谈朋友dde23 bbang2yyou4 联网li2mang4 来电le23 ddi23 欢喜侬hoe5xi3nong1/ 爱侬e3nong4 BF/男朋友noe2bbang5yyou1 GF/女朋友nyu2bbang5yyou1 亲密接触qin5mik1 jik3cok4

  语法:

  一.“拉”和“搭”:上海话“伊拉”的“拉”代表复数,它还可以沿用到人的称呼后表示复数类集,如:“伊同学拉侪勿来去。(他与同学们都不来往。)”“我要通知小王拉。(我要通知小王他们。)”用在亲属称呼后除了有“他们”义外,还指代“家”和“那儿”的意思。“搭”做后缀也有“那儿”的意思,并能用于非亲属称呼后,如:“我要到老师搭去。(我要到老师那儿去。)”年轻人“搭”多改为“搿搭”:“我要到老师搿搭去。”见642、643、638、644、361、362、382、401、409、578句。
  二.唯补词:指只作补语的少数几个词。如:1.牢。见454、790句。2. 好。见321、325、464、468、693句。 3. 光。见750句。 4.脱。见477、679、693句。 5. 完。见280、313句。6. 着。见367句。

  第十五单元 请人帮忙 

  帮助做事 
  675.今朝夜快头请侬帮我拿搿点DVD碟片带回去。
  Jin5zao1 yya2kua5ddou1 qin3nong4 bang51 ngu23 nao51 ggak1di4 ddi2vi4 di23 dik3pi4 da3wwe5qi31.
  今天傍晚请你帮我把搿些DVD碟片带回去。
  676.侬到厨房间里一把榔头脱我拿拿来。
  Nong23 dao34 ssi2vang5ge3li1 yik3bo4 lang2ddou4 tak3ngu4 nao5nao3le1.
  你到厨房里替我把一把锤子拿来。
  677.搿两封信侬帮我寄寄脱好口伐?
  Ggak1liang2fong3 xin34 nong23 bang5ngu1 ji3ji5tak1 hao3va4 
  你帮我把这两封信寄掉好吗?
  678.请侬来帮我看看,抽水马桶坏脱了。
  Qin2nong4 le23 bang5ngu1 koe3koe4, cou5si3mo3ddong1 wwa2tak5lak1.
  请你来帮我看看,抽水马桶坏了。
  679.我来帮侬索性拿应用软件统统调脱伊。
  Ngu23 le23 bang5nong23 sok3xin4 nao51 yin5yyong1 nyu2jji4 tong5tong1 ddiao2tak5yyi1.
  我来帮侬把应用软件干脆统统调掉。
  680.一盏电灯开勿亮了,侬帮我来看看好口伐?
  Yik3ze4 ddi2den4 ke5vak3liang3lak1, nong23 bang5ngu1 le23 koe3koe4 hao3va4 
  一盏电灯不亮了,侬帮我来看看好吗?
  681.辣末一趟请侬唻,侬要脱我顶真点做做好!
  Lak2mak5yik3tang1 qin3nong5le1, nong23 yao34 tak5 ngu23 din3zen5di1 zu3zu4 hao34.
  最后一次请侬啦,侬要认真负责点替我做好!
  682.我谢谢侬帮帮忙,脱我灯关关脱,我想睏觉了。
  Ngu23 xxia2xxia5nong1 bang3bang4 mang23, tak3ngu4 den51 gue5gue3tak1, ngu23 xiang34 kuen51 gao3lak4.
  我谢谢你帮帮忙,给我把灯关了,我想睡觉了。
  683.侬窗门开一开,拿空调关脱伊!
  Nong23 cang5men1 ke5yik3ke1, nao51 kong5ddiao1 gue5takyyi1!
  侬把窗门开开,把空调关了!
  684.要是还有别个事体要我帮忙,就打电话拨我。
  Yao3ssi4 e5yyou1 bik1aak4 ssi2ti4 yao34 ngu23 bang51 mang23, jjiou23 dang34 ddi2oo5bak3ngu1.
  要是还有别的事需要我帮忙,就给我打电话。

  搬家 
  685.假使侬新房子已经装修好,我就来帮侬搬场。
  Jia3si4 nong23 xin5vang3zi1 yi3jin4 zang5xiou3hao1, ngu23 jjiou23 le23 bang5nong1 boe51 ssang23.
  假如你新房子已经装修好,我就来帮你搬家
  686.搬勿动末,多叫几个人来搬。
  Boe5vak3ddong3mak1, du5jiao1 ji3aak4 nin23 le23 boe51.
  要是搬不动,就多叫几个人来搬。
  687.下个礼拜除脱礼拜一礼拜三有事体,我其他日脚侪有空拉海。
  Oo2aak4 li2ba4 ssi2tak4 li2ba4 yik5 li2ba4 se51 yyou23 ssi2ti4, ngu23 jji2ta4 nik1jik4 sse23 yyou23 kong3lak5he1.
  下个礼拜除了星期一星期三有事,我其他日子都有空在那儿。
  688.今朝明朝我休息咾,趁机会快点搬好伊。
  Jin5zao1 min2zao4 ngu23 xiou5xik3lao1, cen34 ji5wwe1 kua3di4 boe5hao3yyi1.
  因为今天明天我休息,所以趁机会快点搬好它。
  689.搿眼钢种锅子侪好掼脱伊唻,因为我新个厨房炊具侪买好了咾。
  Ggak1zong3 gang5zong3gu3zi1 sse23 hao34 ggue2tak5yyi3le1, yin5wwe1 ngu23 xin5aak1 ssi2vang4 coe3jju4 ssi23 ma2hao5lak3lao1.
  这点铝锅都可以扔掉了,因为我把新的厨房炊具都买好了。
  690.早两年买个搿只脱排油烟机过时了,葛咾我要换脱一只。
  Zao3liang5ni1 ma2aak4 ggak1zak3 tak3bba4 yyou2yi5ji1 gu34 ssi2lak4, kak3lao4 ngu23 yao34 hoe2tak5yik3zak1.
  早些年买的那个脱排油烟机过时了,所以我要换掉一个。
  691.书脱仔杂志忒重咾,我拿小纸板箱装。
  Si51 tak5 ssakzi4 tak5 ssong2lao4, ngu23 nao51 xiao3zi5be3xiang1 zang51.
  书和杂志太重,所以我用小纸板箱装。 
  692.搿眼破唠嘈,侬还勿掼脱伊啊?
  Ggak1nge3 pu3lao5ssao1, nong23 e51 vak12 ggue2tak5yyi3a1 
  这些破烂,你还不丢了?
  693.房间新家生侪买好了末,搿点破家生侪可以厾脱了!
  Vang2ge4 xin5ga3sang1 sse23 ma2hao5lak3mak1, ggak1di3 pu3ga5sang1 sse23 ku3yi4 dok3tak5lak1.
  既然房间里新家具都买好了,这点破家具都可以丢掉了!
  694.既然侬介欢喜种花,侬一只阳台就专门摆花盆好唻。
  Ji5ssoe1 nong23 ga51 hoe5xi1 zong34 ho51, nong23 yik3zak4 yyang2dde4 jjiou23 zoe5men1 ba34 ho51 hao3le1.
  既然你这么喜欢种花,你把一个阳台就专门放花盆吧。
  695.搿只箱子要特别脱我当心,因为里向是陶器咾瓷器,还有镜框咾啥。
  Ggak1zak3 xiang5zi1 yao34 ddak1bbik3 tak3ngu4 dang5xin1, yin5wwe1 li2xiang4 ssi23 ddao2qi5lao1 ssi2qi4, e5yyou1 jin3kuang5lao3sa1.
  搿只箱子要特别脱我当心,因为里向是陶器咾瓷器,还有镜框咾啥。

  打120 
  696.喂,120是口伐?
  Wwe23, yik3liang4 lin23 ssi2va4 
  喂,是120吗?
  697.我屋里有个老人突然倒拉地浪,大概中风了。
  Ngu23 ok3li4 yyou2aak4 lao2nin4 ddakssoe4 dao3lak4 ddi2lang4, dda2ge4 zong3fong5lak1.。
  我家里有个老年人突然倒在地上,大概是中风了。
  698.请亻那快点来部救护车,豪燥!
  Qin2na4 kua3di4 le23 bbu23 jiou3vu5co1, aao2sao4!
  请你们快点来一辆救护车,快!
  699.我个地址是武宁路36弄9号底楼。
  Ngu2aak4 ddi2zi4 ssi23 vu2nin5lu1 se5ssi1 lok1long4 jiou3aao4 di3lou4.
  我的地址是武宁路36弄9号底楼。

  寻找失物 
  700.我个手机勿见脱了,哪能办?
  Ngu2aak4 sou3ji4 vak3ji5tak3lak1, na2nen4 bbe23 
  我的手机不见了,怎么办?
  701.侬想想清爽,大概拉啥辰光啥地方落脱个?
  Nong23 xiang3xiang4 qin5sang1, dda2ge4 lak12 sa3ddi5fang1 lok1tak2aak3 
  你想清楚,大概在什么时间什么地方掉的?
  702.我吃中饭个辰光还打过两只电话,所以搿个辰光还垃拉个。
  Ngu23 qik5 zong5ve3aak1 ssen2guang4 ee23 dang3gu4 liang2zak4 ddi2oo4, su5yi1 ggak1aak3 ssen2guang4 ee23 lak1lak2aak3.
  我吃午饭的时候还打过两个电话,所以那个时候还在的。
  703.葛末侬下半天到过几个地方?
  Gak5mak1 nong23 oo2boe5ti1 dao3gu4 ji3aak4 ddi2fang4 
  那么你下午到过几个地方?
  704.喔,想起来了,忘记拉填报名单个台子高头。
  O51, xiang3qi5le3lak1, mang2ji5lak1 ddi23 bao3min5de3aak1 dde2zi5gao3ddou1.
  哦,想起来了,忘记在填报名单的桌子上。
  705.乃已经收场了,勿晓得还寻得着口伐了?
  Ne23 yi3jin4 sou51 ssang2lak4, vak3xiao5dak1 e51 xxin2dak5ssak3va1 
  现在已经收场了,不知道还能找到吗?
  706.豪燥跑到哀面去打听,快走!
  Aao2sao4 bbao2dao4 e5mi3qi1 dang3tin4, kua34 zou34!
  快赶到那边去打听,快走!
  707.唷,电话铃响了,“喂,啥人啊?……噢,谢谢侬!”
  yo51, ddi2oo5lin1 xiang3lak4, “Wwe23, sa3nin5a1 ……ao51, xxia2xxia5nong1!”
  唷,电话铃声响了,“喂,谁啊?……哦,谢谢!”
  708.我手机找到了,人家打电话来叫我去领了!
  Ngu23 sou3ji4 zao3dao5lak1, nin2ga4 dang34 ddi2oo4 le23 jiao3ngu4 qi34 lin2lak4! 
  我的手机找到了,人家打电话来叫我去领了!

  词语 

  一、房内器物名词:家生ga5sang1:(家具) 家当ga5dang1:(家产) 台子dde2zi4:(桌子) 圆台yyu2dde4:(圆桌) 写字台xia3ssi5dde1:(书桌) 抽头cou5ddou1(抽屉)凳子den3zi4 椅子yi3zi4 大厨ddu2ssi4 床ssang23 被头bbiddou:(被子) 单被de5bbi1:(被单) 褥子niok1zi3 / 垫被ddi2bbi4 枕头zen3ddou4 席子xxik1zi3 镜子jin3zi 面盆mi2bben4:(脸盆) 毛巾mao2jin4 脚盆jik3bben4 热水瓶nik1si2bbin3 饮水器yin3si5qi1 冰箱bin5xiang1 微波炉vi2bu5lu1 脱排机tak3bba5ji1 洗衣机xi3yi5ji1 砧墩板zen5denbe:(砧板) 扫帚sao3zou4 畚箕fen5ji1 鸡毛掸帚ji5mao3doe3zou1 片哌脚扶梯pak3jik5vu3ti1:人形扶梯。 莲蓬头li2bbong5ddou1:淋浴喷淋器。 板刷be3sak4 / 刷子sak3zi4 电灯ddi2den4 电视机ddi2ssi5ji1 电脑ddi2nao4 照相机zao3xiang5ji1 钟zong51 手表sou3biao4 洋伞yyang2se4:(雨伞)。缩折伞sok3zak5se1 拖线板tu5xi3be1:插座接线板。 绳子ssen2zi4 洋钉yyang2din4:(钉子) 螺丝lu2si4 捻凿ni5ssok1:(螺丝刀) 榔头lang2ddou4 老虎钳lao2fu5jji1 :(钳子) 
  二、交际词语: 牌头bba2ddou4:靠山。 派头pa3ddou4:气派。 架子ga3zi4 义气ni2qi4 有数yyou2su4:有把握;有交情。 噱头xuik3ddou5:滑稽;花招;令人发笑。 名堂min2ddang4花样,名目;道理。 门槛men2ke4:窍门,办法。 绕轧niao2ggak4:事情遇到的障碍。 头子ddou2zi4:处理人事关系的本领。 老交lao2jiao4:深交。 上路ssang23 lu23:够朋友;讲理,做事对头。 大路dda2lu4:做事大方。 搭头dak3ddou4:搭子。 搭档dak3dang4 花头ho5ddou1:花样;多样的变换方法;不正当关系的苗头。 领盆lin23 bben23:服输。 翎子lin2zi4:暗示。 乐开lok3ke4:在理,又宽容。 着底ssak1di4:差极了。 买账ma2zang4:服帖。 候进oou2jin4:跟进。 当势dang5si1:关头。 落挢lok1jjiao3:故意与人为难作梗。 吃相qik3xiang4:模样,尤指争吵时的架势。 路道lu2ddao4:门路,办法。 窍槛qiao3ke4:窍门。 厥倒juik3dao4:吃惊于意外,不可思议,令人几乎昏厥。 挖儿丝wak3er5si1:办法、窍门,噱头。 吞头势ten5ddou3si1:模样,面色,架势。 揩油ka51 yyou23:占便宜。 混腔司wwen2qiang5si1:找机会混。 搅头劲ggao2ddou5jin1:反复纠缠的劲儿。 奥门痛ao3men5tong1:有苦压在心里说不出。 兜得转dou5dak3zoe1:路路通。 笑勿动xiao3vak5ddong1:特高兴,乐死人。 看勿懂koe3vak5dong1:不可理解,不可思议。 帮帮忙bang3bang4 mang23:多关照,给点面子;对对方表示不满或异议。 
  三、词语更替:老派上海话多用横线前面的词,新派上海话多用横线后面的词。寻xxin23——找zao34,喊he34——叫jiao34,讨tao34——要yao34,调ddiao23——换ooe23,摆ba34——放fang34,领lin23——带da34,搨tak5——涂ddu23,隑gge23——靠kao34,着zak5——穿coe51,跑bbao23——走zou34,驮ddu23——背be34。 

  语法

  一.表示结果:用“脱”。如“V脱”、“A脱”,如:“掼脱(丢掉)”、“厌脱(厌倦了)”、“瘦脱(瘦了)”,见651、661、678、693句。“V脱伊”和“VV脱”都是在话题句中,“伊”复指话题,是一个虚化的词,如661句中,“伊”复指“频道”;又见679、683、677、682句。
  二.复句2:上海话复句中有两套关联词,一套旧的是本土的,另一套新的是吸收北方话的。两套都在用,有时会叠加用。1. 假推关系:旧形式:……末,……,见658、686、719、376句;……个言话,……,见341、379句;新形式:假使 / 要是……,就……,见685、759句;要勿是……,也……,见821句。2. 直推关系:旧:……了末,……,见656、693、716、425句;新:既然……,就……,见694句。 3. 因果关系:旧:……咾,……,见688、691、713、264句;……葛咾……,见654、664句;新旧结合:……,因为……咾,见660、689句;因为……,见695句;新:……,所以……,671、702句。

  第十六单元 生病就医 

  人体长相 
  709.伊长个是三角身胚,立拉海看上去瞎帅!
  Yyi23 zang3aak4 ssi23 se5gok3sen3pe1, lik1lak2he3 koe3ssang5qi1 hak3se4!
  他上身长得呈倒三角形,站在那里看上去特帅!
  710.小林个眉毛生得浓,眼睛又大,眼睫毛老长。
  Xiao3lin5aak1 mi2mao4 sang5dak1 niong23, nge2jin4 yyou23 ddu23, nge2jik5mao1 lao23 ssang23.
  小林的眉毛长得浓,眼睛又大,睫毛很长。
  711.伊个体形生得匀称来!肩胛阔,腰身细,肚皮又呒没大出来。
  Yyi2aak4 ti3yyin4 sang5dak1 yyun2cen4 le23! Ji5gak1 kuak5, yao5sen1 xi34, ddu2bbi4 yyou23 m2mak4 ddu2cak5le1.
  他的体形生得很匀称!肩膀宽,腰身窄,肚子又没凸出来。
  712.伊平常注意锻炼咾,胸肌腹肌侪是邦邦硬个!
  Yyi23 bbin2ssang4 zi3yi4 doe3li5lao1, xiong5ji1 fok3ji4 sse2ssi4 bang5bang1 ngang2aak4.
  他平常注意锻炼,所以胸肌腹肌都是非常硬的!
  713.勿像有种男小囡,生了细细长长,像根豆芽菜。
  Vak1xxiang3 yyou2zong4 noe2xiao5noe1, sang5lak1 xi3xi4 ssang2ssang4, xxiang2gen4 ddou2nga5ce1.
  不像有些男孩子,生得又瘦又长,像根豆芽。
  714.伊末,又是矮墩墩,又是壮得肉也绽出来。
  Yyi2mak4, yyou2ssi4 a3den5den1, yyou2ssi4 zang3dak4 niok1aa2 sse2cak5le1.
  伊又是矮矮的,又是胖得肉也鼓出来。
  715.吃得忒多,长得胖来死,乃末要影响发育。
  Qik3dak1 tak5 du51, zang3dak4 pang3le5xi1, ne2mak4 yao34 yin3xiang4 fak3yuik4.
  吃得太多,长得很胖,那就要影响发育。
  716.脚一长了末,就显得苗条得来,摆起poss来末一级!
  Jik5 yik5 ssang2lak5mak1, jjiou23 xi3dak4 miao2ddiao5dak1 le23, ba3qi4 po5si3le3mak1 yik3jik4.
  脚一长之后,就显得很苗条,摆起架势来棒极了!
  717.侬看伊戆头戆脑个样子,倒也蛮可爱。
  Nong23 koe34 yyi23 ggang2ddou5ggang3nao3aak1 yyang2zi4, dao34 aa23 me51 ku3e4.
  你看他傻乎乎的模样,倒也挺可爱。
  718.伊打扮得妖里妖气戆头势勿谈!
  Yyi23 dang3be5dak1 yao5li3yao3qi1, ggang2ddou5si1 vak1dde3!
  她打扮得妖里妖气,一副傻样!

  说自我保健 
  719.身体好末,人老起劲;勿好末,啥事体也勿想做。
  Sen5ti1 hao3mak4, nin23 lao23 qi3jin4; vak3hao5mak1, sa34 ssi2ti4 aa23 vak1xiang3 zu34.
  身体好了,人很带劲;如果不好,什么事也不想做。
  720.一泼老头老太,天天勿脱班,弯腰昂头转身体。
  Yik3pak4 lao2ddou5lao3ta1, ti5ti1 vak1tak3 be51, we51 yao51 ngok12 ddou23 zoe34 sen5ti1.
  一拨老年人,天天勿落下,弯腰昂头转身体。
  721.从小勿锻炼,一日到夜做功课,乃末弄出骺背近视眼。
  Ssong2xiao4 vak3doe5li1, yik3nik4 dao34 yye23 zu3gong5ku1, ne2mak4 nong5cak1 hou5be1 jjin2ssi5nge1.
  从小不锻炼,一天到晚做功课,这下子就搞成驮背近视眼。
  722.生活要做细,吃饭要吃粗,三餐勿吃多。
  Sang5wwak1 yao34 zu34 xi34, qik5 ve23 yao34 qik5 cu51, se5coe1 vak1qik3 du51.
  生活要做细,吃饭要吃粗,三餐不吃多。
  723.气气闷闷生毛病,嘻嘻哈哈添寿命。
  Qi3qi4 men5men1 sang51 mao2bbin4, xi5xi1 ha5ha1 ti51 ssou2min4.
  气气闷闷生大病,嘻嘻哈哈添寿命。
  724.勤汏浴,勤理发,勤换衣裳,勤打扫房间,卫生第一。
  Jji23 dda2yok4, jjin23 li2fak4, jjin2ooe4 yi5ssang4, jjin23 dang3sao4 vang2ge4, wwe2sen4 ddi2yik4.
  勤洗浴,勤理发,勤换衣裳,勤打扫房间,卫生第一。
  725.最好备一本家用医卫手册拉枕头边,常常翻翻看看。
  Zoe3hao4 bbe23 yik3ben4 jia5yyong1 yi5wwe1 sou3cak5lak1 zen3ddou5bi1, ssang2ssang4 fe5fe1 koe3koe4. 
  最好备一本家用医卫手册在枕头边,常常翻翻看看。
  726.昨日我去看医生咾做检查,看看有勿有啥毛病。
  Ssok1nin3 ngu23 qi34 koe34 yi5sang3lao1 zu ji3sso4, koe3koe4 yyou2vak5yyou1 sa34 mao2bbin4.
  昨天我去看医生做检查,看看有没有病。
  727.忙了勿注意休息咾锻炼,晏歇点生大毛病起来来勿及。
  Mang2lak4 vak3zi5yi1 xiou5xik3lao1 doe3li4, e3xik5di1 sang51 ddu2mao5bbin3qi3le1 le2vak5jji1.
  忙了不注意休息和锻炼,待会儿生起大病来就来勿及了。
  728.补药好是好,不过药补勿如食补。
  Bu3yyik4 hao3ssi4 hao34, bak3gu4 yyik3bu4 vak1lu3 ssak1bu3.
  补药虽然好,不过药补不如食补。

  在诊疗室 
  729.轮到我了,是口伐?
  Len2dao4 ngu2lak4, ssi2va4 
  轮到我了吗?
  730.侬坐下来,有啥勿适意?
  Nong23 ssu2oo5le1, yyou2sa4 vak3sak5yi1 
  你坐下来,有什么不舒服?
  731.心口头有眼痛咾,饭吃勿落。
  Xin5kou3ddou1 yyou2nge4 tong3lao4, ve23 qik3vak5lok1.
  胸口有点儿疼,所以吃不下饭。
  732.搿搭痛阿是?搿个是胃痛。
  Ggak1dak3 tong34 ak3ssi4 Ggak1aak3 ssi23 wwe2tong4.
  这里疼是吗?那是胃痛。
  733.痛了几日了?侬老早胃病有口伐?
  Tong3lak4 ji3nik5lak1 Nong23 lao2zao4 wwe2bbin4 yyou2va4?
  痛了几天了?你从前有胃病吗?
  734.痛是痛过歇个,呒没现在介厉害。
  Tong34 ssi23 tong3gu5xik3aak1, m2mak4 yyi2sse4 ga51 li2ee4.
  痛过,但是没现在这么厉害。
  735.胃口哪能?想勿想吐?
  Wwe2kou4 na2nen4 Xiang3vak5xiang1 tu34 
  胃口怎么样?想不想吐?
  736.有点恶心,但是吐勿出来。
  Yyou2di4 ok3xin4, dde2ssi4 tu3vak5cak3le1.
  有点恶心,但是吐不出来。
  737.勿放心末,侬去做只胃镜查一查。
  Vak1fang3 xin5mak1, nong23 qi34 zu34 yik3zak4 wwe2jin4 sso2yik5sso1.
  要是不放心的话,你去做个胃镜查一查。
  738.搿眼药一天吃三次。
  Ggak1nge3 yyik12 yik3ti4 qik5 se5ci1.
  这点药一天吃三次。
  739.饭后药水吃瓶盖头一盖头,药片吃一粒。
  Ve2oou4 yyiak1si3 qik5 bbin2ge5ddou1 yik3ge5ddou1, yyiak1pi3 qik5 yik3lik4.
  饭后喝一个瓶盖容量的药水,吃一颗药片。
  740.乃以后一定要防止着冷,吃饭勿要吃了过头。
  Ne23 yi51 oou23 yik3ddin4 yao34 bbang2zi4 ssak12 lang23, qik5 ve23 vak1yao3 qik3lak4 gu34 ddou23.
  这以后一定要防止着冷,饭不要吃得过了头。

  词语: 

  一、身体名词:头ddou23 面孔mi2kong4 眉毛mi2mao4 眼睛ngu2jin4 眼乌珠nge2wu5zi1:(眼珠) 鼻头bik1ddou3:(鼻子) 耳朵ni2du4 嘴巴zi3bo4 牙齿nga2ci4 舌头ssak1ddou3 胡咙vu2long4:(喉咙) 头颈ddou2jin4 胸膛xiong5ddang1 背心be3xin4 肚皮ddu2bbi4:(肚子) 下身oo2sen4 屁股pi5gu1 手sou34 手臂巴sou3bi5bo1:(手臂) 手节头sou3jik5ddou1:(手指) 脚jik5:足,腿。 脚馒头jik1moe5ddou1:(膝盖) 脚趾头jik3zi5ddou1 脑子nao2zi4 心脏xin5ssang1 胃wwe23 肝goe51 腰子yao5zi1:(肾) 肚肠ddu2ssang4:(肠子) 
  二、身体动作词:搔zao51:(挠) 揿qin34:(按) 摸mok12 搓cu51 dik5:掐拧。 扭niou51:(拧) 掴guak:用巴掌打。 掐kak5 捏nik12 撸lu5:(捋) 别bbik12:别转。 抠kou51:(挖) 搿ggak12:双手合抱。 凿ssok12 扛gang51/ang51 跌dik5 轧ggak12:(挤) 削xik5 剥bok5 抳ni51:来回擦。 拆cak5 射ssa23:拉尿的“拉”。 
  三、生动形容词:重墩墩ssong2den5den1:形容量重。 轻悠悠qin5you3you1:形容重量轻或轻手轻脚做事、轻声说话。 瘪塌塌bik3tak5tak1:形容扁瘪、口袋空虚。 实结结ssak1jik2jik3:形容充实饱满。 酸几几soe5ji3ji1:酸酸的。 毛乎乎mao2fu5fu1:形容不光滑。 神烊烊ssen2yyang3yyang1:形容入神后忘乎所以。 鬼触触ju3cok5cok1:形容鬼鬼祟祟样子。 昏冬冬huen5dong3dong1形容头昏糊涂样子。 浮惹惹vou2ssa5ssa1:形容做事不稳不牢靠。 嗲溜溜dia3liou5liou1:形容娇媚的样子。 

  语法: 

  一.形容词生动形式:1. A头势,是A头势勿谈的省略。表示A的程度不去说它了,很厉害。如:“红头势”,“轧头势”,“凶头势勿谈”,“搞头势勿谈”又见718句。2. 用作贬义的,有A头A脑、A里A气,见717、718句,又如:“花头花脑(善于想出各种主意诱惑人)”、“野头野脑(不循规矩,冒冒失失,不文雅)”、“怪里怪气(怪异,不合常情)”、“乡里乡气(十分土气)”。
  二.动宾趋的语序:见727句。普通话说“生起大病来”,上海话可说“生大毛病起来”,或“生起来大毛病”。
  三.连词: 1. 葛kak5:那么。见732句。 2. 葛末kak5mak1:那么。见703、635、661、552、131句。3. 葛是kak5ssi1:那当然是。见140句、428。4. 乃:这下。见674、672、705句。5. 乃末。见715句。6. 要末yao3mak4:要不,不然。见796、539句。 

  第十七单元 工作求职 

  职业和工作 
  741.一当培训期满,我就可以做一个银行出纳员。
  Yik3dang4 bbe2xun4 jji23 moe23, ngu23 jjiou23 ku3yi4 zu3yik5aak1 yin2aang4 cak3nak5yyu1.
  一当培训期满,我就可以做一个银行出纳员。
  742.只有我自家开始做生意个辰光,我再觉着称心如意。
  Zak3yyou4 ngu23 ssi2ga4 ke5si1 zu3sang5yi3aak1 ssen2guang4, ngu23 ze51 gak3ssak4 cen3xin5ssi3yi1.
  只有我自己开始做生意的时候,我才觉得称心如意。
  743.退休也退休了,还常常拨伊拉请得去做顾问。
  Te3xiou5aa1 te3xiou5lak1, e51 ssang2ssang4 bak5 yyi2la4 qin3dak5qu1 zu34 gu3ven4.
  已经退休了,但还常常被他们请去做顾问。
  744.伊个工作工资老高,工作辰光也交关理想。
  Yyi2aak4 gong5zok1 gong5zi1 lao23 dao51, gong5zok1 ssen2guang4 aa23 jiao5gue1 li2xiang4.
  他的工作工资很高,工作时间也相当理想。
  745.只要伊拉事业浪做出成就,就可能派到国外去合作研究。
  Zak3yao4 yyi2la4 ssi2nik5lang1 zu3cak4 ssen2jjiou4, jiou23 ku3nen4 pa3dao4 gok3nga5qu1 aak1zok3 ni5jiou1.
  只要他们事业上做出成就,就可能派到国外去合作研究。
  746.我喜欢画油画,但是我勿想拿伊做我个终身职业。
  Ngu23 xi3hoe4 oo23 yyou2oo4, dde2ssi4 ngu23 vak1xiang3 nao5yyi1 zu34 ngu2aak4 zong5sen1 zak3nik4.
  我喜欢画油画,但是我不想拿它做我的终身职业。
  747.勿管侬到勿到搿爿厂里去工作,总归要告诉我一声。
  Vak1goe3 nong23 dao3vak5dao1 ggak1bbe3 cang3li5qi1 gong5zok1, zong3gue4 yao34 gao5su3yik3sang1.
  不管你到不到这家厂里去工作,总要告诉我一下。
  748.伊东托人,西应聘,为来为去为仔做自家称心个生活。
  Yyi23 dong5tok1 nin23, xi51 yin5pin1, wwe2le5wwe3qi1 wwe2zi4 zu34 ssi2ga4 cen3xin5aak1 sang5wwak1.
  他东托人,西应聘,总而言之是为了做自己称心的生活。
  749.即使我拿勿到高个工资,我也勿肯放弃搿只饭碗头。
  Jik3si4 ngu23 ne5vak3dao1 gao5aak1 gong5zi1, ngu23 aa23 vak1ken3 fang3qi4 ggak1zak3 ve2oe5ddou1.
  即使我拿不到高工资,我也不肯放弃这个饭碗。
  750.今朝忙做忙,也要做光搿点生活再走。
  Jin5zao1 mang2zu4 mang23, aa2yao4 zu3guang4 sang5wwak1 ze51 zou34.
  今天即使再忙,也要做完这点生活才走。

  应聘和报考 
  751.先生,请侬自我介绍一下,侬有啥个专长?
  Xi5sang1, qin3nong4 ssi2ngu4 jia3ssao5yik3xia1, nong23 yyou23 sa3aak4 zoe5ssang1.
  先生,请你自我介绍一下,你有什么专长?
  752.我既有比较强个英语听力、口语、写作能力,又受到中文语言文字个系统训练。
  Ngu23 ji51 yyou23 bi3jiao4 jjiang2aak4 yin5nyu1 tin5lik1、 kou3nyu4、 xia3zok4 nen2lik4, yyou23 ssou2dao4 zong5ven1 nyu2yyi4 ven2zzi5aak1 yyi2tong4 xun3li4.
  我既有比较强的英语听力、口语、写作能力,又受到中文语言文字的系统训练。
  753.侬为啥要到阿拉公司来应聘?
  Nong23 wwe2sa4 yao34 yao34 ak3lak4 gong5si1 le23 yin5pin1 
  侬为什么要到阿拉公司来应聘?
  754.因为亻那公司个业务能够发挥我个特长。
  Yin5wwe1 na23 gong5si3aak1 nik1vu3 nen2gou4 fak3hue4 ngu2aak4 ddek1ssang3.
  因为你们公司的业务能够发挥我的特长。
  755.侬认为可以胜任阿里方面个工作?
  Nong23 nin2wwe4 ku3yi4 sen3ssen4 aa2li4 fang5mi3aak1 gong5zok1 
  你认为可以胜任那些方面个工作?
  756.我可以做中英双向翻译,参加脱外国人交际谈判。
  Ngu23 ku3yi4 zu34 zong5yin1 sang5xiang1 fe5yyik1, coe5ga1 tak5 nga2gok5nin1 jiao5ji1 dde2poe4.
  我可以做中英双向翻译,参加跟外国人交际谈判。
  757.我要报考亻那个职业培训班,啥辰光考试?
  Ngu23 yao34 bao3kao4 na2aak4 zak3nik4 bbe2xun5be1, sa3ssen5guang1 kao3si4 
  我要报考你们的职业培训班,哪天考试?
  758.请侬拿搿张表格填好,考试就拉搿个月廿号。
  Qin3nong4 nao51 ggak1zang3 biao3gak4 ddi2hao4, kao3si4 jjiou23 lak12 ggak1aak2yyuik3 ne2aao4.
  请你把这张表格填好,考试就在这个月二十号。
  759.假使考取了,要学几个月?
  Jia3si4 kao3qu5lak1, yao34 ook12 ji3aak4 yyuik12 
  如果考取了,要学几个月?
  760.要学三个号头,全部用业余辰光。
  Yao34 ook12 se5aak1 aao2ddou4, jju2bbu4 yyong23 nik2yyu5ssen3guang1.
  要学三个号头,全部用业余时间。
  761.啥个内容要考?参考书有口伐?
  Sa3aak4 ne2yyong4 yao34 kao34 Coe5kao3si1 yyou2va4 
  要考什么内容?有参考书吗?
  762.侬看搿张表好唻,高头已经写清爽了。
  Nong23 koe34 ggak1zang3 biao34hao3le1, gao5ddou1 yi3jin4 xia3qin5sang3lak1.
  侬看这张表吧,上面已经写清楚了。

  找工作 
  763.先生,我想找一份工作。
  Xi5sang1, ngu23 xiang34 zao34 yik3ven4 gong5zok1.
  先生,我想找一份工作。
  764.侬想找阿里方面个工作?
  Nong23 xiang34 zao34 aa2li5fang3mi3aak1 gong5zok1 
  侬想找哪个方面的工作?
  765.做餐馆服务员啊、酒吧招待员啊,侪可以。
  Zu34 coe3goe4 vok2vu5yyu3a1、 jiou3ba4 zao5dde3yyu3a1, sse23 ku3yi4.
  做餐馆服务员啊、酒吧招待员啊,都可以。
  766.侬普通话讲得来口伐?
  Nong23 pu3tong5oo1 gang3dak5le3va1 
  你会讲普通话吗?
  767.当然会个,不过上海言话讲大勿来。
  Dang5ssoe1 wwe2aak4, bak3gu4 ssang2he5ee3oo1 gang3dda5vak3le1.
  当然会的,不过上海话不太会讲。
  768.勿要紧个,当然最好还是买本会话书学学上海话。
  Vak3yao5jin3aak1, dang5ssoe1 zoe3hao4 ee2ssi4 ma2ben4 wwe2oo5si1 ook1oo2 ssang2he5oo1.
  没关系,当然最好还是买本会话书学学上海话。
  769.“再来吧”酒吧要招一个服务员,侬有兴趣口伐?
  “ze5le3ba1” jiou3ba4 yao34 yik3aak4 vok1vu2yyu3, nong23 yyou23 xin3qu5va1 
  “再来吧”酒吧要招一个服务员,你有兴趣吗?
  770.好个呀,薪金多少?休息日有口伐?
  Hao3aak5ya1, xin5jin1 du5sao1 Xiou5xik3nik1 yyou2va4 
  好吧,薪金多少?有休息天吗?
  771.每月六百元,每周一天休息,可以口伐?
  Me5yyuik1 lok1bak2kue3, me5zou4 yik3ti4 xiou5xik1, ku3yi5va1 
  每月六百元,每周一天休息,行吗?
  772.请侬搿张表填一填,等阿拉个通知。
  Qin3nong4 ggak1zang2biao3 ddi2yik5ddi1, den34 ak3lak5aak1 tong5zi4.
  请你把搿张表填一下,等我们的通知。

  上班和出差 
  773.勿是瞎讲,我搿份工作真叫呒没劲!
  Vak1ssi3 hak3gang4, ngu23 ggak1ven3 gong5zok1 zen5jiao1 m2mak4 jin34!
  不是瞎说,我这份工作真是没劲!
  774.侬常常出差,东南西北闯闯,勿要忒潇洒噢!
  Nong23 ssang2ssang4 cak3ca4, dong5noe3xi3bok1 cang3cang4, vak1yao3 tak5 xiao5sa3ao1!
  侬常常出差,东南西北闯闯,太潇洒啦!
  775.长年累月投东投西忙煞,生活忒呒没规律了。
  Ssang2ni5le3yyuik1 ddou2dong5ddou3xi1 mang2sak4, sen5wwak1 tak5 m2mak4 gue5lik3lak1.
  长年累月东奔西走忙死了,生活太没有规律了。
  776.侬个差使调拨我做做就好了。
  Nong2aak4 cak5si1 ddiao2bak4 ngu23 zu3zu4 xxiou23 hao2lak4.
  你的差使换给我做干就好了。
  777.真叫看人挑担勿吃力,我脱侬调一调好口伐?
  Zen3jiao4 koe34 nin23 tiao51 de34 vak1qik3 lik12, ngu23 tak5nong23 ddiao2yik5ddiao1 hao3va4 
  真叫做看人挑担不吃力,我和你换一换好吗?
  778.好呀!我现在是日日度死日度过去算帐。
  Hao3ya4! Ngu23 yyi2sse4 ssi23 nik1nik3 ddu2xi5nik1 ddu2gu5qi1 soe34 zang34.
  好啊!我现在是天天混日子混过去算数。
  779.闲是闲得来呒没事体做。
  Ee2ssi4 ee2dak4 le23 m2mak4 ssi2ti4 zu34.
  实在闲得没事干。
  780.工资末,是侬个零头;上班末,大家淘淘浆糊。
  Gong5zi3mak1, ssi23 nong2aak4 lin2ddou4; ssang2be4mak1, dda2ga4 ddao2ddao4 jiang5vu1.
  工资是你的零头;上班时间大家随便混混。
  781.下班辰光勿到末,大家就想滑脚。
  Oo2be4 ssen2guang4 vak3dao5ma1, da2ga4 jjiou23 xiang34 wwak1jik3.
  下班时间还没,大家就想溜走。
  782.侬讲有劲口伐?
  Nong23 gang34 yyou23 jin3va4 
  你说有劲吗?

  词语 

  惯用语:扎面子zak5 mi2zi4:争面子;有面子。 轧苗头ggak12 miao2ddou4:审时度势。 轧闹猛ggak1nao2mang3:凑热闹。 出毛病cak5 mao2bbin4:出问题。 出风头cak3fong5ddou1:显耀自己;有光彩,很神气。 插外快cak5 nga2kua4:占意外的便宜。 讨手脚tao34 sou3jik4:给人添麻烦。 吃生活qik5 sang5wwak1:挨打。 吃轧档qik5 ggak1dang3:两头受气。 吃排头qik5 bba2ddou4:受人批评。 讲斤头gang3jin5ddou1:各不相让地讲条件。 收骨头sou51 guak3ddou4:对人开始严加管束,不得松垮。 买面子ma23 mi2zi4:讲情面。 别苗头bbik12 miao2ddou4:比高低。 拆穿绷cak3coe5bang1:露底。 拆烂污cak5 le2wu4:做事不负责任。 牵头皮qi51 ddou2bbi4:提起或数落人家一个旧过失、把柄或已改正的缺点。 捉扳头zok3be5ddou1:找茬儿。 触霉头cok5 me2ddou4:倒霉;挖苦;用不吉利的话损人。 敲竹杠kao51 zok3gang4:敲诈。 做手脚zu34 sou3jik4:制造假象。 搭手脚dak5 sou3jik4:插进来增添麻烦。 做人家zu3nin5ga1:节俭。 打相打dang3xiang5dang1:打人。 骂山门mo2se5men1:骂人。 横东道wwang2dong5ddao1:打赌。 敲木鱼kao51 mok1yyu3:再三告诫。 豁翎子huak5 lin2zi4:给暗示。 寻开心xxin2ke5xin1:开玩笑;逗着玩。 搭讪头dak3se5ddou1:为与生人接近而找话说;与人随便拉话。 避风头bbi2feng5ddou:躲过人祸;避过某事、某运动最剧烈的阶段。 戳壁脚cok3bik5jik1:背后挑拨,说坏话。 拎勿清lin5vak3qin1:头脑愚笨,不能领会;为人处事不得要领。 矫路子jiao34 lu2zi4:矫正地方的思路、言行。 淘浆糊ddao2jiang5vu1:马马虎虎、敷衍塞责;不讲原则,和稀泥;说话东拉西扯;调解,摆平。 一只鼎yik3zak4 din34:最优秀的。 一帖药yik3tik4 yyik12:甘心顺从、佩服。 三脚猫se5jik3mao1似都懂但都不精通的人。 十三点ssak1se2di3:骂说出做出惹人讨厌的话或举动,或骂这样的人。 温吞水wen5ten3si1不冷不热、不紧不慢的脾气。 小儿科xiao3er5ku1:不起眼、很简单的事;吝啬、气派小;做小孩做的幼稚可笑的事。 百有份bak3yyou5ven1:爱管闲事,件件事都介入。 外插花nga2cak5ho1:计划之外的插入。 拗门痛ao3men5tong1:难以明言的痛楚。 软脚蟹nyu2jik5ha1:胆小、意志薄弱的人。 野路子yya2lu5zi1:非正统,非科班出身。 勿入调vak3ssak5ddiao1:言行庸俗低级。 脚碰脚jik3bbang5jik1:差不离。 

  语法 

  一.复句3:1. 转折关系:旧:V是V,……,见728、734、617句;新:……,但是……,见746句;……,不过……,见828句;2. 让步关系:旧:V做V,也……,见750句;即使……,也……,见749句。3. 条件关系:只有……再……,见742句,只要……,就……,见745句,勿管……,总归……,见747句;旧:除脱仔……还……,见783句;一……再……,见673句;一……就……,见741、793句;一……总……,见591句。4. 目的关系:旧:……,为来为去为仔……,见748句。
  二.末:1. 引出话题:780、781、714句。2. 引出虚拟句:“讲出来末,就要拆穿西洋镜、”又如658、719句。3. 表示当然语气:“侬本来就勿来三末!”4. 表示劝听、商量语气:“歌侬先唱末!”5. 表示轻微反驳语气:“我呒没做错末!”见663句。6. 表示没有料到语气:常和“个”一起合成“个末”。如:“搿点火腿蛮便宜个末。”又见391句。

  第十八单元 娱乐休闲 

  爱好和游戏 
  783.侬除脱仔专业之外,还有啥特别爱好口伐?
  Nong23 ssi2tak5zi1 zoe5nik1 zi34 nga23, e5yyou1 sa34 ddak1bbik2 e3hao5va1 
  侬除了专业之外,还有什么别爱好吗?
  784.休息日脚侬看电视以外,还欢喜啥地方去转转?
  Xiou5xik3nik3jik1 nong23 koe34 ddi2ssi4 yi34 nga23, e51 hoe5xi1 sa3ddi5fang3qi1 zoe3zoe4 
  休息天你看电视以外,还喜欢去什么方转转?
  785.拍照相,只勿过是我一项业余爱好。
  Pak5 zao3xiang4, zak3bak5gu1 ssi23 ngu23 yik3aang4 nik1yyu3 e3hao4.
  照相,不过是我的一项业余爱好。
  786.搿套钱币要弄到邪气难个,侬用了多少长个辰光搜集齐个啊?
  Ggak1tao3 xxi2bbi4 yao34 nong5dao1 xxia2qi4 ne2aak4, nong23 yyong2lak4 du5sao1 du5sao1 sang2aak4 ssen2guang4 sou5jjik1 jji2aak5a1 
  要搞到这套钱币很难,你用了多久搜集齐的?
  787.我觉得集邮是一种有益个休闲,因为常常可以使得我入迷。
  Ngu23 gok3dak4 jjik1yyou3 ssi23 yik3zong4 yyou2yik5aak1 xiou5ee1, yin5wwe1 ssang2ssang4 si3dak4 ngu23 ssak12 mi23.
  我觉得集邮是一种有益的休闲,因为常常可以使我入迷。
  788.我勿欢喜跑出去白相,常庄拉屋里泡壶咖啡,帮朋友着着围棋象棋。
  Ngu23 vak3hoe5xi1 bbao2cak5qi1 bbak1xiang3, ssang2zang4 lak12 ok3li4 pao3vu4 ka5fi1, bang51 bbang2yyou4 zak3zak4 wwe2jji4 xxiang2jji4.
  我不喜欢出去玩,常常在家泡壶咖啡,跟朋友下围棋象棋。
  789.伊好像对音乐剧咾啥老感兴趣,而且还邪气懂经。
  Yyi23 hao3xxiang4 de34 yin5yyik3jjik3lao3sa1 lao23 goe34 xin3qu4, er2qi4 e51 xxia2qi4 dong3jin4.
  他好像对音乐剧什么的很感兴趣,而且还非常内行。
  790.我还常庄看上海滑稽,或者一家门围牢仔电视机看足球。
  Ngu23 e51 ssang2zang4 koe34 ssang2he4 wwak1ji3, ook1ze3 yik3ga5men1 wwe2lao5zi1 ddi2ssi5ji1 koe34 zok3jjiou4.
  我还常常看上海滑稽,或者全家围着电视机看足球。
  791.搓麻将我难板来来,因为一上劲起来辰光侪搭脱。
  Co51 mo2jiang4 ngu23 ne2be4 le2le4, yin5wwe1 yik5 ssang23 jin34 qi3le4 ssen2guang4 sse23 dak3tak4.
  打麻将我偶尔玩一下,因为一入迷的话时间都耗掉。
  792.我一操机就呒没底,游戏打打,动漫看看,辰光侪送拨伊了。
  Ngu23 yik3 cao34 ji51 jjiou23 m2mak4 di34, yyou2xi4 dang3dang4, dong2me4 koe3koe4, ssen2guang4 ssi23 song3bak5yyi3lak1.
  我一上机就没个完,打游戏,看动漫,时间都给了它了。
  793.侬哪能一有空就上网,冲浪灌水打QQ,一个夜头就掼拨伊了?
  Nong23 na2nen4 yik3 yyou23 kong34 jjiou23 ssang23 mang23, cong51 lang23 goe34 si34 dang34 kiou5kiou1, yik3aak4 yya2ddou4 jjiou23 ggue2bak5yyi3lak1 
  你怎么一有空就上网,冲浪灌水打QQ,一个夜晚就扔给它了?
  794.侬有侬个爱好,我有我个兴趣,关侬啥事体!
  Nong23 yyou23 nong2aak4 e3hao4, ngu23 yyou23 ngu2aak4 xin3qu4, gue3nong4 sa34 ssi2ti4!
  你有你的爱好,我有我的兴趣,不管你甚事!

  洗澡健身 
  795.我有两张汏浴票子拉海,今朝告我一道去汏浴去口伐?
  Ngu23 yyou23 liang2zang4 dda2yyok4 piao5zi3lak3he1, jin5zao1 gao34 ngu23 yik3ddao4 qi34 dda2yyok5qi3va1 
  我有两张洗澡票在那儿,今天和我一起去洗澡吗?
  796.汏啥个浴?桑拿浴我是怕闷煞脱个,要末就大汤泡泡。
  Dda23 sa3aak4 yyok12 Sang5na3yyok1 ngu23 ssi23 po34 men5sak3aak1, yao3mak4 jjiou23 ddu2tang4 pao3pao4.
  洗什么澡?桑拿浴我是怕闷死的,要不就泡大池。
  797.侬搿个人真是戆噱噱,汏汏浴,松松劲,有益血脉调和。
  Nong23 ggak1aak3 nin23 zen5ssi1 ggang2xuik5xuik1, dda2dda4 yyok12, song5song1 jin34, yyou2yik4 xuik3mak4 ddiao2wwu4.
  你这个人真是傻乎乎的,洗洗澡,松松劲,有益血脉调和。
  798.不过现在家家屋里侪有得浴缸,汏汏浴勿是蛮便当个吗?
  Bak3gu4 yyi2sse4 ga5ga1 ok3li4 sse23 yyou2dak4 yyok1gang4, dda2dda4 yyok12 vak1ssi3 me51 bbi2dang5aak3ma1 
  不过现在家家人家都有浴缸,洗个澡不是挺方便当的吗?
  799.两样个,浴池里汏浴末,人泡得煞根!
  Liang2yyang5aak1, yyok1ssi2li3 dda2yyok5mak1, nin23 pao3dak4 sak5 gen51!
  不一样的,在浴池里洗澡,身体泡得彻底!
  800.朋友淘里,大家谈谈心,老爽个。
  Bbang2yyou5ddao3li1, dda2ga4 dde2dd34 xin51, lao23 sang3aak4.
  朋友之间,大家谈谈心,非常爽快。
  801.侬看人家,做按摩咾,浴足咾,瘦身咾,赶时尚新潮也来勿及。
  Nong23 koe34 nin2ga4, zu34 oe5mo3lao1, yyok12 zok3lao4, sou3sen5lao1, goe34 ssi2ssang4 xin5ssao4 aa23 le2dak5jjik1.
  你看人家,做按摩,浴足,瘦身,赶时尚新潮还来不及。
  802.侬搿个人真是阿木林一只,介拎勿清!
  Ngu23 ggak1aak3 nin23 zen5ssi1 ak3mok5lin1 yik3zak4, ga51 lin5vak3qin1!
  你这个人真是傻瓜一个,这么笨!
  803.休闲要休了扎劲,休出情调品味高水平。
  Xiou5ee1 yao34 xiou5lak1 zak3jin4, xiou5cak1 jjin2ddiao4 pin3vi4 gao5si3bbin1.
  休闲要休得过瘾,休出情调品味高水平。
  804.我勿好新天地去去,星巴克坐坐,也要跑跑襄阳路,做做月光族。
  Ngu23 vak1hao4 xin5ti3ddi1 qi3qi4, xin5ba3kak1 ssu2ssu4, aa2yao4 bbao2bbao4 xiang5yyang3lu1, zu3zu4 yyuik1guang2ssok3.
  我不好去新天地,坐星巴克,也要走走襄阳路市场,做做月工资全化光的人。

  休闲派对 
  805.我有辰光仔朋友唱唱劲歌,跳跳迪科,有辰光几个淘伴一道去打高尔夫。
  Ngu23 yyou2ssen5guang1 gak3zi4 bbang2yyou4 cang3cang4 jin3gu4, tiao3tiao4 dik1ku3,yyou2ssen5guang1 ji3aak4 ddao2bboe4 yik3ddao4 qi34 dang34 gao5er3fu1.
  我有时候约了朋友唱劲歌,跳迪科,有时候和几个伙伴一起去打高尔夫
  806.当阿拉赶到个辰光,伊拉舞已经开始跳起来了。
  Dang51 ak3lak4 goe3dao5aak1 ssen2guang4, yyi2la4 vy23 yi3jin4 ke5si1 tiao3qi5le3lak1.
  当我们才赶到,他们的已经开始跳起舞来了。
  807.一面吃吃红茶咖啡,一面吃吃色拉西点,一面谈谈山海经。
  Yik3mi4 qik3qik4 oong2sso4 ka5fi1, yik3mi4 qik3qik4 sak3lak4 xi5di1, yik3mi4 dde2dde4 se5he3jin1.
  一边吃红茶咖啡,一边吃色拉西点,一边谈谈山海经。
  808.有网络作家讲写作计划,也有小企业家谈种种发家奇遇。
  Yyou23 mang2lok4 zok3jia4 gang34 xia3zok4 ji3wwak4, aa2yyou4 xiao3qi5nik3jia1 dde23 zong3zong4 fak3jia4 jji2yyu4.
  有网络作家说写作计划,也有小企业家谈种种发家奇遇。
  809.“老上海”派对里,几个老克拉勿但唱起评弹申曲,卡拉OK也邪气懂经。
  “lao2ssang5he1” pa5de3li1, ji2aak4 lao2kak5lak1 vak1dde3 cang3qi4 bbin2dde4 sen5quik1, ka3lak4 o5ke1 aa2 xxia2qi4 dong3jin4.
  “老上海”派对里,几个老克拉不但唱起评弹沪剧,卡拉OK也很精通。
  810.我唱卡拉OK,从小辰光歌唱起,一直唱到劲歌金曲最新版。
  Ngu23 cang34 ka3lak4 o5ke1, ssong23 xiao3ssen5guang1 gu51 cang3qi4, yik3ssak4 cang3dao4 jin3gu4 jin5quik1 zoe3xin5be1.
  我唱卡拉OK,从小时候的歌唱起,一直唱到劲歌金曲最新版。
  811.老克拉讲,勿管伊啥辰光啥时尚,侬一直要够in,一定勿好out。
  Lao2kak5lak1 gang34, vak3goe5yyi1 sa3ssen5guang1 sa3fong5ssang1, nong23 yik3ssak4 yao23 gou34 yin51, yik3ddin4 vak1hao3 a5o3tak1.
  老克拉讲,管它什么时候什么时尚,你一直要够in,一定不能out。
  812.新酷一族派对垃拉茶吧里开,四个人牛皮吹吹,打打扑克打打朋,过把瘾就散。
  Xin5ku3yik3ssok4 pa5de1 lak1lak3 sso2ba5li1 ke51, si3aak4 nin23 niou2bi4 ci5ci1, dang3dang4 pok3kak4 dang2dang4 bbang23, gu3ba4 yin34 jjiou23 se34.
  新酷一族派对在茶吧里开,四个人边吹牛,边打扑克开玩笑,过把瘾就散。
  813.侬勿晓得上海有各式各样个“吧”,侬又戆脱唻!
  Ngu23 vak3xiao5dak1 ssang2he4 yyou23 gok3sak5gok3yyang3aak1 “ba51”, nong23 yyou23 ggang2tak5le1!
  侬不知道上海有各种各样个“吧”,你又傻帽了!
  814.上海新好男人,又会拼命工作,又会将休闲进行到底。
  Ssang2he4 xin5hao1 noe2nin4, yyou23 wwe23 pin5min1 gong5zok1, yyou23 wwe23 jiang51 xiou5ee1 jin3yyin4 dao34 di34.
  上海新好男人,又会拼命工作,又会将休闲进行到底。

  词语: 

  一、娱乐词:看电视koe34 ddi2ssi4 听沪剧tin51 vu2jjik4 看滑稽koe34 wwak1ji3 唱戏cang34 xi34 说书sak5 si51 打扑克dang23 pok3kak4 搓麻将co51 mo2jiang4 着棋zak5 jji23 :(下棋) 踢足球tik5 zok3qiou4 打乒乓dang3pin5pang1 打落弹dang34 lok1dde3:(打桌球) 打保龄球dang34 bao3lin5jjiou23 打游戏机dang23 yyou2xi5ji1 踢毽子tik5 ji3zi4 搭积木dak5 jik3mok4 放炮仗fang3pao5ssang1 跳橡皮筋tiao34 xiang2bbi5jin1 翻跟斗fe51 gen5dou1:(翻筋斗)
  二、成语:小家败气xiao3ga5bba3qi1:吝啬;没气派。 痴头怪脑ci5ddou3gua3nao1:疯疯癫癫。 面熟陌生mi2ssok5mak3sang1:似曾相识。 弹眼落睛dde2nge5lok3jin1:显目,吸引眼球。 亻区腰曲背ou5yao3quik3bei1:弯着腰弓着背。 妖形怪状yao5yyin3gua3ssang1:奇形怪状。 碍手碍脚nge2sou5nge3jik1:妨碍别人活动;给人带来阻碍。 脱头落鋬tak3ddou5lok3pe1:说话做事丢三落四;器物损坏不完整。 日长世久nik2ssang5si3jiou1:久而久之。 无天野地vu2ti5yya3ddi1:说话不着边际;贪玩到找不到人的地步。 强凶霸道jjiang2xiong5bo3ddao1:蛮不讲理,横行霸道。 熱昏颠倒nik1huen2di2dao3:昏了头。 活剥鲜跳wwak2bok5xi3tiao1:活跃有劲,生命力旺盛。 勾肩搭背gou5ji3dak3be1:互相把手臂挽在肩上,形容亲热。 哭出乌拉kok3cak5wu3la1:哭丧着脸。 吓人倒怪ha3nin5dao3gua1:令人害怕受惊。 挜求苦脑ok5jjiou3ku3nao1:苦苦哀求。 牵丝扳藤qi5si3be3den1:拖拖拉拉;不爽快。 水淋溚si3lin5dak3di1:湿得滴水。 空心汤团kong5xin3tang3ddoe1:不能兑现的许诺。 昏头落蹱huen5ddou3lok3cong1:昏头昏脑,糊里糊涂。 石骨挺硬ssak2guak5tin3 ngang23:非常坚硬。 的粒滚圆dik3lik5guen3 yyu23:非常圆。 刮辣松脆gua3laksong1 ce34:很松很脆。 狮子大开口si5zi3 ddu2ke5kou1:说大话;要求高,胃口大。 闷声大发财men5sen1 dda2fak4 sse23:不出声;不声张而获利。 拆空老寿星cak3kong4 lao2ssou5xin1:完全掏空。 捂搞百叶结wu5ggao1 bak3yyik5jik1:胡搅蛮缠。 新开豆腐店xin5ke1 ddou2vu5di1:新开张。 

  语法:

  一.情态补语的介词:连接动词、形容词和情态补语的介词,普通话用“得”,上海话可用“了”、“得”、或“得来”。如;“红了发紫”/ “红得来发紫”/“红得发紫”。最老的是用“来”,今也偶用。用“了”,见803、422句;用“来”,见817句;用“得”,见799、304、312、416句,用“得来”,见799、417句。
  二.“好唻”:常用的语气助词。语气轻点用“好了”。1. 表示劝听、商量:(吧)。见21、408、694句。2. 表示承诺、许可:(吧)。见506、619句。3. 表示任凭:(吧)。如:“随便伊去好了!”4.表示从便建议。如:“侬只要乘46路去好唻。”“马路高头吃吃好唻!”见762句。5. 重读表示求同意答应:(行吧)。如:“一元末好唻!”见402、421句。
  三.语气助词:句子的语气常用语气助词表示。1. 表示称赞:个咸,唻:“侬蛮来三个咸!”“搿块料作最好唻!”2. 表示勉强赞同:个呀:“我明朝会到会个呀。”3. 表示敷衍答应:啊,个啊:“好啊!我去个啊!”4. 表示怀疑:啊,个啊:“勿要骗骗我啊?”“伊会来个啊?”5. 表示催促、命令:呀,起来:“勿动做啥?走呀!”“大家票买起来!”见261句。6. 表示劝听、商量:了,好了,好唻,:“勿要吵了!”“侬吃点好了。”“送拨我好唻。”见694句。 7. 表示提醒、警告:个,了噢,个噢:“乱穿马路要轧杀个!”“伊就要来了噢!”“搿眼水是开个噢。”见266句。8. 表示讨厌:啦:“侬做啥啦!来惹我。”9. 表房王胁:喏:“侬嘴巴再硬,当心拨我吃生活喏!(你再嘴硬,小心挨打!)”10. 表示怜惜:个嚎:“伊蛮作孽个嚎!(她挺可怜的!)”11. 表示羡慕或反感:个欧:“伊老聪明个欧!”“侬老怪个欧!” 12. 表示指明:喏:“侬看伊搿种腔调喏!(你看他这种模样!)” 13. 表示叮嘱:鞋,噢:“洋伞带好鞋!”“勿要忘记买灯管噢!”见415、416、420、584句。14. 表示不满埋怨:啦、个啦:“侬哪能介糊涂啦!”“侬看伊触气勿啦!”见264、267、236句。 15. 表示确实肯定:个:“我勿会忘记侬个。” 见58、92、192、545、547句。

  第十九单元 观光游览 

  外出旅游 
  815.如果我辰光有钞票够,我要到欧洲去旅游。
  Lu2gu4 ngu23 ssen2guang4 yyou23 cao3piao4 gou34, ngu23 yao34 dao34 ou5zou1 qi34 lyu2yyou4.
  如果我有时间有钱,我要到欧洲去旅游。
  816.亨八冷打我搿趟旅程需要十二天。
  Hang5bak3lang3dang1 ngu23 ggak1tang3 lyu2ssen4 xu5yao1 ssak1ni2ti3.
  我这趟旅程一共在内需要十二天。
  817.祝侬一路浪向白相来开心。
  Zok3nong4 yik3lu5lang3xiang1 bak1xiang2le3 ke5xin1.
  祝你一路上玩得愉快。
  818.明朝要动身,但是我到现在箱子还呒没整理好。
  Min2zao4 yao34 ddong2sen4, dde2ssi4 ngu23 dao34 yyi2sse4 xiang5zi1 e51 m2men4 zen3li5hao1.
  明天要动身,但是我到现在箱子还没有整理好。
  819.一桩事体是马上到银行里去拿眼钞票。
  Yik3zang4 ssi2ti4 ssi23 ma2ssang4 dao34 nin2aang5li3qi1 nao51 cao3piao4.
  还有件事就是马上到银行里去取些钱。
  820.喔,我刚刚想起来,身份证勿要忘记脱带。
  O51, ngu23 gang5gang1 xiang3qi5le1, sen5ven3zen1 vak1yao3 mang2ji4 da34.
  哦,我才想起来,身份证不要忘了带。
  821.要勿是侬提醒我,随便哪能也想勿起来。
  Yao34 vak1ssi3 nong23 ddi2xin5ngu1, ssoe2bbi4 na2nen5aa1 xiang3vak5qi3le1.
  要不是你提醒我,无论如何也想不起来。
  822.我勿想乘汽车去,情愿走得去。
  Ngu23 vak1xiang3 cen34 qi3co5qi1, xxin2nyu4 zou3de5qi1.
  我不想坐汽车去,宁可走去。
  823.侬安全到达目的地以后,勿要忘记打只电话告诉我。
  Nong23 oe5jju1 dao3ddak4 mok1dik2ddi3 yi51 oou23, vak1yao3 mang2ji4 dang3zak4 ddi2oo4 gao5su3ngu1.
  你安全到达目的地以后,别忘记打个电话告诉我。
  824.我肯定忘记了带洋伞,但现在已经忒晏了。
  Ngu23 ken3ddin4 mang2ji5lak1 da34 yyang2se4, dde23 yyi2sse4 yi3jin4 tak5 e3lak4.
  我肯定忘了带雨伞,但现在已经太迟了。
  825.昨天天气忒好了,所以阿拉决定自家开车出去个。
  Ssok1ti3 ti5qi1 tak5 hao3lak4, su5yi1 ak3lak4 juik3ddin4 ssi2ga4 ke51 co51 cak3qi5aak1.
  昨天天气太好了,所以我们决定自己开车出去的。
  826.火车马上就要开,阿拉勉强可以赶到。
  Fu3co4 ma2ssang4 ke51, ak3lak4 mi2qiang4 ku3yi4 goe3dao4.
  火车马上就要开,我们勉强可以赶到。

  黄浦江苏州河观光 
  827.上海城里值得去白相个地方实在忒多。
  Ssang2he4 ssen2li4 ssak1dak3 qi34 bbak1xiang2aak3 ddi2fang4 ssak2sse4 tak3du4.
  上海城里值得去玩的地方实在太多.
  828.不过也有点地方呒没啥去头。
  Bak3gu4 aa23 yyou2di4 ddi2fang4 m2sa4 qi3ddou4.
  不过也有些地方不值得去。
  829.黄浦江两岸最好看,可以坐拉船里游览。
  Wwang2pu5gang1 liang2ngoe4 zoe34 hao3koe4, ku3yi4 ssu2lak4 ssoe2li4 yyou2le4.
  黄浦江两岸最好看,可以坐在船里游览。
  830.侬看,浦东有介许多高层建筑,还有东方明珠、世纪大道、上海科技馆。
  Nong23 koe34, pu3dong4 yyou23 ga51 xu3du4 gao5ssen3ji3zok1, e5yyou1 dong5fang3 min2zi4、 si5ji3dda3ddao1、 ssang2he4 ku5jji3goe1.
  侬看,浦东有那么多高层建筑,还有东方明珠、世纪大道、上海科技馆。
  831.我还是对豫园、城隍庙、上海老街更加有兴趣,想拍两张照片。
  Ngu23 e5ssi1 de34 yyu2yyu4、 ssen2wwang5miao1、 ssang2he4 lao2ga4 gen3ga4 yyou23 xin3qu4, xiang34 pak3liang3zang4 zao3pi4.
  我还是对豫园、城隍庙、上海老街更加有兴趣,想拍两张照片。
  832.拉延安路高架高头看两面个上海风光,瞎嗲!
  Lak12 yyi2oe5lu1 gao5ga3gao3ddou1 koe34 liang2mi5aak1 ssang2he4 feng5guang1,hak3dia4!
  在延安路高架上看两面的上海风光,盖了帽了!
  833.一圈兜回来,还好看看外滩近代建筑夜景,跑跑南京路步行街。
  Yik3qu4 dou5wwe3le1, e51 hao34 koe3koe4 nga2te4 jjin2dde5ji3zok1 yya2jin4, bao2bao4 noe2jin5lu1 bbu2yyin3ga1.
  一圈转回来,还可以看看外滩近代建筑夜景,走走南京路步行街。
  834.苏州河是上海个母亲河,弯弯曲曲横跨流过市中心。
  Su5zou3vu1 ssi23 ssang2he5aak1 mu2qin5vu1, we5we3quik3quik1 wwang2ko4 liou2gu4 ssi2zong5xin1.
  苏州河是上海的母亲河,弯弯曲曲横跨流过市中心。
  835.以前苏州河污染得又黑又臭,侬可以看看前几年拍个照片。
  Yi51 xxi23 su5zou3vu1 wu5ssoe3dak1 yyou23 hak5 yyou23 cou34, nong23 ku3yi4 koe3koe4 xxi2ji5ni1 pak3aak4 zao3pi4.
  以前苏州河被污染得又黑又臭,你可以看看前几年照的相片。
  836.前两年市政府花了大力气,使得苏州河变清了。
  Xxi2liang5ni1 ssi2zen5fu1 ho3lak4 ddu2lik5qi1, si3dak4 su5zou3vu1 bi3qin5lak1.
  前几年市政府花了大力气,使苏州河变清了。
  837.再过几年,苏州河沿岸真要成为上海一条亮丽个风景线了。
  Ze51 gu34 ji3ni4,su5zou3vu1 yyi2ngoe4 zen51 yao34 ssen2wwe4 ssang2he4 yik3ddiao4 liang2li5aak1 fong5jin3xi3lak1.
  再过几年,苏州河沿岸真要成为上海一条亮丽的风景线了。

  去郊外 
  838.有个人旅游欢喜跑了远,其实上海郊区好白相地方也有交交关
  Yyou2aak4 nin23 lyu2yyou4 hoe5xi1 bbao2lak4 yyu23, jji2ssak4 ssang2he4 jiao5qu1 hao3bbak5xiang1 ddi2fang4 aa2yyou4 jiao5jiao3gue1.
  有的人旅游欢喜走得远,其实上海郊区好玩的地方也有很多。
  839.一到春天,上海人侪想跑出去散散步,散散心。
  Yik3dao4 cen5ti1, ssang2he5nin1 sse23 xiang34 cak3qu4 se3se4 bbu23, se3se4 xin51.
  一到春天,上海人都想走出去散散步,散散心。
  840.松江个醉白池、青浦个曲水园、嘉定个秋霞圃、南翔个古猗园,侪是江南水乡名园。
  Song5gang3aak1 zoe3bbak5ssi1、 qin5pu3aak1 quik3si5yyu1、 ga5ddin3aak1 qiou5pu3yyu1、 noe2xxiang5aak1 gu3jji5yyu1, sse2ssi4 gang5noe3 si3xiang4 min2yyu4.
  松江的醉白池、青浦的曲水园、嘉定的秋霞圃、南翔的古猗园,都是江南水乡名园。
  841.还有佘山风景区,淀山湖大观园、东方绿洲咾啥,可以白相得心旷神怡。
  E5yyou1 sso2se4 fong5jin3qu1, ddi2se5vu1 dda2goe5yyu1、 dong5fang1 lok2zou5lao3sa1, ku3ti4 bbak1xiang2dak3 xin5kuang1 ssen2yyi4.
  还有佘山风景区,淀山湖大观园、东方绿洲等等,可以玩得心旷神怡。
  842.最近又开辟了朱家角旅游点,镇高头个放生桥历史悠久,有五个桥洞。
  Zoe3jjin4 you23 ke5pik3lak1 zi5ga3gok1 lyu2yyou5di1, zen3gao5ddou3aak1 fang3sang5jjiao1 lik1si3 you5jiou1, yyou23 n2aak4 jjiao2ddong4.
  最近又开辟了朱家角旅游点,镇上历史悠久的放生桥,有五个桥洞。

  出入国境 
  843.侬是公派出去,还是因私出国?
  Nong23 ssi23 gong5pa1 cak3qi4, e5ssi1 yin5si1 cak3gok4.
  你是公派出去,还是因私出国?
  844.侬要交几张照片,填好几张表格,办好签证。
  Nong23 yao34 gao51 ji3zang4 zao3pi4, ddi2hao4 ji3zang4 biao3gak4, bbe2hao4 qi5zen1.
  你要交几张照片,填好几张表格,办好签证。
  845.签证到现在还呒没拿到,我真是急煞快!
  Qi5zen1 dao34 yyi2sse4 e51 m2mak4 nao5dao1, ngu23 zen5ssi1 jik3sak5kua1!
  签证到现在还没拿到,我真快急死了!
  846.请侬拿护照出示拨我看看,还有入境表格填好口伐?
  Qin3nong4 nao51 vu2zao4 cak3ssi4 bak3ngu4 koe3koe4, e5yyou1 ssak1jin3 biao3gak4 ddi2hao5lak3vak1 
  请你把护照出示给我看看,还有入境表格填好了吗?
  847.侬拉上海要蹲多少辰光?
  Nong23 lak12 ssang2he4 yao34 den51 du5sao1 ssen2guang4 
  你在上海要住多少时间?
  848.侬准备从啥个地方出境?
  Nong23 zen3bbe4 ssong23 sa3aak4 ddi2fang4 cak5 jin34 
  你准备从哪个地方出境?
  849.侬有啥个物事需要向海关申报口伐?
  Nong23 yyou23 sa3aak4 mak1ssi4 xu5yao1 xiang34 he3gue4 sen5bao3va1 
  侬有什么东西需要向海关申报的?
  850.请侬从搿搭走,哀面是检查台,检查行李个地方。
  Qin3nong4 ssong23 ggak1dak4 zou34, e5mi1 ssi23 ji3sso5de1, ji3cco4 aang2li5aak1 ddi2fang4.
  请你从这儿走,那儿是检查台,检查行李的地方。

  词语: 

  一、名胜名词:上海体育场ssang2he4 ti3yuik5ssang1 虹口足球场oong2kou4 zok3jjiou5ssang1 长风公园ssang2fong5gong3yyu1 上海历史陈列馆ssang2he4 lik1si43 ssen2lik5goe1 世纪公园si5ji3gong3yyu1 上海动物园ssang2he4 ddong2vak5yyu1 共青森林公园ggong2qin4 sen5lin3gong3yyu1 一大会址yik3dda4 wwe2zi4 延中绿地yyi2zong4 lok1ddi3 上海大剧院ssang2he4 dda2jik5yyu1 龙华寺long2ho5ssi1 静安寺xxin2oe5ssi1 徐家汇天主教堂xxi2ga5wwe1 ti5zi3jiao3ddang1
  二、成语:瞎三话四hak3se5oo3si1:瞎说,胡诌。 七支八搭qik3zi5bak3dak1:乱搭腔,胡扯。 勿二勿三vak2ni5vak3se1:不正经;不伦不类。 搞七廿三ggao2qik3ne3se1:乱搞一气;胡缠。 三日两头se5nik3liang3ddou1:常常。 一式一样yik3sak5yik3yyang1:一模一样。 一脚落手yik3jik5lok3sou1:一口气,不停歇。 狠三狠四hen3se5hen3si1:蛮横,凶狠。 七歪八牵qik3hua5bak3qi1:不整齐;不端正。 一天世界yik3ti5si3ga1:到处都是。 死蟹一只si3ha4 yik3zak4:一筹莫展,无可挽回;疲惫不能动弹。 七荤八素qik3huen5bak3su1:头昏脑胀,晕头转向,糊里糊涂。 板板六十四be3be4 lok1ssak3 si34:刻板,不会变通。 开年礼拜九ke5ni1 li2ba4 jiou34:遥遥无期。 五斤吼六斤n2jin4 hou51 lok1jin3:争论时激烈而急迫的样子。 一对搭落苏yik3de4 dak3lok5su1:一对“宝贝”。 半山勿尴尬boe3se5vak3ge3ga1:事情才做一半;两头没着落。 烂糊三鲜汤le2vu4 se5xi3tang1:做事胡来,不负责任,搞得乱七八糟。 

  语法:

  一.呒啥……头:或作“呒没……头”,表示“不值得”。如:“呒啥看头”就是“不值得看”。又见828句。“有……头”,表示动作持续一段时间。如“有吃头(要吃许多时间呢)”。“有啥……头”,则表示“根本不值得”,如“有啥吃头!(有什么值得吃的!)”
  二.叹词:1. 表示兴奋、惊讶:喔唷,啊呀呀:“喔唷,是侬啊!长远勿见!”“啊呀呀,伊一脚踢得几化准啊!”见505句。2. 表示惊讶、出人意料:咦,嚎,唷:“咦,哪能介滑稽个!”“嚎,有各种能事体个啊?”“唷,侬看广告车来了!”见707句。 3. 表示讽刺、挖苦:唷:“唷,伊鸡变凤凰唻!” 4. 表示愤怒、鄙视:哼,呸:“哼!搿个人最卑鄙!”“呸!啥人要睬侬!”5. 表示着急、惊呼:啊呀,啊呀呀:“啊呀,我个洋伞勿见脱了!”“啊呀呀,车子开脱唻!” 6. 表示没听清:鞋:“鞋?侬再讲一遍。” 7.表示肯定:咸:“咸,一点勿错!(对,一点也不错!)” 8. 表示懊恼、悔恨:哎:“哎,我想来想去是勿对!”9. 表示答应:噢 :“噢,我去做,我勿会忘记脱个!”10. 表示给予:喏:“喏,软盘拿去!”见54、258句。 11. 表示否定、反对:嗳:“嗳,侬勿要瞎讲!”12. 表示诘问、疑问:嚎,鞋:“嚎?有搿种事体个啊?”“鞋?伊是个保安啊?”13. 一般呼唤:哎:“哎,小王,侬快点来呀!”见627句。14. 不够客气的招呼:喂:“喂!走开点!”但打电话开始时,用浊音的“喂”见707句。15. 表示醒悟:喔:“喔,想起来了。”见704、820句。16. 表示指明:喏:“喏,搿个就是金茂大厦。”见312句。

  第二十单元 习俗文化

  婚嫁人情 
  851.上海人结婚,有个人家酒水场面办得老大。
  Ssang2he5nin1 jik3huen4, yyou2aak5nin3ga1 jiou3si4 ssang2mi4 bbe2dak4 lao23 ddu23.
  上海人结婚,有的人家办酒宴场面很大。
  852.发拨要好朋友个请帖浪有新郎新娘合影个照片。
  Fak3bak4 yao3hao4 bbang2yyou5aak1 qin3tik5lang1 yyou23 xin5lang1 xin5niang1 aak1yin2aak3 zao3pi4.
  发给亲热的朋友的请帖上有新郎新娘合影的照片。
  853.新郎一面有伴郎,新娘一面有伴娘。
  Xin5lang3yik3mi1 yyou23 bboe2lang4, xin5niang3yik3mi1 yyou23 bboe2niang4.
  新郎那边有伴郎,新娘那边有伴娘。
  854.结婚仪式开始,双方爷娘要讲话,祝贺伊拉,提点希望。
  Jik3hen4 ni2sak4 ke5si1, sang5fang1 yya2niang4 yao34 gang34 oo23, zok3vu5yyi3la1, ddi2di4 xi5wang1.
  结婚仪式开始,双方父母要讲话,祝贺他俩,提点希望。
  855.证婚人致贺词,双方互赠结婚戒指。
  Zen3huen5nin1 zi34 vu2ssi4, sang5fang1 ngu2ssen4 jik3huen5ga3zi1.
  证婚人致贺词,双方互赠结婚戒指。
  856.新婚房里,有放红枣花生桂圆脱仔瓜子个,讨个吉利叫“早生贵子”。
  Xin5huen3vang3li1, yyou23 fang34 oong2zao4 ho5sen1 gue3yyu4 yak3zi4 go5zi3aak1, tao3aak4 jik3li4 jiao34 “zao3sen4 gue3zi4”.
  新婚房里,有放红枣花生桂圆和瓜子的,讨个吉利叫“早生贵子”。
  857.除脱亲眷,还请来了上司、同事、大学中学小学个同学咾啥。
  Ssi2tak4 qin5ju1, e51 qin3le5lak1 ssang2si4、 ddong2ssi4、 dda2ook4 zong5ook1 xiao3ook5aak1 ddong2ook5lao3sa1.
  除了亲戚,还请来了上司、同事、大学中学小学的同学等等。
  858.闹起新房来,可想而知要闹猛得一塌糊涂了!
  Nao2qi4 xin5vang3le1, ku3xiang5er3zi1 yao34 nao2mang5dak1 yik3tak5vu3ddu3lak1
  闹起新房来,可想而知要热闹得不得了!

  子女教育 
  859.现在老师对口伐,邪气迷信考试,今朝又要考试了喔伊讲。
  Yyi2sse4 lao5si3de3vak1, xxia2qi4 mi2xin4 kao3si4, jin5zao1yyou2yao4 kao3si5lak3wwo1 yyi23 gang34.
  现在的老师么,非常迷信考试,据说今天又要考试啦。
  860.老师告爷娘侪是考试迷,一门心思出考题改考卷,出钞票买考参。
  Lao5si3gao1 yya2niang4 sse2ssi4 kao3si4 mi23, yik3men5xin3si1 cak5 kao3ju4, cak5 cao3piao4 ma23 kao3coe4.
  老师和父母都是考试迷,一个心眼出试题改考卷,出钱买参考书。
  861.三番四复买参考书,兴师动众请家教,弄得小囡一点空个辰光也呒没。
  Se5fe3si3fok1 ma23 coe5kao3si1, xin5si3ddong3zong1 qin34 jia5jiao1, nong5dak1 xiao3noe4 yik3di4 kong3aak4 ssen2guang4 aa23 m2mak4.
  接连不断地买参考书,兴师动众地请家教,搞得孩子一点空余的个时间也没有。
  862.现在上海家家侪是独生子女咾,家长对小囡个读书邪气重视。
  Yyi2sse4 ssang2he4 ga5ga1 sse2ssi4 dok1sang3 zi3nyu2lao3, jia5zang1 de34 xiao3noe5aak1 ddok1si3 xxia2qi4 ssong2ssi4.
  因为现在上海家家都是独生子女,家长对小孩的读书非常重视。
  863.子女培养全社会侪邪气关心,教育要进行改革。
  Zi3nyu4 bbe2yyang4 jju2sso5wwe1 ssi23 xxia2qi4 gue5xin1, jiao3yuik4 yao34 jin3yyin4 ge3gak4.
  子女培养全社会都很关心,教育要进行改革。
  864.21世纪社会,勿懂电脑勿懂外语往往会步步难行。
  Ne2yik5si3ji1 sso2wwe4, vak1dong3 ddi2nao4 vak1dong3 nga2nyu4 wang3wang4 wwe23 bbu2bbu4 ne2yyin4.
  21世纪社会,不懂电脑不懂外语往往会步步难行。
  865.所以只看见学生垃拉嘀里嘟噜读外语,滴粒笃落打电脑。
  Su5yi1 zak3koe5ji1 ook1sang4 lak1lak2 di5li3du3lu1 ddok12 nga2nyu4, dik3lik5dok3lok1 dang34 ddi2nao4.
  所以只看见学生在嘀里嘟噜读外语,滴底答答打电脑。
  866.不过,外语、电脑对多数人来讲,到底还是一个常用工具。
  Bak3gu4, nga2nyu4、 ddi2nao4 de34 du5su3nin1 le23 gang34, dao3di4 ee2ssi4 yik3aak4 ssang2yyong4 gong5jju1.
  不过,外语、电脑对多数人来讲,毕竟还只是一个常用工具。
  867.要搞出点名堂来,对社会有用,专业还是要硬碰硬。
  Yao34 ggao2cak5di1 min2ddang5le1, de34 sso2wwe4 yyou23 yyong23, zoe5nik1 e5ssi1 yao34 ngang2bbang4 ngang23.
  要搞出点名堂来,对社会有用,专业还是要很过硬。
  868.要成功,还要有各种素质,像创造力啊,坚持性啊,独立意识啊,组织能力咾啥。
  Yao34 ssen2gong4, e5yao1 yyou23 gok3zong4 su3zak4, xiang23 cang3ssao5lik3a1, ji5ssi3xin3a1, ddok1lik3 yi3sak5a1, zu3zak4 nen2lik5lao3sa1.
  要成功,还要有各种素质,像创造力啊,坚持性啊,独立意识啊,组织能力等等。

  历史文化 
  869.苏州河个老名字叫“松江”,又称“吴淞江”。
  Su5zou3vu3aak1 lao2min5ssi1 jiao34 “song5gang1”, yyou2cen4 “vu2song5gang1”.
  苏州河的旧老名叫“松江”,又称“吴淞江”。
  870.江边有条支河,叫“上海浦”,就是现在黄浦江个一段。
  Gang5bi1 yyou23 ddiao23 zi5vu1, jiao34 “ssang2he5pu1”, jjiou2ssi4 yyi2sse4 wwang2pu5gang3aak1 yik3doe4.
  江边有条支河,叫“上海浦”,就是现在黄浦江的一段。
  871.到七百多年前元朝辰光,建置了上海县,上海个名字就是搿能来个。
  Dao34 qik3bak5du3ni1 xxi23 nyu2ssao5ssen3guang1, ji3zi5lak1 ssang2he4 yyu23, ssang2he5aak1 min2ssi4 jjiou2ssi4 ggak1nen3 le2aak4.
  到七百多年前元朝辰光,建置了上海县,上海的名字就是这样来的。
  872.从松江、青浦一带个出土文物当中看到,上海西郊有六千多年历史。
  Ssong23 song5gang1、 qing5pu3yik3da3aak1 cak3tu4 ven2vak4 dang5zong1 koe3dao4, ssang2he4 xi5jiao1 yyou23 lok2qi5du3ni1 lik1si3.
  从松江、青浦一带的出土文物中看到,上海西郊有六千多年历史。
  873.但是现在城区大多数地方,拉唐朝以前还是海滩或者海。
  Dde2ssi4 yyi2sse4 ssen2qu4 dda2du5su1 ddi2fang4, lak12 ddang2ssao4 yi34 xxi23 ee2ssi4 he3te4 ook1ze3 he34.
  但是现在城区大多数地方,在唐朝以前还是海滩或者海。
  874.上海介繁荣,主要是一百六十年前开埠以后发生个变化。
  Ssang2he4 ga51 ve2yyong4, zi3yao4 ssi23 yik3bak4 lok1sak3 ni23 xxi23 ke51 bbu23 yi51 oou23 fak3sen5aak1 bi3ho4.
  上海那么繁荣,主要是一百六十年前开埠以后发生的变化。
  875.上海开埠以后,中西融合,兼收并蓄,形成了宽容、创新个海派文化。
  Ssang2he4 ke51 bbu23 yi51 oou23, zong5xi1 yyong2aak4, ji5sou1 bbin2xuik4, yyin2ssen5lak1 koe5yyong1、 cang3xin5aak1 he3pa4 ven2ho4.
  上海开埠以后,中西融合,兼收并蓄,形成了宽容、创新的海派文化。
  876.当时,国画、京戏、通俗小说、流行歌曲,侪是一流个。
  Dang51 ssi23, gok3oo4、 jin5xi1、 tong5ssok1 xiao3sak4、 liou2yyin5gu3quik1, sse2ssi4 ddi2yik5liou3aak1.
  当时,国画、京戏、通俗小说、流行歌曲,都是一流个。
  877.都市文化海纳百川,建筑、出版、娱乐、弄堂生活侪有上海自家特色。
  Du5ssi1 ven2ho4 he3nak4 bak3coe4, ji3zok4、 cak3be4、 nyu2lok4、 long2ddang5sen3wwak1 sse23 yyou23 ssang2he4 ssi2ga4 ddak1se3.
  都市文化海纳百川,建筑、出版、娱乐、弄堂生活都有上海自己特色。
  878.当今,海派文化正拉注入新个活力发扬光大,上海人侪充满信心。
  Dang5jin1, he3pa4 ven2ho4 zen51 zi3ssak4 xin5aak1 wwak1lik3 fak3yyang4 guang5dda1, ssang2he5nin1 sse23 cong5moe1 xin3xin4.
  当今,海派文化正在注入新的活力发扬光大,上海人都充满信心。

  海派方言 
  879.大上海,方言个气派也大,表现了中西交汇、五方博采个特色。
  Ddu2ssang5he1, fang5yyi3aak1 qi3pa4 aa23 ddu23, biao3yyi5lak1 zong3xi4 jjiao5wwe1、 n2fang4 bok3ce5aak1 ddak1sak3.
  大上海,方言的气派也大,表现了中西交汇、五方博采的特色。
  880,有种人,叫伊“老克拉”,是从“colour”脱“classics”里化出来个洋泾浜名词。
  Yyou2zong4 nin23, jiao3yyi4 “lao2kak5lak1”, ssi23 ssong23 “colour” tak5 “classics”li1 ho3cak5le3aak1 yyang2jin5bang1 min2ssi4.
  有种人,叫他“老克拉”,是从“colour”和“classics”里化出来的洋泾浜名词。
  881.对于身无分文个人,叫伊“瘪的生丝”个“瘪三”。
  De3yyu4 sen5wwu1 fen5ven3aak1 nin23, jiao3yyi4 “bik3dik5sen3si3”aak1 “bik3se4”.
  对于身无分文的人,叫他“瘪的生丝”的“瘪三”。
  882.“卖相”、“讲斤头”、“勿是生意经”、“耳朵打八折”咾啥,侪有浓厚商业气息。
  “ma2xiang4”、 “gang3jin5ddou1”、 “vak1ssi3 sang5yi3jin1”、 “ni2du4 dang34 bak3zak5”lao3sa1 sse23 yyou23 niong2oou4 sang5nik3qi3xik1.
  “卖相”、“讲斤头”、“勿是生意经”、“耳朵打八折”等,都有浓厚的商业气息。
  883.“牵头皮”、“收骨头”、“戳壁脚”、“插外快”,惯用语多而幽默。
  “qi51 ddou2bbi4”、 “sou51 guak3ddou4”、 “cok5 bik3jik4”、 “cak5 nga2kua4”, gue3yyong5nyu1” du5er1 you5mak1.
  “牵头皮”、“收骨头”、“戳壁脚”、“插外快”,惯用语多而幽默。
  884.“门槛精到九十六”、“额角头碰着天花板”、“霉头触到哈尔滨”,讲言话还用意识流。
  “men2ke4 jin5dao1 jiou3ssak4 lok12”、 “ngak1gok2ddou3 bbang2ssak4 ti5ho3be1”、 “me2ddou4 cok3dao4 ha5er3bin1”, gang34 ee2oo4 e51 yong23 yi3sak5liou1.
  “门槛精到九十六”、“额角头碰着天花板”、“霉头触到哈尔滨”,讲话还用意识流。

  可爱的上海人 
  885.上海人讲上海话;上海人也侪会讲普通话。
  Ssang2he5nin1 gang34 ssang2he5oo1; ssang2he5nin1 aa23 sse23 wwe23 gang34 pu3tong5oo1.
  上海人讲上海话;上海人也都会讲普通话。
  886.开口要有礼貌,勿讲下作言话。
  Ke5kou1 yao34 gang34 li2mao4, vak1gang3 oo2zok5ee3oo1.
  开口要有礼貌,不讲下流话。
  887.公共场合勿吃香烟。
  Gong5ggong1 ssang2aak4 vak1qik3 xiang5yi1.
  公共场合不吸烟。
  888.绿灯辰光,转弯车子要让人。 
  Lok1den3 ssen2ghang4, zoe3we5co3zi1 yao34 niang23 nin23.
  绿灯时,拐弯车要让人。
  889.公车高头要静了再静。 
  Gong5co3gao3ddou1 yao34 xxin2lak4 ze51 xxin23.
  公车上要静了再静。
  890.让标准路标跟规范文字讲话。
  Niang23 biao5zen1 lu2biao4 gen51 gue5ve1 ven2ssi4 gang34 oo23.
  让标准路标和规范文字说话。
  891.车厢里向只报站名勿要啰囌。
  Co5xiang1 li2xiang4 zak3bao4 sse2min4 vak1yao3 lu5su1. 
  车厢里只报站名不要啰嗦。
  892.老弱病残孕幼侪要照顾。
  Lao2zak4 bbin2sse4 yyun23 you34 sse2yao4 zao5gu1.
  老弱病残孕幼都要照顾。
  893.赤膊上街忒难看。
  Cak3bok4 ssang23 ga51 tak5 ne2koe4.
  赤膊上街太难看。
  894.轧个地方保持安静依次排队。
  Ggak1aak3 ddi2fang4 bao3ssi4 oe5xxin1 yi5ci1 bba23 dde23.
  挤的地方保持安静依次排队。
  895.环境卫生人人珍视。
  Ggue2jin4 wwe2sen4 nin2nin4 zen5ssi1.
  环境卫生人人珍视。
  896.做个讨人欢喜个小朋友。
  Zu3aak4 tao3nin4 hoe5xi3aak1 xiao3bbang5yyou1.
  做个讨人喜欢的小朋友。
  897.上海人要树立上海新形象。
  Ssang2he5nin1 yao34 ssi2lik4 ssang2he4 xin51 yyin2xxiang4.
  上海人要树立上海新形象。
  898.上海从来是个海纳百川个城市,向建设上海个新上海人致敬。
  Ssang2he4 ssong2le4 ssi2aak4 he3nak4 bak3coe5aak1 ssen2ssi4, xiang34 ji3sak4 ssang2he5aak1 xin5ssang3he3nin1 zi3jin4.
  上海从来是个海纳百川的城市,向建设上海的新上海人致敬。
  899.本地人、外来人齐心共创上海新文明。
  Ben3ddi5nin1、 nga2le5nin1 jji2xin4 ggong2cang4 ssang2he4 xin5ven3min1.
  本地人、外来人齐心共创上海新文明。
  900.做一个可爱个上海人!
  Zu34 yik3aak4 ku3e5aak1 ssang2he5nin1!
  做一个可爱的上海人!

  词语:

  一、婚育词: 讨老婆tao34 lao2bbu4:娶老婆。 嫁男人ga34 noe2nin4 嫁囡儿ga34 noe2n4 招女婿zao51 nyu2xi4 吃喜酒qik5 xi3jiou4 闹新房nao2xin5vang1 有喜yyou2xi4 大肚皮ddu2ddu5bbi1/ 怀孕wwa2yyun4 养小囡yyang2xiao5noe1:生孩子。 做舍姆zu3so5m1:坐月子。 蜡烛包lak1zok2bao3:婴儿包 吃奶奶qik5 na2na4 宝贝心肝bao3be5xin3goe1
  二、外来词:马达motor 腊克lacquer 克罗米chromium 泡立水polish 马赛克mosaic 水门汀cement 水汀steam 戤司gas 司的克stick 派力司palace 开司米cashmere 土司toast 布丁budding 三明治sandwith 白脱butter 咖啡coffee 可可cocoa 白兰地brandy 咖喱curry 阿司匹林aspirin 来苏尔lysol 凡士林Vaseline 麦克风microphone 倍司bsss 梵哑铃violin 披耶那piano 萨克斯风saxophone 沙蟹show hand 道勃儿double 搞尔gosl 派pass 捎shoot 沙发sofa 派对party 课程course 戳子chop 台头title 派司pass 朴落plug 违司waste 克拉culour 磅pound 打dozen 卡片car 老虎窗roof 法兰盘flan 吉普车jeep 道林纸dauling 拍纸簿pad 茄克衫jacket 牛轧糖nouget 曲奇饼cookie 卡通片cortoon 

  语法: 

  一.口头语、插入语:有的人有时候说了一句话以后,会跟上一个可有可无的口头语,上海话中的此类词语有“是口伐 ”、“对口伐”、“阿是”,都像问听者是不是,实际并不问。上海话中有四大口头语:“搿个……”(开言时用),“就是讲……”(解释时用),“乃末……”(接续时用),“……伊讲”(后煞时用)。“伊讲”一词跟在句子的“哦”后,还带有一点“惊讶”味。如:“要考试了哦伊讲”有“居然要考试了”的含义。“听讲”、“伊拉讲”、“人家讲”这三个词都是“据说”的意思,被称为“插入语”的,放在句子前,使那回事似是似非。在说上海话遇到语塞时,有四大口头语。开言时用“搿个……”,解释时用“就是讲……”,接续时讲“乃末……”,后煞时用“……伊讲”。 
  二、提顿助词:提示话题的助词。除了前边提到的“末”、“也”(743句)外,还有“是”、“是口伐”、“对口伐”。如:“现在上海年轻人结婚是,习俗脱旧俗相结合,各取所长。”这里的“是”,不是“我是老师”的“是”表示判断意义,而是和“末”相似的话题标志。又如313、329、443句。859句中的“对口伐”也是提顿助词。 
  三.象声词:1. 示意不发声或把尿声:嘘xu5 . 2. 喝水吞咽声:郭嘟gok3du4. 3. 小物体掉下的声音:扑托pok3tok4. 4. 书掉下的声音:啪拉pak3lak4. 5. 人、物落进河水、井水发出的声音:空通kong5tong1. 6. 铃声:的铃铃dik3lin5lin1. 7. 调圆舞曲声:蓬拆拆bong2cak5cak5. 8. 吹喇叭唢呐声音:咪里吗拉、9.因小动作而发出的轻微声音:屑力索落xik3lik5sok3lok1. 10. 敲打或跌落玻璃、金属物体发出的响声:乒令乓冷pin5lin3pang3lang1. 11. 小圆形物或水珠掉落的声音:的粒笃落dik2lik5dok3lok1. 12. 走路时拖鞋在地上发出的声音:踢力沓蜡tik3lik5tak3lak1. 大量四字格的象声词,一、三字声母相同,二、四字声母相同;一、二字韵母相同,三、四字韵母相同。

  添加视频 | 添加图册相关影像

  开放分类 我来补充

  互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。

  登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。

  互动百科用户登录注册
  此词条还可添加  信息模块
  编辑摘要

  WIKI热度

  1. 编辑次数:2次 历史版本
  2. 参与编辑人数:2
  3. 最近更新时间:2011-04-21 11:27:42

  贡献光荣榜

  更多

  相关词条

  互动百科

  扫码下载APP